Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1572-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251710 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1572-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Organizovanie konkurzov na spevákov; plánovanie zábavných predstavení; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; nočné kluby (zábava); karaoke služby; zábavné parky; tanečné akadémie; organizovanie živých vystúpení; poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom mobilných zariadení (bez možnosti kopírovania); organizovanie kultúrnych podujatí; organizovanie súťaží krásy; fotografovanie; požičiavanie kníh a iných publikácií; vydávanie kníh a časopisov; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; vyučovanie herectva, spevu a tanca; organizovanie vystúpení na zábavné účely; služby estrádnych umelcov; poskytovanie priestorov pre premietanie kinematografických filmov, pre predstavenia, pre hry, pre hudobné predstavenia alebo pre vzdelávacie školenia; hazardné hry (herne); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); informácie o možnostiach zábavy prostredníctvom internetu; tvorba audionahrávok; hudobné predstavenia; vyučovanie v oblasti hudby; prenájom audionahrávok prostredníctvom internetu; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenie); tvorba televíznych programov; prenájom kulís na predstavenia; fotografické reportáže; poskytovanie nesťahovateľných televíznych programov prostredníctvom služieb na prenos videí (na požiadanie); poskytovanie nesťahovateľných multimediálnych zábavných programov prostredníctvom televíznych, širokopásmových, bezdrôtových a online služieb; rezervácie vstupeniek a rezervačné služby na zábavné, športové a kultúrne predstavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  13.01.16, 13.01.20, 13.01.06, 14.03.03, 16.03.11, 16.03.25, 16.03.03, 18.01.21, 26.01.20, 26.01.04, 27.03.15, 27.05.19, 27.05.24, 27.05.03, 29.01.06, 29.01.08, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, sivá, modrá, belasá, zelená, tyrkysová, ružová, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CJ ENM CO., LTD.; 870-13 Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, 830 00 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1572-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1572-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.07.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 18.07.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 18.07.2019 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 18.07.2019 Typ Doručené
1e Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.07.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.07.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 25.07.2019 Typ Doručené
2b Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.07.2019 Typ Doručené
2c Plná moc 25.07.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 26.07.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.07.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 12.08.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.08.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 13.09.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 13.09.2019 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 18.09.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 20.09.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1572-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku