Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1570-2012
(111)  Trademark Number  234747 
(151)  Registration Date  16.05.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.10.2022 
(210)  Application Number  1570-2012 
(220)  Application Date  19.10.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.02.2013 
(450)  Publication of Registration Date  02.07.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  12, 16, 35, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  12 - Vozíky; zdvižné vozíky; vysokozdvižné vozíky, vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky; manipulačné vozíky; vyklápacie vozíky; výklopné vozíky; bočné prívesné vozíky, malé vozíky na sťahovanie ťažkých predmetov; elektromobily; dvojkolesové vozíky trojkolky, trojkolesové vozíky; kolieska do vozíkov; lejárske vozíky; kolesá vozidiel; golfové vozíky; čapy náprav; brzdové diely do vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky; kolesá na banské vozíky; pneumatiky; náboje kolies automobilov; nápravy vozidiel; podvozky vozidiel; karosérie dopravných prostriedkov; prevodovky do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel elektrické motory do pozemných vozidiel; hydraulické obvody do vozidiel; signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; spätné zrkadlá; tlmiace pružiny na vozidlá; torzné tyče vozidiel; náhradné dielce a súčasti na zdvižné vozíky; náhradné dielce a súčasti na dopravné prostriedky a manipulačné zariadenia; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; sklápacie zadné steny nákladných vozidiel (časti pozemných vozidiel); vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky.
16 - Kartónové reklamné značky; reklamné tlačené publikácie; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; etikety s výnimkou textilných; plagáty všetkých druhov a rozmerov; papierové a kartónové obaly a škatule na balenie; papier, kartón, lepenka a výrobky týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar a písacie potreby; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; štočky, katalógy; databázy na papierových nosičoch; albumy; papierové propagačné materiály; plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; skicáre; knihy; brožúr časopisy (periodiká); tlačivá; ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; tlačené publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečiatky (s adresnými údajmi); papiernický tovar; zošity; hárky; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; plastové fólie balenie; formuláre; predmety z kartónu; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; spisové obaly; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; písacie potreby; písacie súpravy; perá (kancelárske potreby); ceruzky; držiaky na písacie potreby; plniace perá; kancelárske svorky; obaly na doklady; pastelky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; pripináčiky; peračníky; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby; stojany a rámy na fotografie; stojany na perá a ceruzky.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s vysokozdvižnými a nízkozdvižnými vozíkmi, s manipulačnou technikou a s ostatným tovarom uvedeným v triedach 12 a 16; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi; mobilné pracovné zdvíhacie plošiny (elektrické), mobilné pracovné zdvíhacie plošiny (hydraulické), automatické manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie), manipulátory (stroje), mechanické, hydraulické a pneumatické zdvíhacie zariadenia, zdvíhacie stroje na prepravu objemných materiálov, zdvíhacie nástavce s mechanizmami na manipuláciu s nákladom, mechanické koľajové zdvíhacie dopravníky, zdviháky (stroje), motorové kĺbové zdviháky, elektrické zdviháky, pneumatické zdviháky (stroje), zdvíhacie pracovné plošiny, hydraulické zdvíhacie súkolie, zdvíhacie ramená (časti strojov), reťaze zdvíhadiel (časti strojov), korčeky pre hydraulické zdvíhacie zariadenia, strojové plošiny na zdvíhanie a na skladovanie, závesné plošiny pre zdvíhacie zariadenia, diaľkovo ovládané zdvíhacie zariadenia, stohovacie stroje, zariadenia na stohovanie dosiek, zariadenia na stohovanie ingotov, zdvíhacie kliešte pre žeriavy, pneumatické transportéry, hydraulické motory, elektrické motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel, nosné konzoly na stroje, závesné a zdvižné háky, závesy (časti strojov), hydraulické a pneumatické riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov, hydraulické hnacie stroje a motory, tlmiče motorov, ťahadlá, spojovacie tyče, motory a hnacie stroje, ložiská (časti strojov), ložiskové čapy (časti strojov), guľkové ložiská, ihličkové ložiská, valčekové ložiská, brzdové diely s výnimkou brzdových dielov vozidiel, cestné stroje, banské vozíkové frézy, banské extraktory, dopravníky (stroje), dvíhacie vozne, generátory prúdu, zdroje prúdu, etiketovacie stroje, kľukové hriadele, výtlačné ventily (časti strojov), klzné podstavce (časti strojov), kolesá (časti strojov), nakladacie rampy, nakladacie výložníky, nakladače vozňov, stavebné stroje a zariadenia, najmä buchary, čerpadlá, buldozéry, drviče, žeriavy, kladkostroje, kompresory, stroje a obrábacie stroje, motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel, spojky a prevodovky okrem spojok a prevodoviek do pozemných vozidiel, poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon, liahne, predajné automaty; maloobchodné a veľkoobchodné služby s viazacími prostriedkami, lanami, reťazami, ťažnými pásmi, kovovými prepravnými a skladovacími paletami, kovovými skladovacími škatuľami určenými na stohovanie, kovovými pásmi na manipuláciu s nákladom, kovovými svorkami na manipulovanie s nákladom, kovovými ramenami pre zdvíhanie a manipuláciu s nákladom; zhromažďovanie rôzneho tovaru (okrem dopravy), najmä hore uvedeného tovaru pre tretie osoby umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar prostredníctvom katalógov, korešpondenčného (zásielkového) predaja, prostredníctvom internetu, telešopingu alebo prostredníctvom iných komunikačných médií; reklama; rozhlasová a televízna reklama; reklamné a inzertné služby; online reklama prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodný manažment a riadenie; marketingové služby; marketingové poradenstvo a štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; reklamná činnosť; prenájom reklamných plôch a materiálov; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; predvádzanie tovaru; fotokopírovanie; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; administratívne spracovanie obchodných objednávok; odborné obchodné poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 a 37; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
37 - Opravy zdvižných a manipulačných vozíkov; opravy a údržba nakladacích/vykladacích strojov a zariadení; autoopravovne (údržba, opravy a tankovanie); inštalácia, údržba a opravy strojov; opravy stavebných strojov a zariadení; opravy alebo údržba dopravníkových zariadení; oprava alebo údržba elektromotorov; mazanie vozidiel; oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; opravy a renovácia mechanických a elektrických zariadení; vulkanizácia pneumatík (oprava); ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi; informácie o opravách; prenájom žeriavov; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom samostatne poháňaných zdvíhacích plošín; prenájom zdvíhacích zariadení; mechanické zdvíhacie služby pre stavebný priemysel; stavebníctvo; opravy; inštalačné služby; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  balkancar D & D UNIMEX 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  D & D UNIMEX SLOVAKIA s.r.o.; Trstínska 9, 917 00 Trnava; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.10.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2022 23/2022 ND3M
 
POZ 1570-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2012 183,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 76,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1570-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.10.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 26.10.2010 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.10.2012 Type Delivered
všeobecný referátnik 25.10.2012 Type Sent document
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.11.2012 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.11.2012 Type Payment
výsledok rešerše 19.12.2012 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2012 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 16.11.2022 Type Sent document
POZ 1570-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku