Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1540-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  237820 
(151)  Dátum zápisu  13.08.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1540-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
35 - Propagačná činnosť; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce.
42 - Vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie; analytické a výskumné služby v priemysle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  inteligentné domáce úložisko 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alza.cz a.s.; Jateční 33a, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKK Advokátska kancelária Kubínyiová s.r.o.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2014 5/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2014 10/2014 FG3M
 
POZ 1540-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.10.2012 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1540-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 15.10.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.10.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.10.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 26.11.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2013 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.02.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 18.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.04.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 17.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 18.06.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.08.2013 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.01.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.02.2014 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 04.03.2014 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.08.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 1540-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku