Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 154-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  257892 
(151)  Dátum zápisu  13.06.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.06.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  154-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.03.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  30.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 15, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické cievky; gramofónové platne; magnety; elektromagnetické cievky; zosilňovače zvuku; zosilňovacie elektrónky; magnetofóny; metronómy; kreslené filmy; akustické membrány; reproduktory, amplióny; gramofóny; rádiá; ochranné rúška (nie na lekárske použitie); mikrofóny; zariadenia na prenos zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; integrované obvody; doštičky na integrované obvody; tranzistory (elektronika); podložky pod myš; opierky zápästia na prácu s počítačom; slúchadlá; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; elektrické a elektronické efekty; ekvalizéry (zariadenia na úpravu zvuku); reproduktory nízkych frekvencií; mixážne pulty; elektronické partitúry (sťahovateľné); efektové pedále typu “wah-wah”; sťahovateľné emotikony do mobilných telefónov; prenosné reproduktory; gitarové efektové pedále.
15 - Basové hudobné nástroje; hudobné nástroje; kontrabasy; struny na hudobné nástroje; strunové hudobné nástroje; ladičky; puzdrá na hudobné nástroje; gitary; elektronické hudobné nástroje; brnkadlá; brnkadlá na strunové nástroje; mandolíny; opierky na husle; kobylky hudobných nástrojov; kožené blany na bubny; tlmidlá na hudobné nástroje; husle; klávesy hudobných nástrojov; hudobné syntetizátory; stojany na hudobné nástroje; bendžá; popruhy na hudobné nástroje.
40 - Opracovávanie dreva; spájkovanie; vypaľovanie keramiky; chrómovanie; pokovovanie; frézovanie; lisovanie ovocia; údenie potravín; galvanizácia, elektrolytické pokovovanie; rytie, gravírovanie; poniklovanie; sedlárska výroba; pílenie; spracovanie kože; konzervovanie potravín a nápojov; stínanie, pílenie a kálanie dreva; zostavovanie tovarov na objednávku (pre tretie osoby); pozlacovanie, pokovovanie zlatom; kreslenie, rytie laserom; konečná úprava povrchov (mechanická alebo chemická); tlač, tlačenie; sieťotlač, serigrafia; zmrazovanie potravín; tryskové pieskovanie; zváranie; stolárske práce (zhotovovanie drevených výrobkov na objednávku). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.99.14, 27.05.11, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cíferský Richard; Gorkého 20, 902 01 Pezinok; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.03.2022 5/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 30.06.2022 12/2022 FG3M
 
POZ 154-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 154-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 27.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 09.02.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.02.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 154-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku