Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1573-94
(111)  Číslo ochrannej známky  179623 
(151)  Dátum zápisu  12.02.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.07.2014 
(210)  Číslo prihlášky  1573-94 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.07.1994 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.05.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Bicykle vrátane jednotlivých súčastí.
37 - Montáž a servis bicyklov.
39 - Prenájom bicyklov a dopravných prostriedkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KELLY`S 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, Veľké Orvište 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  698582 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  30. 07. 1998; 19. 06. 2002; 17. 12. 2002 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BA; BG; BX; BY; DE; DK; EE; ES; FR; GB; HR; HU; CH; IE; IT; LT; LV; MD; MK; PL; PT; RO; RU; SI; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.07.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.1997 11/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.05.1998 5/1998 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.03.2003 3/2003 XA3M
4 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.05.2003 5/2003 XA3M
5 Obnovené ochranné známky 08.09.2004 9/2004 ND3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2011 1/2011 TC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2012 6/2012 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 9/2012 PC3M
9 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 03.09.2012 9/2012 QB3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 PC3M
11 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 03.06.2013 6/2013 QC3M
12 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
13 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
14 Poznámky 02.04.2014 4/2014 XX3M
15 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 7/2014 ND3M
16 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.10.2015 10/2015 PD3M
17 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.09.2017 9/2017 PD3M
18 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 03.12.2018 12/2018 PD3M
19 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 27.01.2021 2/2021 PD3M
20 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 23.02.2022 4/2022 PD3M
21 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
22 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
23 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
24 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
25 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 07.12.2022 23/2022 PE3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35915652 1 KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište; SK nevýlučná 27.07.2012 neplatná
 
POZ 1573-94
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 14.06.2002 1 000,00 SKK
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 12.12.2002 1 000,00 SKK
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 17.06.2003 500,00 SKK 14.01.2004 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.07.2004 3 000,00 SKK
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 20.08.2008 2 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.09.2010 6,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2012 6,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 27.06.2012 16,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2012 26,50 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.07.2012 16,50 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.07.2012 16,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 01.10.2012 6,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2013 27,00 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 15.03.2013 17,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.05.2014 133,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.08.2015 8,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.11.2015 3,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.07.2017 8,50 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.10.2018 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.12.2020 10,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 24.11.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.11.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1573-94
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiad. do OMPI o MZ Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ Typ Platba
List z OMPI Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Plná moc 12.07.1994 Typ Doručené
Prihláška OZ 12.07.1994 Typ Doručené
Doklad 12.07.1994 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 01.08.1994 Typ Platba
výsledok rešerše 10.07.1997 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.1997 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 30.07.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 11.08.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.04.1998 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 03.06.1998 Typ Odoslané
Avízo o platbe CHF 14.07.1998 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 22.07.1998 Typ Odoslané
List z OMPI 17.08.1998 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 28.08.1998 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 22.10.1998 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.1998 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 23.08.1999 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 08.10.1999 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 18.10.1999 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 25.02.2000 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 29.03.2000 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 24.07.2000 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 08.02.2002 Typ Doručené
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 19.06.2002 Typ Platba
Žiadosť o územné rozšírenie 19.06.2002 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 24.07.2002 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 24.07.2002 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 24.07.2002 Typ Odoslané
Rozhodnutie k MOZ 30.10.2002 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 11.12.2002 Typ Doručené
Žiadosť o územné rozšírenie 17.12.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 23.12.2002 Typ Odoslané
34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 27.12.2002 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 09.01.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 09.01.2003 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 13.01.2003 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 22.01.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 24.02.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2003 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 28.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.06.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.06.2003 Typ Odoslané
19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 01.07.2003 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 08.07.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obmedzenie zoznamu tovarov a služieb (ZTS) 08.07.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 08.07.2003 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 27.08.2003 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 22.09.2003 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 22.10.2003 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 20.11.2003 Typ Doručené
Odmietnutie MOZ 01.12.2003 Typ Doručené
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 10.12.2003 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.01.2004 Typ Interné listy
Rozhodnutie k MOZ 28.04.2004 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 28.04.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 01.07.2004 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2004 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.07.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.07.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.07.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 29.07.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.07.2008 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.08.2008 Typ Odoslané
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 22.08.2008 Typ Platba
sprievodný list do OMPI 25.08.2008 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o obnovu 25.08.2008 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 25.08.2008 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 13.10.2008 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 21.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 11.11.2008 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.11.2008 Typ Odoslané
Sťažnosť 08.10.2009 Typ Doručené
vnútrospisový list 21.10.2009 Typ Interné listy
Žiadosť o opravu 27.01.2010 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 29.01.2010 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 17.02.2010 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 31.05.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.10.2010 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 06.12.2010 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 27.06.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 27.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 27.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 27.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.06.2012 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.06.2012 Typ Platba
Licencia k MOZ 20.07.2012 Typ Doručené
Licenčná zmluva 20.07.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 20.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 20.07.2012 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 23.07.2012 Typ Doručené
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 26.07.2012 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 26.07.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o zápis licencie 01.08.2012 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 01.08.2012 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 02.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 25.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 26.09.2012 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.09.2012 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 26.09.2012 Typ Interné listy
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 03.10.2012 Typ Platba
Žiadosť - FAX 05.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 08.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 08.10.2012 Typ Doručené
sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.10.2012 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 15.10.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu - FAX 19.10.2012 Typ Doručené
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.10.2012 Typ Doručené
záznam z nahliadnutia do spisu 22.10.2012 Typ Interné listy
List z OMPI 03.12.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 28.12.2012 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 22.02.2013 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 15.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2013 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 18.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 18.03.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.03.2013 Typ Platba
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 19.03.2013 Typ Platba
Urgencia 10.04.2013 Typ Doručené
Urgencia 10.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 23.04.2013 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o prevod 25.04.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 26.04.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 26.04.2013 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 18.07.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 07.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť - FAX 07.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 14.10.2013 Typ Doručené
Doklad 14.10.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.10.2013 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 08.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.01.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.01.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 23.01.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 20.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 25.02.2014 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 26.03.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.04.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť inde neuvedená 16.05.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 20.06.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 25.03.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 01.04.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 13.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 13.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 13.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 14.08.2015 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 14.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 14.08.2015 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.08.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.09.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 21.09.2015 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 20.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.11.2015 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.11.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 01.12.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 17.07.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 17.07.2017 Typ Doručené
Generálna plná moc 17.07.2017 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.07.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.07.2017 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 20.07.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.08.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.08.2018 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.10.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.10.2018 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 11.10.2018 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 17.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.10.2018 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 22.10.2018 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 11.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 11.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.12.2020 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 18.12.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.12.2020 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 21.12.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 24.11.2021 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 26.11.2021 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 29.11.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.02.2022 Typ Doručené
Doklad o zriadení záložného práva 02.02.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 12.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 12.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci zánik záložného práva 17.10.2022 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.11.2022 Typ Odoslané Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 30.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 30.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 30.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 30.11.2022 Typ Odoslané
oprava dodatku k osvedčeniu 30.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1573-94
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.11.2010 KELLYS BICYCLES s.r.o. MAMA, spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.04.2012 KELLYS BICYCLES s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
3 Prevod majiteľa 27.07.2012 Dakima s.r.o. KELLYS BICYCLES s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2012 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
5 Prevod majiteľa 17.04.2013 KELLYS BICYCLES s.r.o. Dakima s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 17.04.2013 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
7 Zápis alebo zmena zástupcu 31.03.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
8 Zápis alebo zmena zástupcu 12.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku