Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1556-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256542 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1556-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Mince; mince z drahých kameňov a ich zliatin; pamätné mince; pamätné mince z drahých kameňov a ich zliatin; odznaky z drahých kovov; medaily; medaily z drahých kameňov a ich zliatin; medailóny (klenotnícke výrobky); pamätné medaily; pamätné medaily z drahých kameňov a ich zliatin; bižutéria; klenoty; šperky; prívesky (klenotnícke výrobky); náramky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); škatuľky, schránky z drahých kovov a ich zliatin; umelecké diela z drahých kovov a ich zliatin; sošky z drahých kovov a ich zliatin; sochy z drahých kovov a ich zliatin; figuríny z drahých kovov a ich zliatin.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; zásielkové maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovateľské služby s tovarmi v triede 14 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  zúbok 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Andrea Labajová; Dunajská 187/7, 625 00 Brno, Starý Lískovec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1556-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1556-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 01.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.06.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 07.07.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1556-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku