Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1573-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  225498 
(151)  Dátum zápisu  21.07.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1573-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 04, 06, 07, 13, 35, 36, 37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, syntetické materiály na absorpciu oleja, acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej, acetát celulózy v surovom stave, acetáty, octany, etanáty - chemikálie, acetón, propanón, dimetylketón, acetylén, acetylén tetrachlorid, adhezíva - lepiace materiály - na priemyselné účely, adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie, hnacie plyny do aerosólov, agar - agar, agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, surové akrylové živice, aktínium, aktívne uhlie, odpeňovacie roztoky do akumulátorov, okyslená voda na dobíjanie akumulátorov, tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, aldehyd amónny, aldehydy, algináty - chemické prípravky, alkalické jodidy na priemyselné účely, alkalické kovy, soli alkalických kovov, alkálie, alkaloidy, alkohol, amerícium, amoniak, amoniak na priemyselné účely, amónne soli, amylacetát, etanát pentylový, amylalkohol, chemické prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, anhydridy, antidetonačné látky do spaľovacích motorov, antimóny, antistatické prípravky, s výnimkou prípravkov pre domácnosť, kyselina antranilová, apretúrne chemické prípravky na kožu, apretúry, arabská guma na priemyselné účely, argón, arzén, arzeničnan olovnatý, kyselina arzenitá, astát, palivá do atómových reaktorov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, enologické baktericídne látky - chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína, bakteriologické prípravky na octové kvasenie, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, adhezívne prípravky na chirurgické bandážovanie, bárium, zlúčeniny s báriom, baryt, barytový papier, soli do galvanických batérií, bauxit, bentonit, benzénkarboxylová kyselina, benzénové deriváty, kyseliny na báze benzénov, detergentné prísady do benzínov, berkelium, chemické látky na prevzdušnenie betónov, konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, spojivá do betónov, výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov, bezvodý amoniak, bezvodý uhličitan sodný, bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely, jodidovaná bielkovina, sladová bielkovina, bielkovina živočíšna alebo rastlinná ako surovina, biochemické katalyzátory, biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely, bizmut, látky na výrobu blýskania, bróm na chemické účely, brzdové kvapaliny, acetát celulózy ako surovina, celulóza, buničina, konzervačné prípravky na cement, s výnimkou farieb a olejov, cér, cézium, curium, lampové sadze na priemyselné účely, chemické činidlá, s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely, číriace prípravky, číriace prípravky na mušty, číriace prípravky na víno, chemické prípravky na čistenie oleja, prípravky na čistenie plynu, chemické prípravky na čistenie vody, chemické prípravky na čistenie komínov, soli čpavku, čpavok na priemyselné účely, defolianty, dehydratačné prípravky na priemyselné účely, chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov, deriváty celulózy, destilovaná voda, detergentné prísady do benzínu, detergenty na použitie vo výrobnom procese, diagnostické prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely, diastáza - enzým na priemyselné účely, diatomit, diatomová zemina, diazopapier, dichlór cínu, dichróman draselný, dichróman sodný, dioxalát draslíka, disperzia plastov, naftové disperzné činidlá, olejové disperzné činidlá, ditioničitany, dolomit na priemyselné účely, soli drahých kovov na priemyselné účely, draslík, drevina, drevný lieh - produkty destilácie, drevný lieh - metylalkohol, drevný ocot, drevovina, dubienky, dusičnan bizmutitý na chemické účely, dusičnan strieborný, dusičnan uránu, dusičnan vápenatý - hnojivo, dusičnany, dusík, dusíkaté hnojivá, dusíkaté vápno - hnojivo, zmesi na opravu duší pneumatík, dysprózium, kaliace látky do emailu, emaily a chemické prípravky na farbenie skla, emulgátory, fotografické emulzie, enologické baktericídy - chemické prípravky na použitie pri výrobe vína, enzymatické prípravky na priemyselné účely, enzýmy na priemyselné účely, epoxidové živice v surovom stave, erbium, estery celulózy na priemyselné účely, etán, etanát olovnatý, etanát olovičitý, éter kyseliny sírovej, étery celulózy na priemyselné účely, étery, etylalkohol, etyléter, etánoxyetán, európium, farbiace kúpele pre fotografiu, farbiace soli - tónovacie prípravky pre fotografiu, chemické prípravky na výrobu farby, fenol na priemyselné účely, mliečne fermenty na priemyselné účely, fermenty na chemické účely, fermium, ferokyanidy, ferotypové platne - fotografia, filmy so svetlocitlivou vrstvou neexponované, filmy so svetlotlačovou vrstvou neexponované, filtračné materiály - chemické prípravky, filtračné materiály - minerálne látky, filtračné materiály - plastické látky v surovom stave, filtračné materiály - rastlinné látky, chemické prípravky proti fľakom a škvrnám na textilných látkach, flokulačné činidlá, fluór, fluoritové zmesi, formaldehyd na chemické účely, fosfatidy, fosfáty - hnojivá, fosfor, fotocitlivé platne, fotografické emulzie, fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou, fotografické redukčné činidlá, fotografický papier, chemické prípravky na použitie vo fotografii, fotometrický papier, francium, chemické aditíva do fungicídov, gáfor na priemyselné použitie, gálium, kyselina galotanická, kyselina galová na výrobu atramentu, galvanický kúpeľ, prípravky na galvanizáciu, garbiarske prípravky na mastenie kože, garbiarske prípravky na vyrobenie koží, getre - chemicky aktívne látky, chemické prípravky, s výnimkou pigmentov na výrobu glazúry, keramické glazúry, gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť, prípravky na glejenie, glejové prípravky na ošetrovanie stromov, glukóza na priemyselné účely, glukozidy, glutén lepidlo okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, glyceridy, glycerín na priemyselné účely, glykol, glykoléter, grafit na priemyselné účely, látky na výrobu gramofónových platní, prípravky na renováciu gramofónových platní, gurjunský balzam na výrobu fermeží, hasiace zmesi, hélium, prípravky na hnojenie, poľnohospodárske hnojivá, holmium, hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia, hormóny na rýchlenie dozrievania ovocia, humus, hydráty kvapaliny do hydraulického obvodu, hydrazín, hydrogén uhličitan sodný na chemické účely, hydroxid sodný na priemyselné účely, hydroxidy alkalických kovov, chemické avivážne prípravky na priemyselné účely, chemické činidlá okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely, chemické čističe oleja, chemické látky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely, chemické odlučovače oleja, chemické prípravky na čistenie komínov, chemické prípravky na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov, chemické prípravky na vedecké účely okrem lekárskych a veterinárnych účelov, štiepateľné chemické prvky, chemické tužidlo na kaučuk, chemické tužidlo na papier, priemyselné chemikálie, chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov, adhézne prípravky na chirurgické bandáže, chladiace prípravky (zmesi), chladiace zmesi do motorov vozidiel, chladivá, chlór, chlorečnany, chlorid hlinitý, chlorid horečnatý, chlorid uhličitý, tetrachlórmetán, chloridy, chloristany, chlórnan sodný, chlórové vápno, chrómany, chromité soli, chrómové soli, ílový výplach, chemické aditíva do ílových výplachov, chemické impregnačné látky na textil, impregrančné prípravky na vodovzdornú úpravu textilu, indikátorový papier, látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie, chemické prísady do insekticídov, jód na chemické účely, jód na priemyselné účely, izopropyltoluén, izotopy na priemyselné účely, spomaľovače do jadrových reaktorov, jodid hlinitý, jódované bielkoviny, jódované soli, kainit, vrtný kal, vrtný výplach, kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný, prípravky na kalenie kovov, kalifornium, kalivá na emaily a sklo, látky proti tvoreniu kameňa, kamenec, kamenná soľ, kaolín, karbid, karbid vápenatý, karbonyl na ošetrovanie rastlín, chemické katalyzátory, katechu - extrakt východoindickej akácie, látky na ochranu kaučuku, kazeín na priemyselné účely, kebračo na priemyselné účely, keramické glazúry, keramické materiály vo forme častíc ako filter, keramické materiály vo forme častíc na použitie ako prostriedky na filtrovanie, keramické zmesi na spekanie - granuly, prášok, zmesi na výrobu technickej keramiky, ketóny, kinofilmy neexponované, vybavené citlivou vrstvou, prípravky proti klíčivosti zeleniny, kompost, konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín, konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov, chemické látky na konzervovanie potravín, korozívne prípravky, kovové zeminy, alkalické kovy, prípravky na kalenie kovov, prípravky na popúšťanie kovov, prípravky na žíhanie kovov, kovy alkalických zemín, apretúry okrem olejov na kožu, garbiarske prípravky na kože, garbiarske prípravky na úpravu kože, chemické apretúrne prípravky na kožu, chemické prípravky na impregnáciu kože, chemické prípravky na ošetrenie kože, chemické prípravky proti priepustnosti kože, lepidlá na kožu, kremičitan hlinitý, kremík, kreozot na chemické účely, krotónaldehyd, kryogénne prípravky, kryptón, chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu, kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely, galvanizačné kúpele, brzdné kvapaliny, pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami, kvapaliny do hydraulických obvodov, kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov, chemické látky na kvasenie vína, rašelinové kvetníky na záhradnícke účely, prípravky na konzervovanie kvetov, prípravky na ochranu kvetov, kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno ako hnojivo, kyanidy, roztoky na kyanotypiu, kyanotypové plátno, kyselina boritá na priemyselné účely, kyselina citrónová na priemyselné účely, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina chlórová, kyselina chlorovodíková, kyselina chrómová, kyselina jodičná, kyselina mliečna, kyselina mravčia, kyselina octová, kyselina oktadecénová, kyselina oxálová, kyselina etándiová, kyselina peroxodisírová, kyselina pikrová, trinitrofenol, kyselina salicylová, kyselina sebaková, kyselina dekándiová, kyselina soľná, kyselina uhličitá, kyselina vínna, kyselinovzdorné chemické zlúčeniny, kyslík, suchý ľad - oxid uhličitý, lakmusový papier, rozpúšťadlá na laky, lampové sadze na priemyselné účely, lantán, látky podporujúce horenie - chemické prísady do motorových olejov, lecitín ako surovina, prípravky na lejacie formy, lejacie prípravky, lejársky piesok, plagátové lepidlá, lepidlá a gleje na lepenie plagátov, lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na tapety, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, liadok, liehový ocot, lítium, lutécium, magnetická kvapalina na priemyselné účely, magnezit, manganát, kôra mangrového stromu na priemyselné účely, mastenec, mastix na kožu, mastix na pneumatiky, mastné kyseliny, chemické čistiace prostriedky na odstránenie mastnoty, prípravky na oddeľovanie mastnoty, prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov, chemické prípravky proti matneniu okien, chemické látky na matovanie skla, chemické prípravky na údenie mäsa, prípravky na tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely, médiá na automatický prenos, meniče iónov ako chemické látky, metaloidy, metán, metylbenzén, metyléter, kultúry mikroorganizmov okrem kultúr mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely, mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie, minerálne kyseliny, mliečne fermenty na chemické účely, moridlá na kovy, moridlá na tabak, moridlo na použitie v garbiarstve, morská voda na priemyselné účely, morské chaluhy ako hnojivo, chemické aditíva do motorových palív, chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov, prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch, chladiace zmesi do motorov vozidiel, múka na priemyselné účely, konzervačné prípravky na murivo s výnimkou farieb a lakov, látky na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov, prípravky na čerenie muštov, kovové mydlá na priemyselné účely, naftalín, namáčacie prípravky na bielenie, namáčacie prípravky na farbenie, namáčacie prípravky pre textilný priemysel, nápoje - filtračné látky pre priemysel, nemrznúca zmes, neodým, neón, neptúnium, neutralizačné prípravky na neutralizáciu toxických plynov, neutralizačné prípravky toxických plynov, vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné účely, lepidlá, spojivá na obkladačky, obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele, lepidlá na obuv, prípravky na úpravu ocele, octan hlinitý, bakteriologické prípravky na octové kvasenie, prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách, oddeľovacie a odlepovacie prípravky, odfarbovacie prípravky na priemyselné účely, odglejovacie prípravky, prípravky na odlepenie, prípravky na opracovanie odliatkov, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, odpeňovacie roztoky do akumulátorov, odpeňovacie roztoky do batérií, látky na odstránenie lesku, prípravky na ochranu proti ohňu, ohňovzdorné prípravky, ochranné plyny na zváranie, ochranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb, chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla, disperzné činidlá na olej, chemické prípravky na čistenie oleja, syntetické materiály na absorpciu oleja, oleje na činenie kože, oleje na konzervovanie potravín, oleje na spracovanie kože, oleje na úpravu kože - garbiarstvo, olivín - chemický prípravok, organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, ortuť, oxaláty, oxid antimonitý, oxid bárnatý, oxid dusný, oxid hlinitý, oxid kobaltitý na priemyselné účely, oxid lítny, oxid manganičitý, oxid olovnatý, oxid ortuťnatý, oxid titaničitý na priemyselné účely, oxid uránu, oxid zirkóničitý, oxidy chrómu, chloridy paládia, prípravky na úsporu palív, palivá do jadrových reaktorov, papier albumínový, papier nitrifikačný, papier regeneračný, papierovina, papierovina - papierová vláknina, peroxid vodíka, peroxoboritan sodný, peroxosírany, peroxouhličitany, chemické prípravky na výrobu pigmentov, činidlá na čírenie a konzervovanie piva, konzervačné činidlá do piva, planografický materiál, planografický papier, disperzné činidlá do plastických hmôt, plastické hmoty ako suroviny, plastisóly, plutónium, látky na čistenie plynu, plynové poháňače do aerosólov, ochranné plyny na zváranie, stužené plyny na priemyselné účely, zmesi na opravu pneumatík, tmely na pneumatiky, prípravky na odstraňovanie politúry, poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, hnojivá pre poľnohospodárstvo, polónium, prípravky na popúšťanie kovov, potaš - uhličitan draselný, chemické látky na konzervovanie potravín, povrchovo aktívne chemické činidlá, prazeodým, prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb, prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť, prípravky na tvrdé spájkovanie, prípravky na zmäkčovanie vody, prípravky pre lejacie formy, prípravky proti tvorbe kotolného kameňa, chemické prísady do fungicídov, chemické prísady do motorových palív, chemické prísady do insekticídov - prostriedkov proti hmyzu, chemické prísady do vrtných kalov, prométium, protaktínium, proteín ako surovina, protiskvapalňovacie chemické látky, kyselina pyrogalová, chemikálie na vyplachovanie radiátorov, rádiokatívne prvky na vedecké účely, rádium na vedecké účely, radón, prípravky na reguláciu rastu rastlín, rašelina - hnojivo, rašelinové kvetníky pre záhradníctvo, regeneračný papier, rénium, retardéry - spomaľovacie látky do jadrových reaktorov, röntgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované, ropné dispergačné činidlá, rozjasňovače - chemické prípravky na zjasňovanie farieb na priemyselné účely, rozpúšťadlá na fermeže, rozpúšťadlá na gumu, rubídium, sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely, sacharín, salmiak, salmiakový lieh, samárium, samotónovací papier - fotografia, selén, moridlá na semená, senzibilizátory fotografií, scitlivovače, silikáty, silikóny, síra, síran bárnatý, síran chromito-draselný, síran meďnatý, vitriol, kyselina siričitá, sírny kvet na chemické účely, sírouhlík - disulfid uhličitý, kyselina sírová, skandium, chemické látky na leptanie skla, chemické látky na matnenie skla, kalivá do skla, prípravky proti zakaľovaniu skla, vodné sklo, chemické látky na skvapalňovanie, umelé sladidlá ako chemické prípravky, sladová bielkovina, chemické prípravky proti sneti, chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej, kalcinovaná soda, sodík, soľ ako surovina, soľ kyseliny šťaveľovej, soli ako hnojivá, soli ako chemické prípravky, soli alkalických kovov, soli drahých kovov na priemyselné účely, soli kovov vzácnych zemín, soli na farbenie kovov, soli na priemyselné účely, soli ortuti, soli pre galvanické články, soli sodíka, soli striebra, postriebrovacie roztoky, soli vápnika, soli zlata, soli železa, spájkovacie pasty, antidetonátory do spaľovacích motorov, keramické kompozície na spekanie - granuly, prášok, spinely ako chemické prípravky, spódium - kostné uhlie, betónové spojivá, lejárske spojivá, kyselina steárová, prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny, stroncium, stužené plyny na priemyselné účely, bezzeminové rastlinné substráty, suchý ľad - oxid uhličitý, sulfáty, sulfid antimonitý, sulfidy, sulfimid kyseliny benzoovej, sulfónové kyseliny, sumach na garbiarske účely, superfosfáty ako hnojivá, svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou, svetlotlačové plátno ako fotografia, syntetické živice v surovom stave, ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov, chemické látky na skvapalňovanie škrobu, chemické prípravky na skvapalnenie škrobu chemické prípravky na stekutenie škrobu, škrob ako apretúra, škrob na priemyselné účely, škrobové lepidlá s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť, chemické prípravky proti škvrnám a fľakom na textilných látkach, prípravky proti matneniu šošovky, štepárske tmely na stormy, štepárske vosky, štiepateľné chemické prvky, štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku, moridlá na tabak, tálium, tanín, lepidlá na tapetovanie, lepidlá na tapety, tapioková múka na priemyselné účely, tavidlá na tvrdé spájkovanie, ťažká voda, konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb a olejov, technécium, telúr, tenzné činidlá, terbium, tetraboritan disodný, bórax, tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru, chemické impregnačné prípravky na textil, chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu, zjasňovacie prípravky na textil, tiokarbanilid, titanit, tlačové dosky na ofsetové tlačenie s citlivou vrstvou, tmel na pneumatiky, tmel na štepenie stromov, tmel, nauhličovadlo pre metalurgiu, tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a mazadiel, vodovzdorné chemické prípravky do tmelov s výnimkou farieb, tmely na obuv, tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, tmely na vypĺňanie dutín stromov, tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb, tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky, toluény, tórium, tragant, tragantová guma, trieslové drevo, triesloviny, troska ako hnojivo, túlium, uhličitan horečnatý, uhličitan vápenatý, uhličitany, prípravky zo živočíšneho uhlia, šetriče uhlia, živočíšne uhlie, uhlík, uhlík do filtrov, uhľohydráty, umelé sladidlá ako chemické prípravky, umelé živice v surovom stave, urán, urýchľovače vulkanizácie, chemické látky na impregnáciu usne, chemické prípravky na oživenie usne, ustaľovacie kúpele pre fotografie, ustaľovače pre fotografie, valchovacia hlina pre textilný priemysel, prípravky na valchovanie, prípravky na valchovanie pre textilný priemysel, ustaľovacie vaničky pre fotografie, látky na vytvrdenie vápenca, acetát vápna, prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie, ochranné chemické prípravky na vinič, vínny alkohol, vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely, vínny kameň s výnimkou vínneho kameňa na farmaceutické účely, chemické prípravky na fermentáciu vína, prípravky na čírenie vína, viskóza, vitriol, destilovaná voda, draselná voda, chemické prípravky na čistenie vody, morská voda na priemyselné účely, vodík, vodné sklo, kyselina volfrámová, štepársky vosk, vosk ako chemický čistiaci prípravok, vtáčí lep, vulkanizačné prípravky, vymieňače iónov ako chemické prípravky, výplne stromových dutín - lesníctvo, látky na vytvrdzovanie vápencom, vývojky, fotografické vývojky, prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch, vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a na kancelárske účely, vzácne zeminy, witherit, xenón, yterbium, ytrium, záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, zásady ako chemické látky, zemiaková múčka na priemyselné účely, rozsievková zemina, zemina na pestovanie, kovové zeminy, vzácne zeminy, chemické prípravky na zlepšenie pôd, chemické prípravky na úpravu zliatiny kovov, zmäkčovadlá, zmäkčovadlá na priemyselné účely, prípravky na zmäkčovanie vody, zmesi na výrobu gramofónových platní, zoslabovače negatívov na fotografické účely, zváracie pasty, chemické prípravky na zváranie, ochranné plyny na zváranie, zvlhčovacie prípravky na čistenie, zvlhčovacie prípravky na farbenie, zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel, želatína na fotografické účely, žieravé látky na priemyselné účely, akrylové živice v surovom stave, epoxidové živice ako surovina, živočíšne bielkoviny ako surovina, živočíšne uhlie, prípravky zo živočíšneho uhlia, aktívne uhlie.
04 - Alkohol ako palivo, antracit, benzén, benzín, benzol, drevené brikety, palivové brikety, cerezín, drevené uhlie - palivo, elaín, petrolejový éter, elektrická energia, oleje do farby, gazolín, generátorový plyn, grafit - na mazanie, horľavé oleje, kerozín - rafinovaný petrolej, lampové knôty, sviečkové knôty, koks, konzervačné prípravky na kožu - oleje a tuky, ochranné prípravky na kožu - oleje a tuky, tuky na kožu, lampové knôty, mazadlá na laná a remene, lanolín, lignit, ligroín, loj, mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, mazadlá na zbrane, grafit na mazanie, mazut, minerálne palivá, motorové oleje, aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív, motorové palivá - pohonné látky, oleje na konzervovanie muriva, nafta, nafta na kúrenie, nočné lampičky - sviečky, mastiace tuky na obuv, mazadlá na obuv, olej na ochranu muriva, kosťový olej na priemyselné účely, olej na konzervovanie kože, olej na konzervovanie muriva, oleje do farieb, oleje na odstránenie debnenia - stavebníctvo, plyn na osvetlenie, horľaviny ako osvetľovacie prostriedky, ozokerit, palivá, palivá na báze alkoholu, palivové drevo, palivové plyny, palivové zmesi do karburátorov, palivový olej, parafín, protišmykové prípravky na pásy, petrolejový éter, plyn na svietenie, podpaľovače, pohonné látky, prchavé pohonné zmesi, priemyselné oleje, priemyselné tuky, prípravky na odstraňovanie prachu, nechemické prísady, do motorových palív, protišmykové prípravky na hnacie remene, brikety z rašeliny ako palivo, rašelina - palivo, mazivá na remene, vosky na remene, repkový olej na priemyselné účely, rezné chladiace kvapaliny, ricínový olej na technické účely, ropa surová alebo rafinovaná, rybí olej nie na ľudskú spotrebu, slnečnicový olej na priemyselné účely, prípravky zo sójového oleja proti priľnavosti kuchynského riadu, stearín, stužené plyny - palivo, sviečky na svietenie, sviečky na vianočné stromčeky, tuky na svietenie, olej na textil, drevené zapaľovacie triesky, tuhý plyn ako palivo, tuk z ovčej kože, priemyselné tuky, tuky na kožu, tuky na obuv, tuky na svietenie, uhlie, kamenné uhlie, uhoľné brikety, uhoľný dechtový olej, uhoľný prach - palivo, vazelína na priemyselné účely, včelí vosk, vosk na priemyselné účely, vosk na svietenie, vosk z karnaubovej palmy, vosk ako surovina, xylén, xylol, prípravky na viazanie prachu na zametanie, drevené triesky na zapaľovanie, papierové pásky na zapaľovanie, mazadlá na zbrane, zmesi na odprašovanie, zmesi na viazanie prachu, zvlhčujúci olej.
06 - Alobal - hliníková fólia, alpaka, argentan, pakfón, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch, kovové baliace fólie, kovové konštrukcie - bazény, bazény - kovové stavby, berýlium - glucínium, kovové bezpečnostné reťaze, bezpečnostné schránky, kovové bicyklové zariadenia na parkovanie, biele kovy, kovové uväzovacie bóje, kovové bóje, majáky s výnimkou svetelných, bramy, kovové brány, kovové bridlicové príchytky, bronz, umelecké diela z bronzu, bronz na náhrobky, kovové telefónne búdky, vystužovacie kovové materiály na stavbu budovy, busty z obyčajných kovov, cermet - kovovo-keramický materiál, kovové cestné zvodidlá, cín, cínové platne - plechy, kovové cisterny, čapy, kovové čapy, mastiace čapy, kovové čeľuste zveráka, písmená a číslovky z obyčajných kovov, kovové debnenie, denverské kliešte na blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut, stavebné kovové dielce, kovová dlažba, kovová dlaždicová podlaha, kovové dlážky, plávajúce kovové doky na uväzovanie lodí, kovové nesvietiace domové čísla, domové zvončeky s výnimkou elektrických, kovové dopravné palety, kovové náhrobné dosky, drôt, anténový drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo, drôty z obyčajných kovov, drôty zo zliatin obyčajných kovov - okrem poistkových drôtov, kovové držadlá, rukoväte, kľučky, kovové dvere, kovové dverové obloženie, kovové dverové prahy, dverové pružiny s výnimkou elektrických, kovové dverové rámy, kovové zárubne, dverové zástrčky, kovové dýzy, elektródy na spájkovanie a zváranie, ferotitán, figuríny - sošky z obyčajných kovov, kovové uzávery na fľaše, fľaše na stlačený plyn a skvapalnený vzduch, kovové fľaškové uzávery, kovové baliace fólie, kovové formy na ľad, galenit, germánium, glucínium, oceľové gule, kovové háčiky na šaty, kovové vešiakové háčiky, háčiky - železiarsky tovar, hafnium, hliník, hliníková fólia, hliníkový drôt, kovové rozperné kolíky, kovová sieťka proti hmyzu, horčík, kovové hrobky, hrotnice, kovové chrániče na stromy, chróm, chromit, chrómové rudy, kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach, indium, ingoty z obyčajných kovov, kovové inzertné stĺpy, kovové kabíny na striekanie farieb, kovové kabíny na prezliekanie, kovové spojky a príchytky na káble a rúrky, káble na visuté lanovky, kadmium, kovové kladky - nie ako časť stroja, kladky na posuvné okná, kovové klapky, ventily drenážnych rúrok, kovové klapky, vodovodné ventily, kovové vzduchovody na ventilačné a klimatizačné zariadenia, klince, klopadlá, klopadlá na dvere, kľúče, krúžky z obyčajných kovov na kľúče, kovové kľučky dverí, klziská - kovové konštrukcie, kobalt - surovina, kovové kohútiky na sudy, kokily - lejárstvo, kovové koľajnice, koľajnicové spojky, kovové kolená na potrubie, kovové kolená ako ohyby potrubia, kovové kolieska na nábytok, kovové kolíky, stenové kovové kolíky, kovové komínové nadstavce, kovové komínové rúry, kovové komíny, dymovody, kovové koncové svorky na laná, kovové stavebné konštrukcie, kovové rámy stavieb, kovové kostry stavieb, kovové kontajnery, kovové flotačné kontajnery, kovové konzervy, kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové kostry budov, kovové koše, kotevné dosky, kovové prístaviská na kotvenie lodí, kotvy, stavebné kovania, kovania na dvere, kovania na okná, kovové kovanie na kľučky, kovanie na nábytok, kovanie na okná, kovanie na truhly, kovové kovanie na vychádzkové palice, kovové obruče, spojky, kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovy obyčajné - surové alebo ako polotovary, kovové škatule, skrinky, škatule, kovové krídlové okná, kovové kruhové zvierky, kovové krúžky na rúry, krúžky na kľúče z obyčajných kovov, kovové kufre, truhlice, kovové lamely, vložky, tenké doštičky, kovové laná, kovové laná s výnimkou elektrických, kovové lávky, kovové lejárske formy, kovové lešenia, liatina netepaná alebo čiastočne tepaná, limonit, kovové lišty, laty, ložiskový kov, maltovnice - kovové vane na miešanie malty, kovové maltovnice, korytá na miešanie malty, mangán, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, mastiace čapy, tlakové mastenice, kovové matice, meď surová alebo ako polotovar, medené krúžky, medený drôt neizolovaný, kovové meracie tyčky na meranie hladiny oleja - pre železničné vozne, kovové rúčky na metly, kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických, molybdén, molybdenit, mosadz surová alebo ako polotovar, kovové mriežky ako ochrana pred kachľami alebo kozubom, kovové nádoby - plechovky, kovové nádoby na potraviny, kovové nádoby na skladovanie a prepravu, kovové nádoby na skladovanie kyselín, kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch, kovové nádrže, kovové nádrže na tekuté palivá, kovové náhrobky, kovové náhrobné dosky, nákovy, prenosné nákovy, rohatinky, napínače, napínače na kovové drôty, napínače na kovové pásy, napínače na kovové remene, kovové napínače remeňov, kovové bedne na náradie, kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach, kovové nárazníky, nástupištia - kovové prefabrikáty, kovové násypky nie mechanické, kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, kovové navijaky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc, nikel, niób, kovové nity, nízkouhlíková oceľ, kovové nosníky, obalové nádoby z kovu, plechové obaly, obaly z cínového plechu, kovové rúrové objímky, kovové objímky, kovové objímky na potrubie, objímky, prstence, kovové stavebné obklady, kovové obklady stien a priečok na stavby, kovové lamelové obloženie, kovové obloženie stavieb, kovové obruče na sudy, kovové sudové obruče, obyčajné kovy surové alebo ako polotovary, ložiskový kov, nizkouhlíková oceľ, zliatiny ocele, oceľ nespracovaná alebo ako polotovar, oceľoliatina - oceľ na odliatky, oceľové konštrukcie, kovové oceľové kuríny - klietky, oceľové laná, oceľové pásy, oceľové rúry, oceľové stožiare, oceľové rúrky, oceľový drôt, oceľový plech, kovové odkvapové rúry, kovové odpaľovacie rampy, kovové ohrady hrobiek, kovové okenice, kovové okenné rámy, okenné západky, okenné žabice, kovanie na okná, kovové okná, kovové okolesníky, olovo ako surovina alebo polotovar, ostatý drôt, ostrohy, otvárače dverí s výnimkou elektrických, kovové manipulačné palety, kovové nakladacie palety, kovové prepravné palety, kovové palety na manipuláciu s tovarom, kovové palisády, kovové pamätné tabule, pancierové platne, pancierové plechy, kovové stavebné panely, kovové pánty, závesy, pasce na divú zver, pásiková oceľ, kovové pásky na viazanie alebo balenie, kovové pásky na zväzovanie, pásová oceľ, kovové pásy na manipuláciu s nákladmi, pásy ocele, pásy železa, kovové pažiny, štetovnice, kovové piliny, kovové piloty, písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov, kovové platničky, podložky, plech, plechovky, kovové pletivo, plomby, plomby - kovové pečate, kovové ploty, klince na podkovy, kovové podložky, kovové platničky, kovové podpery, kovové podvaly, kovové železničné podvaly, pokladničky, bezpečnostné pokladničky, kovové pokladničky, kovové poklopy, bronzové náhrobné pomníky, kovové pomníky, kovové popruhy na manipulovanie s nákladom, kovové kovanie na postele, kovové posteľové kolieska, postriebrené cínové zlúčeniny, kovové poštové schránky, kovové potrubia, kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu, kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové kusy na potrubia, kovové vystužovacie materiály na potrubia, kovové prívodné potrubie, kovové materiály na pozemné lanové dráhy, kovové registračné poznávacie značky, kovové poznávacie značky, pracky z obyčajných kovov, predvalcované bloky, vývalky - výrobky metalurgie, kovové prefabrikáty - obloženie stavieb, kovové preklady, kovové priečky, priečky kovových zábradlí, kovové priehradové konštrukcie, príchytky, klince, kovové prípojky a odbočky na potrubia, príručné kovové pokladne, kovové príslušenstvo postelí, pristávacie schodíky kovové pohyblivé pre cestujúcich, kovové prístavné hrádze na kotvenie lodí, pružinové zámky, pružiny - železiarsky tovar, putá, pyroforické kovy, kovanie na rakvy, kovové okenné rámy, kovové skleníkové rámy, kovové rebríky, kovové reklamné stĺpy, kovové vystužovacie materiály na remeňové spony, kovové reťaze, reťaze pre psov, reťaze pre rožný statok, kovové rímsy, kovové rímsy, kovové ozdobné lišty, rohatiny - nákovy, oceľové rolety, kovové obloženie ropných vrtov, kovové rošty, kovové rúčky a rukoväte na náradie, kovové rúčky na kosy, rudy kovové, kovové krúžky na rukoväte, kovové rukoväte nožov, kovové rúrkové komínové nadstavce, kovové rúry, kovové rúry na zariadenia ústredného kúrenia, kovové príchytky na rúry, kovové schodíky, kovové schodiská, kovové schodnice ako časti schodísk, kovové stupne - schody, bezpečnostné schránky, pokladničky, kovová sieťka proti hmyzu, kovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických, kovové silá, kovové prenosné skleníky, kovové skoby - kramle, skoby do ľadu - na lezenie, skoby kovové, skoby kovové - horolezecký výstroj, skoby, kramle, mačky - na lezenie v ľade, kovové skrinky na mäso, kovové skrinky na náradie, kovové skrinky, bedne, kovové skrutky, kovové skrutky s maticou, kovové slučkové závesy lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi, sochy z obyčajných kovov, sošky - figuríny z obyčajných kovov, spájkovací drôt, mäkké spájky strieborné, mäkké spájky zlaté, kovové spojky na káble a laná s výnimkou elektrických, kovové spojky na neelektrické káble, kovové spojky rúrkové, spojovacie plechy, kovové objímky na spojovacie rúry, kovové spojovacie skrutky na káble, kovové spriahadlá na reťaze, staniol, kovové stanové kolíky, kovové prenosné stavby, stavebné kovania, kovové stavebné panely, kovový stavebný materiál, kovové stavidlá nie ako časti strojov, kovové stély, kovové stĺpy elektrického vedenia, kovové stĺpy pre stavebníctvo, kovové telegrafné stĺpy, kovové stojany na sudy, kovové stojky, kovové zámočnícke stoly, kovové stožiare, kovové stožiare elektrického vedenia, kovové strechy, kovové strešné krytiny, kovové strešné uholníky, strieborná spájka, kovové remeňové spony pre stroje, kovové stropy, stropné dosky, kovové svorky na káble a rúry, kovové svorky na laná, kovové svorky na manipulovanie s nákladom, svorník s okom, svorníky, škrabáky na obuv, škrabáky na topánky, kovové škridly, kovové štetovnice - pažnice, kovové identifikačné štítky, kovové vývesné štíty, tantal - kov, kovové telefónne búdky, kovové telegrafné stĺpy, kovové tesniace uzávery, titán, titánové železo, ferotitán, kovové tlakové potrubie, točne, tombak, kovové trámy, kovové železničné traverzy, kovové dýzy, kovové tubingové výstuže, turnikety s výnimkou automatických, kovové tyčinky na tvrdé spájkovanie, kovové tyče, uholníky, kovové strešné uholníky, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové držiaky na uteráky, kovové uväzovacie bóje, kovové uzávery na tašky, kovové tesniace uzávery na fľaše, uzávery na kufre, bedne a kazety, kovové uzávery na posuvné okná, kovové úžľabia, vanádium, vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie), kovové rúry na ventilačné a klimatizačné zariadenia, kovové ventily - nie ako časti strojov, kovové ventily - klapky drenážnych rúrok, kovové ventily - klapky vodovodné, verandy - kovové konštrukcie, kovové veterníky, strešné veterníky, kovové veže na skoky do vody, kovové viazače snopov, visacie zámky, káble visutej lanovky, kovové vlákna na použitie v poľnohospodárstve, kovové uväzovacie vlákna, kovové vložky, lamely, tenké doštičky, kovové vodiace lišty, kovové vodovodné potrubia, volfrám, volfrámové železo, kovové voliéry, kovové vonkajšie plášte budov, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, železničné výhybky, kovové hroty na vychádzkové palice, kovové výplne dverí, kovové vypúšťacie, odvodňovacie a drenážne rúry, kovové výstuže ropných veží, kovové vystužovacie materiály do betónu, kovové vystužovacie materiály do potrubí, kovové vystužovacie materiály na remene, kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, kovové zámky na vozidlá, kovové zámočnícke stoly, západky, kovové západky na bránky, kovové západky na okná, kovové zarážky dverí, potrubia a rúry na zariadenia ústredného kúrenia, zariadenie alebo nábytkové kovanie z niklovej mosadze, kovové zárubne, kovové zásteny pri peciach, zásteny pred kozubmi, dverové zástrčky, zástrčky - spojovacie kontakty, kovové zátky na sudy, kovové zátky, neelektrické zatvárače dverí, závesné háky na kotly, závitové krúžky, závlačky, kovové závory, zinok, zirkónium, zlaté spájky, zliatiny na tvrdé spájky, zliatiny obyčajných kovov, kovové značky na vozidlá, kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, zváracie a spájkovacie elektródy, kovové drôty a tyče na zváranie, pasce na zver, cestné zvodidlá z kovu, zvončeky pre zvieratá, zvončeky, zvony, kovové žabice na dvere, kovové žalúzie, drobný železiarsky tovar, železná ruda, napínače na železné pásky, kovový materiál pre železnice, železo ako surovina alebo polotovar, kovové žľaby.
07 - Adhézne remene na kladky, vzduchové pumpy do akvárií, alternátory, asfaltéry, asfaltovacie stroje, automatické hľadacie kotvy pre loďstvo, axiálne ložiská, baliace stroje, banské rezacie stroje, banské stroje, banské vrtáky, baranidlá - stroje, barany - stroje, betónové miešačky - stroje, bežce pletacích strojov, stroje na montáž bicyklov, bicyklové dynamá - generátory, zachytávače a zberače blata - stroje, brány - poľnohospodárske náradie, brúsky - stroje, brúsne kamene - časti strojov, brúsne kotúče - časti strojov, brúsne stroje, brzdové čeľuste s výnimkou brzdových čeľustí na vozidlá, brzdové diely s výnimkou brzdových dielov do vozidiel, brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení do vozidiel, bubny do vyšívacích strojov, buchary, barany, buldozéry, centrifúgy, odstredivky - stroje, cestné stroje, cestné valce, stroje na výrobu cestovín, cievky - časti strojov, cievky, kazety do tkáčskych strojov, stroje na výrobu cukru, čepele - časti strojov, čerpacie membrány, čerpadlá - časti strojov, motorov a hnacích strojov, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá, pumpy - stroje, stroje na výrobu čipky, stroje a prístroje na čistenie - elektrické, prístroje na čistenie acetylénu, parné čistiace stroje, čistiace stroje vysokotlakové, člnky - časti strojov, motory do člnov, dávkovače - časti strojov, dávkovače lepiacej pásky - stroje, dezintegrátory, dierkovače do dierkovacích strojov, dierovače, dierkovacie stroje, dlabačky - stroje, dojacie stroje, odsávačky na dojacie stroje, potrubné pneumatické zariadenia na dopravu, dopravníky - stroje, potrubné pneumatické zariadenia na dopravu, dopriadacie stroje, tlačové dosky, drážky pletacích strojov, drevoobrábacie stroje, drviace stroje, drviče, drviace zariadenia - stroje, drviče - stroje na priemyselné účely, držiaky listov píly - časti strojov, dúchadlá, výtlačné ventilátory, dvíhacie vozne, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, elektrické kladivá, elektrické otvárače na konzervy, eskalátory - pohyblivé schodiská, etiketovacie stroje, expanzné nádoby - časti strojov, extraktory, farbiace stroje, vzduchové kefy - stroje na nanášanie farby, filtre - časti strojov alebo motorov, filtre do motorov na čistenie a chladenie vzduchu, filtrovacie stroje, finišér, formovacie stroje, profilovacie stroje, frézy - stroje, fukáre na zrno, fukáre, vejačky, pomocný generátorový agregát, generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu, guľkové ložiská, hadice do vysávačov, hlavy valcov do motorov, hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, hnacie remene dopravníkov, hnacie reťaze, s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel, zariadenia na hnojenie, hobľovačky, kyslíkové rezacie horáky - stroje, hrabacie stroje, hrable k hrabacím strojom, prevodové hriadele, ale nie do pozemných vozidiel, hriadele do strojov, hriadele, kľuky, páky ako časti strojov, hrnčiarsky kruh, hrotovačky, hydraulické motory, hydraulické turbíny, hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí - časti strojov, chladiče do motorov a hnacích strojov, ihličkové ložiská, kalolisy, stroje na opracovanie kameňa, karburátory, kardanové spojky, katalytické konvertory, katalyzátory do motorov, kávové mlynčeky s výnimkou ručných, tlačiarske kazety na matrice, elektrické kefy ako časti strojov, zberné kefy na elektrickom dyname, kefy ako časti strojov, pneumatické kladivá, kladivá ako časti strojov, kladkostroje, klapky ako časti strojov, kĺby, spojky, spojenia, styky - časti motorov, klietky guľkových ložísk, stroje na výrobu salám, párkov, klobás, kľukové hriadele, kľukové skrine strojov, motory a hnacie stroje, zariadenia a stroje pre kníhviazačský priemysel, stroje na ukladanie koľajníc, kolesá ako časti strojov, kolovraty, kompresory, kompresory ako stroje, kompresory do chladiacich zariadení, kondenzačné zariadenia, parné kondenzátory ako časti strojov, palivové konvertory do zážihových motorov, konvertory do oceliarní, nosné konzoly na stroje, obuvnícke kopytá ako časti strojov, kosačky, nože do kosačky, kosačky na trávniky - stroje, kotlové rúrky - časti strojov, kotúčové spojky - stroje, automatické kotvy pre námorníctvo, kováčske mechy, kovoobrábacie stroje, stroje na ťahanie kovov, stroje na spracovanie kože, krájače na chlieb - stroje, mechanické zariadenia kŕmenie dobytka, ložiskové krúžky, piestne krúžky, kryty ako časti strojov, elektrické kuchynské stroje, kukuričné odzrňovače - ako stroj, kypriče - ako stroje, látacie stroje, elektrické lepovacie pištole, stroje a prístroje na leštenie - elektrické, leštiace lisy, elektrické leštiace zariadenia na parkety, leštičky, elektrické leštičky na obuv, letecké motory, liahne na vajcia, lietadlové motory, lisovacie stroje, lisy, vínne lisy, lisy - stroje na priemyselné účely, lisy na hrozno, lisy na krmivo, elektrické lisy na ovocie pre domácnosť, motory do lodí, lodné motory, mechanické lopatové nakladače, ihličkové ložiská, antifrikačné ložiská do strojov z materiálu, ktorý znižuje trenie, ložiská ako časti strojov, ložiskové čapy - časti strojov, lúpačky - stroje na lúpanie, stroje na lúpanie obilia, maliarske stroje, mangle, manipulátory - stroje, manipulátory - zariadenia na nakladanie a vykladanie, stroje na výrobu masla, mastenice ako časti strojov, maticorezy ako stroje, maticové závitníky ako stroje, škatule na matrice - polygrafia, polygrafické matrice, objímky na mazanie - časti strojov, mažiare ako stroje, mlynčeky na mäso ako stroje, mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka, mechanizmy pletacích strojov, mechy ako stroje, membrány čerpadiel, miazdriace stroje, stroje na miesenie, miešacie stroje, elektrické miešače na použitie v domácnosti, miešačky, zariadenia na výrobu minerálnej vody, mixéry - stroje, mláťačky, mliekarské stroje, elektrické mlynčeky pre domácnosť, mlynčeky na korenie s výnimkou ručných, mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných, elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti, mlyny - stroje, mostové žeriavy, štartér motocyklov nakopnutím, elektrické motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel, zapaľovacie induktory motorov, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel, motovidlá do tkáčskych stavov, mykací povlak - časť mykacích strojov, mykacie stroje, nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nákladné výťahy, napájacie zariadenia do rušňových motorov, regulátory - napájače vody, ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, nástroje ako časti strojov, nástrojové brúsky, nástrojové brúsky - ostričky ako stroje, mechanické navíjacie zariadenia, navijaky, mechanické navijaky na navíjanie hadíc, navijaky alebo rumpály na rybárske siete, nitelnice tkáčskych strojov, nitovacie stroje, nosné konzoly na stroje, elektrické nože, nože do kosačiek, nože ako časti strojov, nože, čepele, rezačky na slamu - sečkovice, nožné pedále šijacích strojov, elektrické nožnice, nožnice na strihanie srsti zvierat - ako stroje, obilné triediče, objímky, krúžky na mazanie - časti strojov, obloženia, tesnenia a armatúry tepelných kotlov - bojlerov, obrábacie stroje, zariadenia na obrábanie, obracače sena - stroje, obrážacie stroje, dlabačky, obšívacie stroje, konvertory pre oceliarstvo, oceľotlačové stroje, odlievacie formy - časti strojov, odlučovače oleja, odlučovače vody - separátory, odmastňovacie zariadenia ako stroje, stroje na lisovanie odpadu, odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávacie stroje na priemyselné účely, odsávače ako stroje, odsávačky ako časti dojacích strojov, odsávačky dojacích strojov, zariadenia na odsávanie prachu na čistenie, odstopkovačky - stroje, odstredivé čerpadlá, odstredivé mlyny, odstredivky na smotanu, odstredivky, žmýkačky, odvádzače kondenzátu, odvodňovacie stroje, odvzdušňovače napájacej vody, ohýbačky ako stroje, ochranné kryty strojov, ojnice na stroje, motory a hnacie stroje, olejové separátory, orezávacie stroje, osievacie stroje, elektrické otvárače na konzervy, ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov, pákové buchary, palivové konvertory do zážihových motorov, papierenské stroje, parné generátory alebo kotly ako stroje, parné stroje, parné valce, pásové dopravníky, pásy pre dopravníky, pohyblivé pásy pre chodcov, pásy na stroje, pečiatkovacie stroje, pedálové šliapadlo šijacieho stroja, piestové časti, piestové segmenty, piesty ako časti strojov, piesty tlmiča ako časti strojov, pílové listy ako časti strojov, píly - stroje, písmolejárske stroje, elektrické lepovacie pištole, striekacie pištole na farby, pištole - nástroje na použitie s výbušninami, zariadenia pracujúce pod tlakom na točenie piva, pivové pumpy, pláchacie stroje, plamenice rušňových kotlov, plečky - ako stroje, pletacie stroje, pletiarske stavy, pletiarske stroje, plniace dúchadlá, plniace stroje, plničky fliaš, ploché spätné ventily, záklopky - ako časti strojov, pluhy, plunžery, dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, pneumatické dopravníky, pneumatické kladivá, pneumatické transportéry, pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí - časť stroja, stroje na výrobu podpätkov, podstavce stroja, stojany, podstavce, stojany, skrine na ložiská hriadeľov, pohyblivé pásy pre chodcov, pohyblivé schodištia, eskalátory, elektricko-mechanické stroje na prípravu pokrmov, poľnohospodárske dopravníky, poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, poľnohospodárske stroje, polygrafické lisy, polygrafické stroje, posúvače papiera do tlačiarne, pracie a premývacie zariadenia, pracie stroje, práčky, práčky na pranie a bielenie, práčky na pranie a farbenie, práčky uvádzané do chodu vhodením mince, prehrievače, preosievacie zariadenia, banské prepravníky, prevodové hriadele, ale nie do pozemných vozidiel, prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel, prevody strojov, prevody s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel, prevody, súkolia s výnimkou prevodov do pozemných vozidiel, prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií, prevzdušňovače, príklopy - časti tlačiarenských lisov, generátory prúdu, pružiny ako časti strojov, pudlovacie stroje, pulverizátory - stroje, pumpy na mazanie, radlice, stroje na vypletanie rakety, rámy, suporty pletacích strojov, razidlá ako stroje, reaktívne propulzné mechanizmy s výnimkou mechanizmov do pozemných vozidiel, redukčné súkolesia, ale nie do pozemných vozidiel, redukčné ventily ako časti strojov, regulátory ako časti strojov, regulátory otáčok strojov, motorov a hnacích strojov, remene dynama, adhézne remene na kladky, remene do motorov a hnacích strojov, remene ventilátorov do motorov, adhézne pásky na remenice, remenice ako časti strojov, hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel, reťaze zdvíhadiel - časti strojov, reťazové píly, rezacie stroje, riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov, hydraulický riadiaci mechanizmus strojov, motorov a hnacích strojov, elektrické kuchynské roboty, rotačné tlačiarske stroje, rozprašovacie stroje, rozprašovače ako stroje, rozprašovače odpadových vôd, stroje na spracovanie rudy, ryhovacie pluhy, rýpadlá, rytecké stroje, sádzacie stroje, sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbou, samomazacie ložiská, satinovacie stroje, sejacie stroje, sekáče do strojov, sekáče na mäso ako stroje, separátory, odlučovače, schránky na štočky, navijak na rybárske siete, sitá ako stroje alebo ich časti, sitá na škvaru ako stroje, stroje na opracovanie skla, skrine alebo stojany ako časti strojov, skrine, podstavce, stojany na ložiská hriadeľov, snehové pluhy, splynovače, kardanové spojky, spojky s výnimkou spojok do pozemných vozidiel, spojky, spojenia, styky, kĺby - časti motorov, spriadacie stroje, spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel, statory - ako časti strojov, stavidlá - ako časti strojov, sterotypy ako stroje - pre tlač, stojany, podstavce na ložiskové čapy - časť stroja, stojany, podstavce, skrine na ložiská hriadeľov, stolové kotúčové píly - ako časti strojov, stoly alebo upínacie dosky na stroje, striekacie pištole na farbu, strihacie stroje, strihacie stroje na strihanie srsti zvierat, elektromechanické stroje pre chemický priemysel, stroje na lisovanie, vákuovanie a prepravu zrna, stroje na odstraňovanie vodného kameňa, stroje na pletenie povrazov, stroje na plombovanie, pečatenie fliaš, stroje na rafinériu ropy, stroje na varenie piva, stroje na výrobu nápojov - elektromechanické, stroje na zátkovanie fľaše, stroje pre textilný priemysel, strojové nožnice na strihanie zvierat, strúhacie stroje na zeleninu, strúhačky - ako stroje, súkolesia - ako časti strojov, suportová skriňa, krycia doska sústruhu, suporty klzné - časti strojov, sústruhy - obrábacie stroje, zariadenia na výrobu sýtenej vody, stroje na výrobu sýtených nápojov, šetriče paliva do motorov, šijacie stroje, elektrické šľahače, elektrické šľahače pre domácnosť, štartér motocyklov - nakopnutím, štartéry motorov a hnacích strojov, stroje na spracovanie tabaku, taviace stroje, stroje a prístroje na tepovanie kobercov - elektrické, tesnenia, obloženia a armatúry tepelných kotlov - bojlerov, tkáčke stavy - stroje, tkáčske člnky, tkáčske vretená, tlačiace valce ako časti tlačiarenských strojov, tlačiace valce do tlačiarenských strojov, tlačiarenské stroje, tlačiarenské stroje na tlačenie na plech, tlačové dosky, piesty tlmičov ako časti strojov, tlmiče motorov, tlakové torkrétovacie prístroje, torzné dynamá s výnimkou dynám do pozemných vozidiel, záhradné traktory, transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel, pluhy na odstraňovanie trávnikov, trepacie stroje, triediace stroje, triediace stroje na priemyselné účely, prúdové motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel, hydraulické turbíny, turbíny s výnimkou turbín do pozemných vozidiel, turbokompresory, uhlíkové kefy, umývacie linky na umývanie automobilov, umývacie zariadenia na automobily, umývačky fliaš, umývačky riadu, upchávky ako časti strojov, upínacie zariadenia, upínacie vretená - ako časti strojov, hladiace stroje na usne, piesty do valcov, valce do strojov, valce do valcovní, valce motorov a hnacích strojov, valce ako časti strojov, valcovne, valčekové ložiská, ventilátory motorov a hnacích strojov, ventily - ako časti strojov, ventily - časti strojov, motorov a hnacích strojov, viazacie stroje na viazanie sena, viazacie stroje na viazanie slamy, viazacie stroje, samoviazače, vibrátory - stroje na priemyselné účely, vložky do filtračných zariadení, vodiace zariadenia ako časti strojov, vodovodné vykurovacie zariadenia - ako časti strojov, odlučovače vody - separátory, voľnobežky s výnimkou voľnobežiek do pozemných vozidiel, zdvíhacie vozne, vrecká do vysávačov, vŕtacie hlavy ako časti strojov, vŕtacie korunky ako časti strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, banské vrtáky, vrtné veže plávajúce alebo neplávajúce, vstrekovania do motorov, vulkanizačné prístroje, výfukové potrubia motorov, výfuky motorov, výmenníky tepla ako časti strojov, vyorávače ako stroje, vysávače, vysávače na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov, vysávače prachu a podobných nečistôt, mechanické výsypky, výťahové laná, remene, výťahy, výťahy (nie lyžiarske vleky), výtlačné ventily - ako časti strojov, vývevy - stroje, vzduchové chladiče, vzduchové kefy - stroje na nanášanie farieb, vzduchové kompresory - zariadenia garáží, vzduchové vankúše na manipuláciu s nákladom, vzdušné chladiče, motory vznášadiel, záhradné traktory, zametacie autá, samohybné zametacie stroje, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov, zapaľovače zážihových motorov, napájacie zariadenia do rušňových motorov, zariadenia na odstraňovanie odpadu, zariadenia na potápanie ako stroje, elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet, zatavovacie stroje na priemyselné účely, závesné a zdvižné háky, závesy - ako časti strojov, závitorezy - stroje, zberače vodného kameňa z bojlerov, zberné kefy na elektrickom dyname, zdvíhacie zariadenia, zdvíhadlá, elevátory zdviháky - stroje, zdviháky závitové stroje, stroje na zemné práce, exkavátory, zošívacie stroje, zotrvačníky ako stroje, dúchadlá alebo fukáre na stláčanie, odsávanie alebo prepravu zrna, elektrické zváračky ako stroje, zvislé vratidlo, revolverová hlava sústruhu, žacie hrsťovacie a viazacie stroje, žacie hrsťovačky, žacie stroje, žarnovy, žehliace stroje, stroje na výstavbu železnice, žeraviace sviečky do dieselových motorov, žeriavy, mostové žeriavy, žiarnice ako časti strojov, žliabkovačka, drážkovačka - strojné náradie, žmýkačky.
13 - Acetylnitrocelulóza, balistické strely, balistické zbrane, strelná bavlna, bengálske ohne, bojové vozidlá, delá, kanóny, delové lafety, detonačné kapsle s výnimkou kapslí ako hračiek, detonačné zátky, detonátory, dusičnan amónny - výbušnina, dynamit, guľomety, harpúny ako zbrane, hlavne pušiek, hlavne strelných zbraní, hlavne pušiek, kapsle s výnimkou zábavnej pyrotechniky, kefy na čistenie strelných zbraní, kolískové čapy na ťažké palné zbrane, lovecké zbrane, lúčiky spúšte strelných zbraní, lúčiky spúšte na pušky, mínomety - mažiare, míny, motorizované zbrane, náboje, munícia, strelivo, granáty, delové strely, nábojnice, puzdro na náboje, zariadenia na plnenie nábojnicových pásov, náplecné pásy na náboje, acetylnitrocelulóza, obaly na pušky, ohňostroje, olovené gule, olovené strely, pažby, petardy, pištole, podstavce pod strelné zbrane, pušný prach, práchno - pušný prach, prachovnice, projektily - zbrane, karabíny - pušky, pušky - strelné zbrane, úderníky pušiek, zameriavacie zrkadlá pušiek, strelný prach, puzdrá na náboje - sumky, puzdrá na pušky, puzdrá na strelné zbrane, pyrotechnické výrobky, pyroxilín - nitrát celulózy - strelná bavlna, raketomety, rakety, remene cez prsia na nosenie zbraní, revolvery, rozbušky s výnimkou rozbušiek ako hračiek, rozbušky s výnimkou zábavnej pyrotechniky, signálne rakety, slzotvorné zbrane, zbrane so slzotvorným plynom, strelná bavlna, strelné zbrane, čistiace kefy na strelné zbrane, hľadáčiky strelných zbraní, munícia do strelnej zbrane, strelný prach - nálož, balistické strely, športové strelné zbrane, tlmiče zbraní, trhaviny, výbušniny, úderníky strelných zbraní, výstražné strely v hmle, vzduchové pištole - zbrane, zameriavacie zariadenia kanónov s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zariadenia na strelné zbrane s výnimkou ďalekohľadov, zameriavacie zrkadlá, zameriavacie zrkadlá na pušky, zápalné poistky - rozbušky, zápalné poistky - zápalné šnúry, zápalné poistky na použitie s mínami, zápalné šnúry, zariadenia na napĺňanie nábojníc, detonačné zátky, závery strelných zbraní, tlmiče zbraní, zameriavacie zrkadlá na pušky.
35 - Reklamné agentúry, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, odhady lesného dreva, hospodárske, ekonomické predpovede, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady nezoťatého lesného dreva, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odhady alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, zbieranie údajov do počítačovej databázy, zoraďovanie údajov v počítačovej databáze, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podniku, podpora predaja pre tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, prenájom predajných automatov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie - služby modeliek na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok a podnikov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, sekretárske služby, spracovanie textov, administratívna správa hotelov, sprostredkovateľne práce, stenografia, štatistické kompilácie, televízne reklamy, psychologické testovanie na účely výberu, spracovanie textov, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, obchodný manažment v oblasti umenia, vedenie účtovných kníh, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, robenie výpisov z účtu, vzťahy s verejnosťou - prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, zásobovacie služby pre tretie osoby - nákup tovarov a služieb pre iné podniky, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s elektrickou energiou, ropou, uhlím a nerastnými surovinami, poradenská činnosť pri sprostredkovaní obchodu s ropou, uhlím a nerastnými surovinami, obchodné sprostredkovanie služieb spojených s projektovaním.
36 - Finančné analýzy, bankové služby priamo k zákazníkom - homebanking, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, klíring - zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie, colné služby, daňové odhady - služby, dôchodkové fondy, služby na využívanie dôchodkových fondov, elektronický prevod kapitálu, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie - poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, informácie o poistení, kapitálové investície, investovanie kapitálu, prenájom izby, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, kapitálové investície, kaucie, záruky, garancie, ručenie, konateľstvo, jednateľstvo, finančné konzultačné služby, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, kurzové záznamy na burze, likvidácia podnikov - finančné služby, finančný lízing, inkasovanie nájomného, vedenie nájomných domov, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie - poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, daňové oceňovanie a odhady, oceňovanie alebo odhadovanie numizmatických zbierok, oceňovanie mincí, oceňovanie nehnuteľností, oceňovanie starožitností, oceňovanie šperkov, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie zbierok, organizovanie zbierok, overovanie šekov, platenie na splátky, zdravotné poistenie, poistenie pri námornej preprave, uzatváranie poistiek, poistno-technické služby - štatistika, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná pôžička, pôžičky - financovanie, prenájom bytov, prenájom fariem, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, platobné prevody vykonávané elektronicky, realitné kancelárie, finančné riadenie, sporiteľne, správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovatelia nehnuteľností, oceňovanie starožitností, ubytovacie kancelárie, oceňovanie umeleckých diel, úschova cenností, úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové ústavy, úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložne, záruky, kaucie, ručenie, zbieranie peňazí na dobročinné účely, zmenárenské služby, zúčtovacie banky prevádzajúce bezhotovostné operácie.
37 - Asfaltovanie, leštenie automobilov, mazanie automobilov, opravy automobilov, údržba automobilov, autoopravovne, autoservisy, banské dobývanie, údržba a opravy bezpečnostných schránok, budovanie závodov a tovární, prenájom buldozérov, kladenie cestných povrchov, čalúnenie, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, čistenie ciest, čistenie exteriérov budov, čistenie interiérov, čistenie komínov, čistenie šatstva, prenájom čistiacich strojov, oprava dáždnikov, demolácia budov, deratizácia, dezinfekcia, dobývanie ropy a jej vedľajších produktov, dobývanie nerastných surovín, umývanie dopravných prostriedkov, dozor nad stavbami, inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov, oprava fotografických prístrojov, hladenie alebo brúsenie pemzou, oprava hodín, údržba a oprava horákov, chemické čistenie, inštalácia a opravy chladiacich zariadení, stavebné informácie, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, čistenie a opravy kotlov, údržba, čistenie a opravy kože, údržba, čistenie a opravy kožušiny, montáž kuchynských zariadení, lakovanie, glazovanie, údržba a opravy lietadiel, výstavba lodí, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, mangľovanie, montovanie lešení, murárstvo, murovanie, údržba nábytku, ničenie škodcov s výnimkou na poľnohospodárske účely, nitovanie, oprava obuvi, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, čistenie okien, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou, oprava šatstva, opravovne hodín, podmorské opravy, opravy odevov, opravy zámkov, ostrenie a brúsenie nožov, montáž a opravy pecí, pieskovanie, protektorovanie pneumatík, montáž, údržba a opravy počítačov, podmorské budovanie, podmorské opravy, pokrývačské práce na strechách budov, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, povrchové čistenie exteriérov budov, povrchové dobývanie, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov, pranie alebo čistenie, pranie bielizne, pranie plienok, oprava a údržba premietačiek, prenájom bagrov a rýpadiel, prenájom vozidiel na zametanie, prenájom staveniskových žeriavov, protihrdzová úprava, ošetrovanie vozidiel protikorozívnymi nátermi, opravy púmp a čerpadiel, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, reštaurovanie nábytku, výstavba a opravy skladov, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor, montáž, údržba a opravy strojov, ničenie škodcov s výnimkou poľnohospodárskych, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, údržba a opravy trezorov, umelecká stolárska výroba a opravy, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, služby utesňovania budov, utesňovanie stavieb, vŕtanie studní, vulkanizácia pneumatík, montáž a opravy vykurovacích zariadení, výroba umelého snehu, výstavba a údržba ropovodov, výstavba obchodných a veľtrhových stánkov, montáž, inštalácia a opravy výťahov, montáž a opravy zavlažovacích zariadení, žehlenie bielizne, montáž, údržba a opravy technologických zariadení v strojárstve, v ťažkom a chemickom priemysle, v energetike a spracovateľskom priemysle ropných a nerastných produktov, výstavba elektrárenských komplexov, výstavba stavebných a technologických komplexov na ťažbu a spracovanie uhlia, ropy, ropných produktov a nerastných surovín, výstavba paroplynových tepelných elektrární, výstavba rafinérií surovín; čistenie povrchov chemickými rozpúšťadlami.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, balenie tovaru, preprava cenností, distribúcia energií, distribúcia tovaru na dobierku, informácie o doprave, lodná trajektová doprava, rezervácia dopravy, nákladná doprava, doprava ropovodom, ťahanie alebo vlečenie pri poruchách dopravných prostriedkov, dopravovanie vlečnými člnmi, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, doručovanie novín a časopisov, doručovanie tovaru, dovoz, doprava, preprava električkou, organizovanie exkurzií, prenájom chladiacich zariadení, uchovávanie informácií, informácie o preprave, informácie o uskladnení, kuriérske služby dokumentov alebo tovaru, kuriérske služby, lámanie ľadu, uvoľňovanie uviaznutých lodí, lodná doprava, lodná preprava tovaru, lodná trajektová doprava, preprava nábytku, prepravovanie nábytku, nakladanie, vykladanie v dokoch, nákladná doprava - kamiónová, sprostredkovanie námornej dopravy, námorná preprava, nosenie batožín, prenájom nosičov na automobily, obsluhovanie prieplavových vrát, organizovanie okružných plavieb, organizovanie ciest, organizovanie okružných výletov, osobná doprava, doprava pancierovými vozidlami, služby parkovania automobilov, pilotovanie - riadenie lietadiel, podmorské záchranné práce, poskytovanie pomoci pri doprave, požičiavanie potápačských skafandrov, prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom garáží, prenájom chladiarenských boxov, prenájom koní, prenájom miesta na parkovanie, prenájom nákladných vozňov, prenájom pojazdných kresiel, prenájom potápačských oblekov, prenájom potápačských zvonov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom skladísk, prenájom skladovacích kontajnerov, prenájom vozidiel, preprava a skladovanie odpadu, preprava cenností, preprava ropovodom, prepravné služby, riadenie prieplavových vrát, remorkáž, rezervácia v doprave, rezervácia miesteniek na cestovanie, riečna doprava, riečna preprava, rozvod elektrickej energie, rozvod elektriny, prevoz sanitkou, prenájom skladovacích kontajnerov, skladovanie, skladovanie tovaru, skladovanie údajov a dokumentov uložených elektronicky, prenájom skladov, služby v doprave a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prenájmu lodí, sprostredkovanie prepravy, sťahovanie, sťahovanie nábytku, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, taxislužba, preprava turistov, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, úschova lodí a člnov, uskladnenie tovaru, uskladňovanie plavidiel - člnov, lodí, uvoľňovanie uviaznutých lodí, vlečenie alebo ťahanie dopravných prostriedkov pri poruchách, rozvod vody, zásobovanie vodou, služby vodičov, služby poskytované výletnými loďami, organizovanie výletov, vypúšťanie satelitov pre zákazníkov, vzdušná doprava, podmorská záchrana, záchrana lodí, plavidiel, záchranné služby, rezervácia zájazdov, železničná preprava, rozvod a preprava elektrickej energie, rozvod a preprava ropy, koľajová preprava.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, cínovanie, dámske a pánske krajčírstvo, dekontaminácia nebezpečných odpadov, stínanie a spracovanie dreva, elektrolytické pokovovanie, výroba energie, služby spojené s farbením, farbenie kožušín, farbenie látok, farbenie textilu a textílií, služby fotoateliérov, vyvolávanie fotografických filmov, fototlač, frézovanie, fúkanie skla, galvanizácia, pozinkovanie, garbiarstvo, hobľovanie, chrómovanie, ohňovzdorná impregnácia látok, informácie o úprave a spracovaní materiálov, kadmiovanie, kalandrovanie látok, kalenie kovov, pálenie keramiky, spracovanie kinematografických filmov, kníhviazačstvo, knihárstvo, konzervovanie potravín a nápojov, kotlárstvo, kováčstvo, pokovovanie kovových materiálov, farbenie kože, spracovanie kože, opracovanie kožušiny, kreslenie, rysovanie laserom, laminovanie, ohňovzdorná úprava látky, údržba látky, lemovanie alebo obšívanie látok, lemovanie šiat, leštenie kože, satinovanie, leštenie kožušín, leštenie optických skiel, leštenie trením, likvidácia odpadu, lisovanie ovocia, litografická tlač, magnetizácia, mletie, mlynárstvo, spájanie materiálov na objednávku - pre tretie osoby, nekrčivá úprava šatstva, obrusovanie, farbenie obuvi, oddeľovanie farieb, odlievanie kovov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, ofsetová tlač, ofsetové tlačenie, ohňovzdorná úprava textilu, odstraňovanie pachov z ovzdušia, pánske krajčírstvo, spracovanie papiera, úprava papiera, pílenie, pokovovanie kovových materiálov, pokovovanie, plátovanie, poniklovanie, plátovanie niklom, popúšťanie kovov, pozlacovanie, plátovanie zlatom, predzrážanie látok, prenájom generátorov, prenájom pletacích strojov, preparovanie živočíchov, prešívanie, prešívanie oblečenia, protimoľová úprava kožušín, protimoľová úprava textílií, rafinácia, rámovanie umeleckých diel, rysovanie laserom, kreslenie, rytie, gravírovanie, satinovanie kožušín, sedlárska výroba, serigrafia, sieťotlač, spájanie materiálov pre tretie osoby, spájkovanie, spracovanie kožušín, spracovanie ropy, striebrenie, plátovanie striebrom, služby strihania látok, strihanie látok - strihová služba, súkanie, apretácia textilu, úprava a spracovanie textilu, úprava textílie, tlač, tlačenie, tlačenie vzorov, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, údenie potravín, úprava a spracovanie kovov, vodovzdorná úprava látok, úprava odevov, úprava šatstva proti zrazeniu, úprava textilu proti moľom, spracovanie vlny, úprava vody, vodovzdorná impregnácia látok, vulkanizácia - úprava materiálov, vypaľovanie keramiky, výroba elektrickej energie, zabíjanie zvierat na bitúnku, vyšívanie, vyvolávanie filmov, čistenie vzduchu, osviežovanie vzduchu, spracovanie kožušín na zákazku, zhotovovanie kópií kľúčov, zinkografia, výroba štočkov, služby zubných laborantov, zváranie, spracovanie ropy a jej vedľajších produktov, spracovanie nerastných surovín, ťažba a spracovanie čadiča.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných polí, architektonické poradenstvo, architektúra - architektonické služby, podmorské bádanie, bakteriologický výskum, expertízy - inžinierske práce, výskum v oblasti fyziky, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum - vyhľadávanie, geologický výskum, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach, služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický výskum, inštalácia počítačových programov, interiérová výzdoba, kalibrácia, kontrola kvality, kontrola ropných veží, výskum v oblasti kozmetiky, skúšky materiálov, meteorologické informácie, módny dizajn, návrh počítačových systémov, navrhovanie - priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, obnovovanie počítačových databáz, overovanie pravosti umeleckých diel, počítačové programovanie, aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, podmorský výskum, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, posudzovanie ropných polí, predpovede počasia, meteorologické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov - okrem fyzickej konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prieskum v oblasti využitia počítačov, projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, servis počítačových programov, vypracovanie stavebných výkresov, projektová činnosť, technická kontrola automobilov, technický prieskum, skúšanie textilu, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, umelecký dizajn, urbanistické plánovanie, biologický výskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov, vytváranie oblakov, výzdoba interiérov, zememeračstvo, projektová činnosť vo výstavbe, projektovanie elektrických, elektrárenských, ťažobných zariadení, štúdie technických projektov v oblasti stavieb elektrárenských zariadení, inžinierska činnosť v oblasti energetiky, výstavby elektrárenských a ťažobných komplexov, ropný prieskum, vyhľadávanie ropy, technické štúdie nálezísk ropných, uhoľných a nerastných surovín. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KazUkrEnergo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KORLEA INVEST, a. s.; Jesenského 25, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Mišľanová Mária; Mikovíniho 18, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1080866 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  20. 08. 2010 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  KZ; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  18.08.2018 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.08.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2009 4/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2009 9/2009 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 05.09.2011 9/2011 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 06.05.2019 5/2019 MA3M
 
POZ 1573-2008
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 25.08.2008 3 000,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2008 9 000,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2009 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2010 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1573-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.08.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.08.2008 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.08.2008 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.08.2008 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 27.08.2008 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2008 Typ Platba
výsledok rešerše 08.09.2008 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2008 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.11.2008 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.12.2008 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.02.2009 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.02.2009 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 18.02.2009 Typ Interné listy
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 20.05.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 20.07.2009 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.07.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.09.2009 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.10.2009 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.10.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.11.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2009 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.12.2009 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2010 Typ Platba
Zoznam tovarov a služieb (FR) 19.01.2010 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 29.01.2010 Typ Doručené
sprievodný list do OMPI 16.08.2010 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 16.08.2010 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 16.08.2010 Typ Odoslané
List z OMPI 04.10.2010 Typ Doručené
List z OMPI 09.12.2010 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.12.2010 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 23.12.2010 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 28.12.2010 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 11.07.2011 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 12.07.2011 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 12.03.2012 Typ Doručené
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 04.06.2012 Typ Doručené
Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 23.07.2012 Typ Doručené
POZ 1573-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku