Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1551-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  240163 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.10.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1551-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; zasielanie a doručovanie reklamných materiálov zákazníkom; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; podpora predaja pre tretie osoby; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie a zoraďovanie údajov v podnikateľskej databáze; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketingové štúdie; uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; reprografia dokumentov.
36 - Finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); informácie o poistení; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; uzatváranie poistiek; poistenie (zdravotné); poistky životné; sprostredkovanie poistenia; uzatváranie poistiek proti požiaru; služby v oblasti peňažníctva, financovania a nehnuteľností.
41 - Organizovanie a vedenie školení a kurzov; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.15.02, 24.15.08, 27.05.15, 27.05.19, 29.01.05, 29.01.06, 25.05.01, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, čierna, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  insuria consulting, spol. s r.o.; Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.08.2015 8/2015 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 23.06.2021 12/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 1551-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.10.2012 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.06.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 04.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1551-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 17.10.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 17.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 29.11.2012 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.11.2012 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 24.05.2013 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.06.2013 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.06.2013 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 23.08.2013 Typ Doručené
Urgencia 09.01.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 27.03.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 29.04.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 19.05.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 21.05.2014 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 27.05.2014 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 21.07.2014 Typ Doručené
Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 26.11.2014 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 06.03.2015 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 12.05.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 12.05.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 12.05.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 14.05.2015 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 02.06.2015 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.07.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.04.2021 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 13.04.2021 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 03.06.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 04.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 31.10.2022 Typ Odoslané
POZ 1551-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.06.2021 insuria consulting, spol. s r.o. Máčajová Mária, Ing.
insuria consulting, spol. s r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku