Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1564-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232215 
(151)  Dátum zápisu  11.05.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1564-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná, zmrazená a varená zelenina a ovocie; hotové jedlá, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
30 - Mrazené dezerty a zmrzlina; hotové jedlá, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  POLABANKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARDO COORDINATION CENTER NV; Wezestraat 61, 8850 Ardoole; BE 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2012 02/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.2012 07/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 1564-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1564-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 16.09.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.09.2011 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.10.2011 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2011 Typ Platba
5 Plná moc 24.10.2011 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 28.12.2011 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 02.01.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.01.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.09.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.09.2021 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.10.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1564-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku