Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1542-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1542-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.06.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výživové doplnky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.03.01, 02.03.06, 02.09.25, 26.04.09, 26.01.04, 26.07.11, 26.04.22, 27.05.15, 27.07.11, 29.01.14 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá, biela, červená, púdrová, hnedá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Simply You Pharmaceuticals a.s.; Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jozef Pirohár; Podzámska 29, 940 01 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.08.2021 16/2021 BA3M
 
POZ 1542-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1542-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 01.06.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 01.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.06.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 14.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.07.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
6b Osvedčovacia doložka 30.07.2021 Typ Doručené
6c Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 03.08.2021 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 12.11.2021 Typ Doručené
8a Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8b Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8c Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8d Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8e Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8f Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 12.11.2021 Typ Doručené
8g Odôvodnenie námietok 12.11.2021 Typ Doručené
8h Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 12.11.2021 Typ Doručené
8i Plná moc 12.11.2021 Typ Doručené
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 19.11.2021 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 29.11.2021 Typ Odoslané
11 Informácia o WIN-WIN Track 29.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1542-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku