Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1536-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  253844 
(151)  Dátum zápisu  08.12.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.12.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1536-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.07.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  13.01.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  11, 21, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  11 - Zariadenia na filtrovanie vody; zariadenia na úpravu vody; sterilizátory vody; čistiace zariadenia na odpadovú vodu; filtre na pitnú vodu; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody.
21 - Nádržky; čutory, cestovné fľaše; potreby pre domácnosť; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; kanvy; cestovné, turistické fľaše; fľaše.
35 - Prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; marketing; subdodávateľské služby (obchodné služby); zásielkové reklamné služby; reklama.
40 - Úprava vody. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 01.15.14, 26.11.13, 27.05.15, 29.01.04, 27.99.17 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PHOBOS spol. s r.o.; Južná trieda 78, Košice-Juh 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2020 9/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 13.01.2021 1/2021 FG3M
 
POZ 1536-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2020 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1536-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 10.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 10.07.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 10.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 10.07.2020 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 10.07.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.07.2020 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.07.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 28.07.2020 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 28.07.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.12.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 1536-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku