Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 156-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  245736 
(151)  Dátum zápisu  21.09.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  156-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.01.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.11.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov.
16 - Plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; noviny; periodiká; brožúry; poznámkové zošity; hárky papiera; kartón, lepenka; katalógy; obaly na doklady; knihy; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); baliaci papier; písacie potreby; gumy na gumovanie; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem nábytku; pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; stolové prestieranie z papiera; brožované knihy; papierové vreckovky; papierové obrusy; záložky do kníh; baliace plastové fólie; dosky na spisy; prospekty; knihárske potreby; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; ročenky; kalendáre; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); písacie súpravy (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové alebo lepenkové pútače; papierové utierky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); obežníky; letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové obrusy (behúne); papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky.
25 - Odevy; oblečenie; čiapky; pletené šály; priliehavé čiapky; šilty; ponožky; košele; košele s krátkym rukávom; kravaty; rukavice; šatky, šály; šerpy; čelenky (oblečenie); šatky na krk; vreckovky do saka; šilty (pokrývky hlavy).
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; marketingový prieskum; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); písanie reklamných textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama).
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); školenia; vydávanie kníh; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie plesov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom webových serverov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.04, 26.03.24, 27.05.08, 24.15.03, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, tmavomodrá, bledomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  25.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2017 06/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.11.2017 11/2017 FG3M
3 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
4 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 10.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 156-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 156-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.01.2017 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.03.2017 Typ Platba
3 výsledok rešerše 24.04.2017 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 24.04.2017 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.10.2017 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 28.11.2018 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 28.11.2018 Typ Doručené
6b Príloha inde neuvedená 28.11.2018 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené
7a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
7c Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
7d Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
8 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 11.07.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
10b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
10c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
10d Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
10e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
10f Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
10g Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
12 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 156-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku