Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1581-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  231078 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1581-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.09.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Služby cestovnej kancelárie zaisťujúce dopravu a organizovanie zájazdov; sprevádzanie turistov (sprievodcovské služby); služby v doprave a preprave.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie; služby na oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek.
43 - Služby cestovnej kancelárie spojené so zaisťovaním ubytovania a stravovania; prenájom prechodného ubytovania; stravovanie; hotelierske služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MAXI REISEN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Maxi Reisen s.r.o.; Letenské náměstí 76/3, 170 00 Praha 7, Bubeneč; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1581-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1581-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.10.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 04.02.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2011 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.04.2011 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.04.2011 Typ Doručené
6a Oznámenie 06.04.2011 Typ Doručené
6b Plná moc 06.04.2011 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.04.2011 Typ Odoslané
8 všeobecný referátnik 26.07.2011 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 22.07.2011 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
12 Výpoveď plnej moci 12.06.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 12.06.2020 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 15.07.2020 Typ Odoslané
POZ 1581-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.12.2014 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing. Advokátska kancelária Melničák a Semančíková, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.07.2020 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku