Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1554-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242737 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1554-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.08.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; prieskum trhu; obchodný manažment pre športovcov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; komerčné informačné kancelárie.
41 - Produkcia filmov (nie reklamných); rozhlasová zábava; koncertné siene (služby); poskytovanie zariadení na karaoke; požičiavanie hračiek.
43 - Poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; služby barov; samoobslužné jedálne; závodné jedálne; kaviarne; samoobslužné reštaurácie; reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; príprava a dodávanie hotových jedál na objednávku (ketering); rezervácie prechodného ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie služby); motely (služby); bufety (rýchle občerstvenie); poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa služieb uvedených v tejto triede. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 02.09.14, 21.03.13, 25.05.01, 27.05.12, 27.05.15, 26.04.16, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Landlord, s.r.o.; A. Kmeťa 16, 969 01 Banská Štiavnica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.; Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2016 03/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.08.2016 08/2016 FG3M
3 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 02.12.2019 12/2019 MG3M
 
POZ 1554-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1554-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.07.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 23.07.2015 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 23.07.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.08.2015 Typ Platba
3 výsledok rešerše 19.10.2015 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.01.2016 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 01.02.2016 Typ Doručené
5a Výpis z obchodného registra 01.02.2016 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.02.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.06.2016 Typ Odoslané
8 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 08.02.2017 Typ Doručené
8a Plná moc 08.02.2017 Typ Doručené
9 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 23.02.2017 Typ Platba
10 41 Poplatok - kaucia 23.02.2017 Typ Platba
11 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 10.03.2017 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 10.03.2017 Typ Doručené
12 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 27.03.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.05.2017 Typ Doručené
14 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 31.07.2017 Typ Doručené
14a Sprievodný list 31.07.2017 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 09.08.2017 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 09.08.2017 Typ Doručené
16a Plná moc 09.08.2017 Typ Doručené
17 menovanie, zvolanie komisie 28.02.2018 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 16.03.2018 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 16.03.2018 Typ Interné listy
20 rozhodnutie o čiastočnej neplatnosti OZ 27.03.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť inde neuvedená 25.04.2018 Typ Doručené
21a Sprievodný list 25.04.2018 Typ Doručené
22 vnútrospisový list 26.04.2018 Typ Interné listy
23 Podanie rozkladu 27.04.2018 Typ Doručené
23a Sprievodný list 27.04.2018 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 04.05.2018 Typ Odoslané
25 Podanie rozkladu 25.05.2018 Typ Doručené
25a Sprievodný list 25.05.2018 Typ Doručené
26 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 30.05.2018 Typ Odoslané
27 predkladacia správa k rozkladu 29.05.2018 Typ Interné listy
28 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 22.06.2018 Typ Odoslané
29 Vyjadrenie k rozkladu 24.08.2018 Typ Doručené
29a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
30 Vyjadrenie k rozkladu 28.08.2018 Typ Doručené
31 Žiadosť inde neuvedená 25.09.2018 Typ Doručené
31a Sprievodný list 25.09.2018 Typ Doručené
32 vnútrospisový list 27.09.2018 Typ Interné listy
33 všeobecný referátnik 27.09.2018 Typ Odoslané
34 Žiadosť inde neuvedená 28.12.2018 Typ Doručené
34a Sprievodný list 28.12.2018 Typ Doručené
35 vnútrospisový list 02.01.2019 Typ Interné listy
36 všeobecný referátnik 04.01.2019 Typ Odoslané
37 Žiadosť o informáciu 31.05.2019 Typ Doručené
37a Sprievodný list 31.05.2019 Typ Doručené
38 vnútrospisový list 11.06.2019 Typ Interné listy
39 všeobecný referátnik 13.06.2019 Typ Odoslané
40 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.08.2019 Typ Interné listy
41 protokol o rokovaní komisie 21.08.2019 Typ Interné listy
42 protokol o hlasovaní komisie 21.08.2019 Typ Interné listy
43 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 23.08.2019 Typ Odoslané
44 vnútrospisový list 17.09.2019 Typ Interné listy
45 všeobecný referátnik 17.09.2019 Typ Odoslané
46 vyhláška pre vestník - čiastočná neplatnosť 18.09.2019 Typ Interné listy
47 vnútrospisový list 07.11.2019 Typ Interné listy
48 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 1554-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku