Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1580-2015
(111)  Trademark Number  242569 
(151)  Registration Date  09.06.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1580-2015 
(220)  Application Date  28.07.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.03.2016 
(450)  Publication of Registration Date  01.08.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Zariadenia na spracovanie údajov; počítače; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; elektrické batérie (články); stožiare bezdrôtových antén; záchranné siete; prístroje na zaznamenávanie času; procesory (centrálne procesorové jednotky); chemické prístroje a nástroje; ochranné zariadenia proti prepätiu; laboratórne chromatografické prístroje; chronografy (prístroje na zaznamenávanie časových údajov); smartfóny; čipy (mikroprocesorové doštičky); čipy s kódom DNA; prístroje na čistenie gramofónových platní; elektrické cievky; elektromagnetické cievky; šošovky (optika); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); čítačky čiarových kódov; čítačky elektronických kníh; ďalekohľady; diaľkomery; detektory; diagnostické prístroje (nie na lekárske použitie); audiovizuálne kompaktné disky; optické kompaktné disky; elektrické adaptéry; elektrické spojky; elektrické svorky; konektory (elektrotechnika); elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie jednotky); elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); fakturovacie stroje; kinematografické kamery; geodetické prístroje a nástroje; zariadenia globálneho polohového systému (GPS); handsfree (slúchadlá so zabudovaným mikrofónom na telefonovanie bez držania telefónu); počítačové meniče diskov; indikátory strát elektrickej energie; integrované obvody; prístroje na vnútornú komunikáciu; invertory (elektrotechnika); diskové mechaniky počítačov; videokamery; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); magnetické kodéry; elektrické kolektory; prenosné počítače; lasery (nie na lekárske použitie); meracie prístroje; mikroprocesory; mobilné telefóny; modemy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); monitorovacie počítačové programy; myši (periférne zariadenia počítačov); nabíjačky batérií; navigačné nástroje; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; notebooky (prenosné počítače); počítačové operačné programy (nahraté); optické vlákna; periférne zariadenia počítačov; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové tlačiarne; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový hardvér; prenosné multimediálne prehrávače; pružné disky; skenery (zariadenia na spracovanie údajov); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; tablety (prenosné počítače); USB kľúče; vysielače elektronických signálov; počítačové pamäte; telefónne prístroje; bezdrôtové telefóny; fototelegrafické prístroje; zariadenia pre WLAN technológie.
35 - Aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; externé administratívne riadenie podnikov; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); komerčné informačné kancelárie; obchodné sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky.
38 - Bezdrôtové vysielanie; elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie používateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; prenos digitálnych súborov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítača; prenájom modemov; prenájom faxových prístrojov; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; rádiová komunikácia; hlasová odkazová služba; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); kontinuálny prenos dát (streaming); telefonické služby; telegrafická komunikácia; videokonferenčné služby.
42 - Aktualizovanie počítačového softvéru; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektronických údajov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; expertízy (inžinierske práce); poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti informačných technológií; zhotovovanie kópií počítačových programov; vedecké laboratórne služby; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; analýzy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; požičiavanie počítačového softvéru; prenájom webových serverov; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); technický prieskum; tvorba softvéru; údržba počítačového softvéru; zálohovanie údajov mimo pracoviska. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KYBOS 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  PRYTANIS a.s.; Jundrovská 618/31, 624 00 Brno; CZ 
(740)  Attorney(s)  Perkov Martina, JUDr., advokátka; Piaristická 265/18, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  28.07.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2016 03/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.08.2016 08/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 1580-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1580-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.07.2015 Type Delivered
1a Plná moc 28.07.2015 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.07.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.08.2015 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.08.2015 Type Payment
4 výsledok rešerše 08.09.2015 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.09.2015 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.11.2015 Type Delivered
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.11.2015 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.01.2016 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.06.2016 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis prevodu 03.09.2021 Type Delivered
9a Doklad o prevode 03.09.2021 Type Delivered
9b Plná moc 03.09.2021 Type Delivered
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2021 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 29.09.2021 Type Sent document
POZ 1580-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 28.09.2021 PRYTANIS a.s. UNIS COMPUTERS, a.s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.09.2021 Perkov Martina, JUDr., advokátka Perkov Martina, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku