Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1570-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234747 
(151)  Dátum zápisu  16.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1570-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 16, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Vozíky; zdvižné vozíky; vysokozdvižné vozíky, vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; manipulačné vozíky; vyklápacie vozíky; výklopné vozíky; bočné prívesné vozíky, malé vozíky na sťahovanie ťažkých predmetov; elektromobily; dvojkolesové vozíky trojkolky, trojkolesové vozíky; kolieska do vozíkov; lejárske vozíky; kolesá vozidiel; golfové vozíky; čapy náprav; brzdové diely do vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; kolesá na banské vozíky; pneumatiky; náboje kolies automobilov; nápravy vozidiel; podvozky vozidiel; karosérie dopravných prostriedkov; prevodovky do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel elektrické motory do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; spätné zrkadlá; tlmiace pružiny na vozidlá; torzné tyče vozidiel; náhradné dielce a súčasti na zdvižné vozíky; náhradné dielce a súčasti na dopravné prostriedky a manipulačné zariadenia; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky.
16 - Kartónové reklamné značky; reklamné tlačené publikácie; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; etikety s výnimkou textilných; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové a kartónové obaly a škatule na balenie; papier, kartón, lepenka a výrobky týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; štočky, katalógy; databázy na papierových nosičoch; albumy; papierové propagačné materiály; plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; skicáre; knihy; brožúr časopisy (periodiká); tlačivá; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečiatky (s adresnými údajmi); papiernický tovar; zošity; hárky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; plastové fólie balenie; formuláre; predmety z kartónu; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; spisové obaly; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; písacie potreby; písacie súpravy; perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; plniace perá; kancelárske svorky; obaly na doklady; pastelky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; pripináčiky; peračníky; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby; stojany a rámy na fotografie; stojany na perá a ceruzky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíkmi, s manipulačnou technikou a s ostatným tovarom uvedeným v triedach 12 a 16; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; mobilné pracovné zdvíhacie plošiny (elektrické), mobilné pracovné zdvíhacie plošiny (hydraulické), automatické manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), manipulátory (stroje), mechanické, hydraulické a pneumatické zdvíhacie zariadenia, zdvíhacie stroje na prepravu objemných materiálov, zdvíhacie nástavce s mechanizmami na manipuláciu s nákladom, mechanické koľajové zdvíhacie dopravníky, zdviháky (stroje), motorové kĺbové zdviháky, elektrické zdviháky, pneumatické zdviháky (stroje), zdvíhacie pracovné plošiny, hydraulické zdvíhacie súkolie, zdvíhacie ramená (časti strojov), reťaze zdvíhadiel (časti strojov), korčeky pre hydraulické zdvíhacie zariadenia, strojové plošiny na zdvíhanie a na skladovanie, závesné plošiny pre zdvíhacie zariadenia, diaľkovo ovládané zdvíhacie zariadenia, stohovacie stroje, zariadenia na stohovanie dosiek, zariadenia na stohovanie ingotov, zdvíhacie kliešte pre žeriavy, pneumatické transportéry, hydraulické motory, elektrické motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel, nosné konzoly na stroje, závesné a zdvižné háky, závesy (časti strojov), hydraulické a pneumatické riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov, hydraulické hnacie stroje a motory, tlmiče motorov, ťahadlá, spojovacie tyče, motory a hnacie stroje, ložiská (časti strojov), ložiskové čapy (časti strojov), guľkové ložiská, ihličkové ložiská, valčekové ložiská, brzdové diely s výnimkou brzdových dielov vozidiel, cestné stroje, banské vozíkové frézy, banské extraktory, dopravníky (stroje), dvíhacie vozne, generátory prúdu, zdroje prúdu, etiketovacie stroje, kľukové hriadele, výtlačné ventily (časti strojov), klzné podstavce (časti strojov), kolesá (časti strojov), nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nakladače vozňov, stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá, buldozéry, drviče, žeriavy, kladkostroje, kompresory, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel, spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel, poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon, liahne, predajné automaty; maloobchodné a veľkoobchodné služby s viazacími prostriedkami, lanami, reťazami, ťažnými pásmi, kovovými prepravnými a skladovacími paletami, kovovými skladovacími škatuľami určenými na stohovanie, kovovými pásmi na manipuláciu s nákladom, kovovými svorkami na manipulovanie s nákladom, kovovými ramenami pre zdvíhanie a manipuláciu s nákladom; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä hore uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, telešopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; online reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; reklamná činnosť; prenájom reklamných plôch a materiálov; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; predvádzanie tovaru; fotokopírovanie; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 37; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Opravy zdvižných a manipulačných vozíkov; opravy a údržba nakladacích/vykladacích strojov a zariadení; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); inštalácia, údržba a opravy strojov; opravy stavebných strojov a zariadení; opravy alebo údržba dopravníkových zariadení; oprava alebo údržba elektromotorov; mazanie vozidiel; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení; vulkanizácia pneumatík (oprava); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; informácie o opravách; prenájom žeriavov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom samostatne poháňaných zdvíhacích plošín; prenájom zdvíhacích zariadení; mechanické zdvíhacie služby pre stavebný priemysel; stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  balkancar D & D UNIMEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o.; Trstínska 9, 917 00 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1570-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2012 183,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1570-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.10.2010 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.10.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 25.10.2012 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2012 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 19.12.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1570-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku