Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1544-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1544-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.07.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Albumy; škrobové obalové materiály; papier; lepenka.
35 - Obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné alebo podnikateľské informácie; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; podpora predaja (pre tretie osoby); poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; reklama; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); spracovanie textov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz.
39 - Automobilová doprava; balenie tovarov; doručovanie balíkov; informácie o možnostiach dopravy; informácie o dopravnej premávke; organizovanie turistických plavieb; požičiavanie nosičov na automobily; prenájom automobilov; prenájom vozidiel; riečna doprava; skladovanie; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie dopravy; taxislužba; zber recyklovateľných výrobkov (doprava); zdieľanie automobilov.
40 - Recyklácia odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu (transformácia); úpravy a prešívanie oblečenia.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; vydávanie kníh; vzdelávanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.06, 02.09.01, 02.01.95, 26.11.13, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Habina Ladislav, Ing.; Košice-Barca -, 040 17 Košice-Barca; SK;
Turská Valéria; Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy; SK;
Turský Tomáš; Okánikovo 1, 946 21 Veľké Kosihy; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2020 09/2020 BA3M
 
POZ 1544-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1544-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 13.07.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 13.07.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.07.2020 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 15.07.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 16.07.2020 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.07.2020 Typ Platba
6 výsledok rešerše 13.08.2020 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 13.08.2020 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.12.2020 Typ Doručené
8a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.12.2020 Typ Doručené
8b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 03.12.2020 Typ Doručené
8c Odôvodnenie námietok 03.12.2020 Typ Doručené
8d Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 03.12.2020 Typ Doručené
8e Plná moc 03.12.2020 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku za podanie námietok 08.12.2020 Typ Odoslané
10 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 17.12.2020 Typ Platba
11 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 12.01.2021 Typ Odoslané
12 Vyjadrenie k námietkam 15.03.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 15.03.2021 Typ Doručené
13 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 20.09.2021 Typ Odoslané
14 Podanie rozkladu 20.10.2021 Typ Doručené
14a Rozklad 20.10.2021 Typ Doručené
15 Podanie inde neuvedené 25.10.2021 Typ Doručené
15a Odôvodnenie podania 25.10.2021 Typ Doručené
16 predkladacia správa k rozkladu 29.10.2021 Typ Interné listy
17 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.11.2021 Typ Odoslané
18 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 25.11.2021 Typ Odoslané
19 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Typ Interné listy
20 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Typ Interné listy
21 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Typ Interné listy
22 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1544-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku