Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1560-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  235452 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1560-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Analýzy nákladov; štatistické kompilácie; komerčné informačné kancelárie; obchodné alebo podnikateľské informácie; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; reklamné agentúry.
38 - Poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
42 - Prenájom webových serverov; hosťovanie na počítačových stránkach; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.09, 07.01.24, 20.01.17, 27.03.15, 27.05.08, 29.01.03, 29.01.06, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lukáč Matej; Korabinského 68, 080 06 Ľubotice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o.; Puškinova 16, 080 01 Prešov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FH3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1560-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1560-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.10.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.11.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.11.2010 Typ Interné listy
5 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 20.12.2010 Typ Doručené
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 18.04.2011 Typ Doručené
7 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nepodané riadne a včas) 03.05.2011 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (nepodané riadne a včas) 03.05.2011 Typ Odoslané
9 Podanie rozkladu 27.05.2011 Typ Doručené
10 predkladacia správa k rozkladu 08.06.2011 Typ Interné listy
11 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 16.06.2011 Typ Odoslané
12 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 16.06.2011 Typ Odoslané
13 výzva na vyjadrenie k podaným pripomienkam (§ 29 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 20.06.2011 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k rozkladu 08.08.2011 Typ Doručené
15 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.07.2012 Typ Odoslané
16 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 19.09.2012 Typ Doručené
17 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.09.2012 Typ Doručené
18 Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 19.09.2012 Typ Doručené
19 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.09.2012 Typ Doručené
20 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 30.10.2012 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 09.11.2012 Typ Odoslané
22 Výpoveď plnej moci 28.11.2012 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 01.02.2013 Typ Odoslané
24 všeobecný referátnik 15.03.2013 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 07.06.2013 Typ Doručené
25a Plná moc 07.06.2013 Typ Doručené
26 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 18.06.2013 Typ Interné listy
27 protokol o rokovaní komisie 18.06.2013 Typ Interné listy
28 protokol o hlasovaní komisie 18.06.2013 Typ Interné listy
29 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 19.06.2013 Typ Interné listy
30 protokol o rokovaní komisie 19.06.2013 Typ Interné listy
31 protokol o hlasovaní komisie 19.06.2013 Typ Interné listy
32 rozhodnutie o rozklade 03.07.2013 Typ Odoslané
33 rozhodnutie o rozklade 03.07.2013 Typ Odoslané
34 pokyn na zápis po zverejnení 03.09.2013 Typ Interné listy
35 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
36 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1560-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku