Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 158-2018
(111)  Číslo ochrannej známky  249109 
(151)  Dátum zápisu  18.02.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.02.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  158-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.01.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  542960 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2017 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Noviny; časopisy (periodiká); periodika; brožúry; zoznamy; tlačivá; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; ročenky; prospekty; knihy; letáky; plagáty; reklamné tabule z papiera alebo lepenky; reklamné katalógy; papierové pozvánky; papierové jedálne lístky; papierové vývesky; účtovné doklady; papierové klubové alebo prezentačné karty; papierové visačky; papierové vlajky; pohľadnice; fotografie (tlačoviny); blahoželania (pohľadnice); obálky (papiernický tovar); kalendáre; inzertné noviny; papierové obaly na fľaše; obaly (papiernický tovar); baliace plastové fólie; papierové alebo lepenkové etikety; samolepky (papiernický tovar); obtlačky; papierové obrusy; papierové servítky; papier; papierové vreckovky; papierové utierky; zošity; obaly na doklady; toaletný papier; baliaci papier; filtračný papier; listový papier; umelecké litografie; výšivkové vzory; figuríny z papierovej drviny; papierové podložky pod fľaše a pod pivné poháre; ceruzky.
21 - Poháre; papierové poháre; pivové poháre; poháre na pitie; poháre na ovocie; sklenené čaše; džbány; krčahy; fľaše; pollitrové sklenené poháre; korble; sklené poháre na pitie; sklenený kuchynský riad na podávanie jedál; keramické nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kuchynský riad z keramiky; keramické formy na pečenie (kuchynské náradie); keramické kávové súpravy (stolový riad); sklenené demižóny, sklenené kade, putne; sklenené a keramické šálky, hrnčeky na pitie; porcelán; keramické podnosy (tácne); papierové podnosy pre domácnosť; podnosy (tácne) z umelých hmôt; vázy na kvety.
32 - Pivo; pivá s menším obsahom alkoholu; miešané nápoje na základe piva; nealkoholické nápoje.
43 - Stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; bary (služby); kaviarne; vinárne (služby); stravovacie služby cukrární; rezervácia reštaurácií; rýchle občerstvenie (snackbary); závodné jedálne; samoobslužné jedálne (služby); rezervácie ubytovania v hoteloch; recepčné služby pre dočasné ubytovanie (správa príchodov a odchodov); rezervácie ubytovania v penziónoch; hotelierske služby; penzióny; zabezpečenie stravy pre zvieratá v rámci služieb ubytovania zvierat. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SPILKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PIVOVAR SVIJANY, a.s.; Svijany 25, 463 46 Svijany; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Mária, Ing., HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.01.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2018 11/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2019 04/2019 FG3M
 
POZ 158-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 158-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.01.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.01.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2018 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 12.03.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 12.03.2018 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 12.03.2018 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.06.2018 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.07.2018 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.07.2018 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 09.08.2018 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 16.09.2018 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.09.2018 Typ Doručené
10 vyžiadanie doplatku 21.09.2018 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.10.2018 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 09.10.2018 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 12.10.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.03.2019 Typ Odoslané
POZ 158-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku