Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1580-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217616 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1580-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.08.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2007 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.06.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 26.01.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HOTEL SKALICA, a. s.; Potočná 40, 909 01 Skalica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.08.2016 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.08.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2007 01/2007 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.06.2007 06/2007 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 02.06.2017 06/2017 MA3M
 
POZ 1580-2006
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1580-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.08.2006 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.08.2006 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.09.2006 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.11.2006 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2006 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2007 Typ Odoslané
POZ 1580-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku