Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1550-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208322 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2013 
(210)  Číslo prihlášky  1550-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Šunka, šunkové výrobky, mäkké mäsové výrobky, špeciálne mäsové výrobky, salámy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CHALUPÁRSKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bertovič Ignác; Dlhá, 900 55 Lozorno; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 04/2005 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.11.2013 11/2013 ND3M
5 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 04.12.2014 12/2014 MG3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 26.05.2021 10/2021 TC3M
 
POZ 1550-2003
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1550-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.06.2003 Typ Doručené
1a Plná moc 10.06.2003 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2003 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 01.07.2003 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2003 Typ Platba
4 výsledok rešerše 20.04.2004 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2004 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 29.07.2004 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.08.2004 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2013 Typ Doručené
9a Plná moc 03.05.2013 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2013 Typ Doručené
10a Plná moc 06.05.2013 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 13.05.2013 Typ Odoslané
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2013 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.05.2013 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.06.2013 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 05.06.2013 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.06.2013 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
18 Návrh na zrušenie ochrannej známky 09.12.2013 Typ Doručené
19 Návrh na zrušenie ochrannej známky 10.12.2013 Typ Doručené
20 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 16.12.2013 Typ Platba
21 41 Poplatok - kaucia 16.12.2013 Typ Platba
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 20.12.2013 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.02.2014 Typ Doručené
24 prvé predĺženie lehoty 14.03.2014 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.03.2014 Typ Doručené
26 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.04.2014 Typ Doručené
27 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.04.2014 Typ Doručené
28 konečná lehota 06.05.2014 Typ Odoslané
29 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2014 Typ Doručené
30 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.05.2014 Typ Platba
31 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 24.06.2014 Typ Doručené
32 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 24.06.2014 Typ Doručené
33 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 24.06.2014 Typ Doručené
34 menovanie, zvolanie komisie 03.09.2014 Typ Interné listy
35 protokol o rokovaní komisie 03.09.2014 Typ Interné listy
36 protokol o hlasovaní komisie 03.09.2014 Typ Interné listy
37 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 05.09.2014 Typ Odoslané
38 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 28.10.2014 Typ Interné listy
39 vnútrospisový list 10.11.2014 Typ Interné listy
40 dodatok k osvedčeniu OZ 18.11.2014 Typ Odoslané
41 Návrh na zrušenie ochrannej známky 21.06.2015 Typ Doručené
41a Plná moc 21.06.2015 Typ Doručené
42 Návrh na zrušenie ochrannej známky 23.06.2015 Typ Doručené
43 41 Poplatok - kaucia 29.06.2015 Typ Platba
44 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 29.06.2015 Typ Platba
45 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 01.07.2015 Typ Odoslané
46 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 13.07.2015 Typ Doručené
47 Doplnenie materiálov 13.07.2015 Typ Doručené
48 Žiadosť inde neuvedená 13.07.2015 Typ Doručené
49 Doplnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 13.07.2015 Typ Doručené
50 menovanie, zvolanie komisie 19.08.2015 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 19.08.2015 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 19.08.2015 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.08.2015 Typ Odoslané
54 Podanie rozkladu 23.09.2015 Typ Doručené
55 záznam z nahliadnutia do spisu 12.10.2015 Typ Interné listy
56 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 14.10.2015 Typ Doručené
57 Odôvodnenie rozkladu 23.10.2015 Typ Doručené
58 predkladacia správa k rozkladu 02.11.2015 Typ Interné listy
59 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.11.2015 Typ Odoslané
60 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 25.11.2015 Typ Odoslané
61 Vyjadrenie k rozkladu 21.01.2016 Typ Doručené
61a Výpis z obchodného registra 21.01.2016 Typ Doručené
61b Príloha inde neuvedená 21.01.2016 Typ Doručené
62 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.04.2017 Typ Interné listy
63 protokol o rokovaní komisie 05.04.2017 Typ Interné listy
64 protokol o hlasovaní komisie 06.04.2017 Typ Interné listy
65 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 10.04.2017 Typ Odoslané
66 vnútrospisový list 08.06.2017 Typ Interné listy
67 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 09.04.2021 Typ Doručené
67a Plná moc 09.04.2021 Typ Doručené
68 dodatok k osvedčeniu OZ 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 1550-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.08.2013 Bertovič Ignác Ignác Bertovič - BERTO
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2021 Bertovič Ignác Bertovič Ignác
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku