Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1569-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229684 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1569-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mliečne výrobky; mrazené ovocie.
30 - Torty; zmrzliny; prísady do zmrzliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kája 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SWEETY ICE, s.r.o.; Petrovanská 34/A, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1059966 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  24. 09. 2010 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  CZ; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.06.2011 06/2011 XA3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1569-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1569-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2010 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 24.09.2010 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 01.10.2010 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 01.10.2010 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 30.09.2010 Typ Interné listy
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.10.2010 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.10.2010 Typ Platba
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.11.2010 Typ Doručené
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 15.11.2010 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 15.11.2010 Typ Odoslané
11 sprievodný list do OMPI 15.11.2010 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2010 Typ Interné listy
13 Notifikácia z OMPI 13.01.2011 Typ Doručené
14 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 14.01.2011 Typ Odoslané
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
16 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 28.06.2011 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2011 Typ Doručené
17a Doklad o podniku/podnikateľovi 19.07.2011 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 15.08.2011 Typ Odoslané
19 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 18.08.2011 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2011 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2011 Typ Odoslané
22 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1569-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.10.2011 SWEETY ICE, s.r.o. SWEETY ICE, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku