Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1553-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  229674 
(151)  Dátum zápisu  12.04.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1553-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.09.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Kandizované ovocie, konzervované ovocie, mrazené ovocie, varené ovocie, ovocné šaláty; konzervované záhradné bylinky; potraviny pripravené z mäsových výrobkov; tepelne upravované mäsové výrobky; konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zeleninové šaláty; zemiakové hranolčeky.
30 - Cukor; cukrovinky; čaj; ľadový čaj; čokoláda, čokoládové nápoje; horčica; chlieb; jemné pečivo; káva, kávové náhradky, kávové nápoje; kečup; korenie; ryža; omáčky do šalátov; pečivo; sendviče; sušienky; torty; zákusky, koláče; múka a výrobky z obilia; pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny.
41 - Príprava inštruktážneho a učebného materiálu na prevádzku rýchleho občerstvenia.
42 - Navrhovanie vybavenia a stavieb prevádzok rýchleho občerstvenia.
43 - Príprava jedál podávaných cez ulicu; reštauračné služby; služby rýchleho občerstvenia; služby v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami; kaviarne; jedálne a bufety na rýchle občerstvenie; samoobslužné reštaurácie; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.25, 27.05.03, 29.01.02, 27.99.15, 27.99.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ERESS s.r.o.; Južná trieda 33, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  22.09.2020 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.09.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2011 01/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2011 06/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 26.05.2021 10/2021 MA3M
 
POZ 1553-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1553-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.09.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.09.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.11.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.11.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.01.2020 Typ Doručené
POZ 1553-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku