Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1542-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234678 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1542-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 08, 09, 11, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; parfuméria; vonné oleje; kozmetika; vlasové vody (lotions); zubné pasty.
08 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože, vidličky a lyžice; sečné zbrane; britvy.
09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické; prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; kompaktné disky; DVD a ostatné digitálne záznamové nosiče; príslušenstvo prístrojov na mince; registračné pokladnice, kalkulačky; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačový softvér a hardvér; hasiace prístroje; sieťové komponenty potrebné na pripojenie počítačov a telefónov k dátovým a počítačovým sieťam (modemy, sieťové karty, smerovače, rozbočovače, prepínače, bridge); informácie a záznamy v elektronickej forme; počítače a počítačové periférie a terminály; pamäťové médiá (nosiče údajov a informácií) nahrané aj prázdne; čipové a elektronické karty; databázy a/alebo informačné produkty na nosičoch a/alebo v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach, k tomu prislúchajúci softvér a hardvér; multimediálne aplikácie.
11 - Prístroje na osvetlenie, vykurovanie, výrobu pary; zariadenia na varenie; prístroje chladiace; prístroje na sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); vzdelávacie a učebné pomôcky s výnimkou prístrojov; obalový materiál z plastických hmôt (nezaradený do iných tried); tlačiarenské písmo a štočky.
18 - Koža a jej imitácie; tovar vyrobený z týchto materiálov nezahrnutý v iných triedach; zvieracie kože; usne; kufre a cestovné tašky; dáždniky a slnečníky; vychádzkové palice; biče; jazdecké postroje a sedlá.
21 - Pomôcky a nádoby pre domácnosť a kuchyne; hrebene a špongie; kefy (okrem štetcov); materiál na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; drôtenky na čistenie parkiet; sklo surové alebo sklo ako polotovar okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla; porcelán a kamenina, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
25 - Odevy, obuv; klobučnícky tovar.
28 - Hry; hračky; potreby na gymnastiku a šport, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček.
30 - Káva; čaj; kakao a kávové náhradky; ryža; maniok; tapioka; ságo; múka a výrobky z obilia; chlieb, pečivo a cukrovinky; zmrzlina; cukor; med; melasa; droždie; prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie činnosti v oblasti výpočtových služieb a informatiky; maloobchod a veľkoobchod s notebookmi, PC zostavami, mininotebookmi, smartphonmi, čítačkami elektronických kníh, ultrabookmi, dátovými úložiskami, tlačiarňami, reproduktormi, káblami a konektormi, klávesnicami, projektormi, médiami CD, DVD, myšami, sieťovými prvkami, LCD monitormi, prenosnými flash diskami, pevnými diskami, procesormi, s chladením, pamäťami, základnými doskami, grafickými kartami, skrinkami a zdrojmi, televízormi, audio a video, batériami a nabíjaním, mobilnými telefónmi, zariadeniami do auta, digitálnymi fotoaparátmi a kamerami, pamäťovými kartami, GPS navigáciami, bielou technikou, nápojovými automatmi, tovarmi určenými na zdravý životný štýl, vstavanými spotrebičmi, tovarmi určenými na starostlivosť o telo, žehličkami, espresso prístrojmi, vysávačmi, potrebami na varenie, tovarom na vykurovanie, hernými počítačmi, hrami na PC, hernými konzolami, hernými ovládačmi, elektronickými licenciami, operačnými systémami, antivírusovými programami, elektronickými knihami, kancelárskymi aplikáciami, s ostatným softvérom, kuchynskými potrebami, papiernickým tovarom, hobby náradím, hodinkami, nožmi, športovými potrebami, hračkami pre deti, parfumériovými výrobkami a kozmetikou, aj s využitím telekomunikačnej a výpočtovej techniky; maloobchod a veľkoobchod s notebookmi, PC zostavami, mininotebookmi, smartphonmi, čítačkami elektronických kníh, ultrabookmi, dátovými úložiskami, tlačiarňami, reproduktormi, káblami a konektormi, klávesnicami, projektormi, médiami CD, DVD, myšami, sieťovými prvkami, LCD monitormi, prenosnými flash diskami, pevnými diskami, procesormi, s chladením, pamäťami, základnými doskami, grafickými kartami, skrinkami a zdrojmi, televízormi, audio a video, batériami a nabíjaním, mobilnými telefónmi, zariadeniami do auta, digitálnymi fotoaparátmi a kamerami, pamäťovými kartami, GPS navigáciami, bielou technikou, nápojovými automatmi, tovarmi určenými na zdravý životný štýl, vstavanými spotrebičmi, tovarmi určenými na starostlivosť o telo, žehličkami, espresso prístrojmi, vysávačmi, potrebami na varenie, tovarom na vykurovanie, hernými počítačmi, hrami na PC, hernými konzolami, hernými ovládačmi, elektronickými licenciami, operačnými systémami, antivírusovými programami, elektronickými knihami, kancelárskymi aplikáciami, s ostatným softvérom, kuchynskými potrebami, papiernickým tovarom, hobby náradím, hodinkami, nožmi, športovými potrebami, hračkami pre deti, parfumériovými výrobkami a kozmetikou, aj s využitím telekomunikačnej a výpočtovej techniky pomocou internetu; elektronické podnikanie.
36 - Poistenie; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné služby.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové a kultúrne aktivity. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.05.02, 21.01.25, 04.05.04, 27.99.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alza.cz a.s.; Jateční 33a, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 2/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 7/2013 FG3M
 
POZ 1542-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2012 387,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2022 393,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1542-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu Typ Odoslané
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.10.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 16.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 24.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 05.11.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.12.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 09.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 09.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 09.09.2022 Typ Odoslané
POZ 1542-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Ukončenie zastupovania 29.09.2022 AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku