Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 157-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230570 
(151)  Dátum zápisu  16.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  157-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä periodiká, noviny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, tlačivá; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.12, 27.05.15, 27.05.22, 29.01.01, 25.05.95 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hammpton, s.r.o.; Klariská 7, 811 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2011 06/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 157-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 157-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.04.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.07.2013 Typ Doručené
6a Doklad o prevode/prechode 24.07.2013 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku 09.10.2013 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 23.12.2013 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.06.2020 Typ Doručené
POZ 157-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku