Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1571-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1571-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 31, 35, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Brožúry; katalógy; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; kalendáre; samolepky (papiernicky tovar); reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
31 - Citrusové ovocie; škrupinové ovocie; ovos; čerstvé bobuľové ovocie; nespracované obilie; čerstvé uhorky; čerstvá zelenina; žive kvety; pšenica; čerstvé ovocie; klíčky semien na botanické použitie; zrno (obilie); zrno (krmivo pre zvieratá); zrno (osivo); semená na siatie; rastliny; sadenice; kukurica; čerstvé zemiaky; kvetinové cibule; čerstvá cibuľa; jačmeň; paprika (rastlina).
35 - Reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných vystav; vonkajšia reklama.
44 - Záhradníctvo; záhradkárske služby; služby záhradných architektov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.15, 05.03.15, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.08, 27.05.11, 27.05.15, 29.01.03, 29.01.07, 25.03.01, 27.05.03, 27.07.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, hnedá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MORAVOSEED SLOVAKIA, s.r.o.; M. R. Štefánika 32, 940 01 Nové Zámky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Nagy & Nagy s.r.o.; Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2019 09/2019 BA3M
 
POZ 1571-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1571-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 17.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 17.07.2019 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 17.07.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 17.07.2019 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 17.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 31.07.2019 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 31.07.2019 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.12.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 03.12.2019 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 03.12.2019 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 03.12.2019 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 03.12.2019 Typ Doručené
6e Odôvodnenie námietok 03.12.2019 Typ Doručené
6f Príloha inde neuvedená 03.12.2019 Typ Doručené
6g Plná moc 03.12.2019 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 13.12.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 18.12.2019 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 20.12.2019 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 20.12.2019 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 24.02.2020 Typ Doručené
12 prvé predĺženie lehoty 27.02.2020 Typ Odoslané
13 Vyjadrenie k námietkam 27.02.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 27.02.2020 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13c Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13d Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13e Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13f Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13g Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13h Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13i Výpis z obchodného registra 27.02.2020 Typ Doručené
13j Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
13k Príloha inde neuvedená 27.02.2020 Typ Doručené
14 Žiadosť inde neuvedená 05.03.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 05.03.2020 Typ Doručené
15 Výzva na preukázanie používania staršej OZ 06.03.2020 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 07.07.2020 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 07.07.2020 Typ Doručené
16b Príloha inde neuvedená 07.07.2020 Typ Doručené
16c Príloha inde neuvedená 07.07.2020 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov 07.07.2020 Typ Doručené
17a Príloha inde neuvedená 07.07.2020 Typ Doručené
18 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 17.07.2020 Typ Odoslané
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.09.2020 Typ Doručené
19a Sprievodný list 21.09.2020 Typ Doručené
20 prvé predĺženie lehoty 24.09.2020 Typ Odoslané
21 Oznámenie inde neuvedené 23.11.2020 Typ Doručené
21a Sprievodný list 23.11.2020 Typ Doručené
22 Výpoveď plnej moci 31.03.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
22b Osvedčovacia doložka 31.03.2021 Typ Doručené
22c Plná moc 31.03.2021 Typ Doručené
23 oznámenie o zápise zmeny 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 1571-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2021 Nagy & Nagy s.r.o. JUDr. Dávid Nagy, LL.M., advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku