Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1537-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  247148 
(151)  Dátum zápisu  19.04.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1537-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.06.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.01.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.06.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; sladové pivo; pivná mladinka; nealkoholické pivo; nízkoalkoholické pivo; chmeľové výťažky na výrobu piva; sladina (výluh sladu); ďumbierové pivo (zázvorové); pivá s ovocnou príchuťou; miešané nápoje z piva; kvas (nealkoholický nápoj); pivové koktaily; nealkoholické nápoje; izotonické nápoje; energetické nealkoholické nápoje; nealkoholické koktaily; príchute na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov; ovocné nektáre; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; mušty; limonády; nealkoholické aperitívy; stolové vody; citronády; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; šerbety (nápoje); nealkoholické ovocné nápoje; ovocné džúsy; zeleninové džúsy (nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sladový sirup na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva; alkoholické nápoje s ovocím; alkoholické nápoje z ryže; alkoholové extrakty (tinktúry); anízovka; anízový likér; aperitívy; arak; brandy, vínovica; curaçao (pomarančový likér); destilované nápoje; digestíva (liehoviny a likéry); džin; griotka; hruškový mušt (alkoholický); jablčné mušty (alkoholické); alkoholické koktaily; liehové esencie; liehoviny; likéry; medovina; mätový likér; nira (alkoholizovaný nápoj z cukrovej trstiny); rum; saké; víno; vodka; vodnár (matolinové víno); vopred pripravené miešané alkoholické nápoje (nie z piva); alkoholické výťažky z ovocia; whisky.
35 - Poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; externé administratívne riadenie podnikov; obchodné poradenstvo v oblasti franchisingu; poskytovanie pomoci pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov podnikajúcich na základe franšízovej zmluvy; správa spotrebiteľských vernostných programov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; organizovanie reklamných prezentácií výrobkov; organizovanie reklamných podujatí uvedenia nového výrobku; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; odborné obchodné poradenstvo; maloobchodné a veľkoobchodné služby s pivom, s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi a s tovarmi uvedenými v triedach 32 a 33 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby so sladom, sladom na výrobu piva a liehovín, polotovarmi na výrobu piva, sladom pre zvieratá, naklíčeným sladom, nespracovanými sladovými obilninami, sladovým jačmeňom, zvyškami sladových látok používanými ako krmivo pre zvieratá, pivným jačmeňom na varenie piva, chmeľovými šiškami, chmeľovými granulami, chmeľom, múkou so zníženým obsahom bielkovín používanou pri výrobe piva, pivným octom, chemikáliami používanými pri varení piva, činidlami na čírenie piva, enzýmami pre pivovarnícky priemysel, plesňovými enzýmami na varenie piva, konzervačnými činidlami do piva, pivovarníckym obilím ako hnojivom, farbivami a pigmentmi do piva; prenájom reklamného priestoru na internete; obchodný alebo podnikateľský prieskum; reklama; marketing; obchodné sprostredkovateľské služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; lepenie plagátov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; telemarketingové služby; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; zásielkové reklamné služby; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom predajných automatov; podpora predaja (pre tretie osoby); poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít; obchodné alebo podnikateľské informácie; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; správa počítačových súborov; aranžovanie výkladov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41 a 43 tohto zoznamu; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Organizovanie predstavení (manažérske služby); živé zábavné hudobné programy; výchovno-zábavné klubové služby; karaoke služby; herne s hracími automatmi (služby); hazardné hry (herne); organizovanie lotérií; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie hier, zábavy; varietné predstavenia; služby estrádnych umelcov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; zábava; športová a kultúrna činnosť; nočné kluby (zábava); diskotéky (služby); organizovanie súťaží krásy; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie stretnutí v oblasti zábavy; organizovanie športových súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); písanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); tvorba rozhlasových a televíznych programov; nahrávanie videopások; strihanie videopások; výchova; vzdelávanie; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
43 - Pivárne (služby); bary (služby); rýchle občerstvenie (snackbary); kaviarne; samoobslužné jedálne; reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom zariadení na výdaj nápojov (okrem predajných automatov); prenájom prenosných stavieb; poskytovanie pozemkov pre kempingy; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BRADÁČ 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heineken Slovensko, a.s.; Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDINGIng. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.01.2018 01/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.06.2018 06/2018 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.12.2021 23/2021 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2021 23/2021 PC3M
 
POZ 1537-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1537-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.06.2017 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 28.06.2017 Typ Doručené
3a Plná moc 28.06.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 28.06.2017 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 25.07.2017 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2017 Typ Platba
6 výsledok rešerše 21.11.2017 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 21.11.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.05.2018 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.11.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 10.11.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis prevodu 10.11.2021 Typ Doručené
11a Doklad o prevode 10.11.2021 Typ Doručené
11b Osvedčovacia doložka 10.11.2021 Typ Doručené
11c Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2021 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1537-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 HP1 Slovakia s.r.o. Bradáč s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2021 HP1 Slovakia s.r.o. HP1 Slovakia s.r.o.
3 Prevod majiteľa 24.11.2021 Heineken Slovensko, a.s. HP1 Slovakia s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 Ing. Róbert Porubčan EDINGIng. Róbert Porubčan EDING Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku