Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1534-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244816 
(151)  Dátum zápisu  27.04.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1534-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Ceruzky; papierové baliace materiály; papierové darčekové balenia; papierové darčekové škatule; darčekové tašky; kartónové nádoby; kartónové nádoby na balenie; kartónové obaly; kartónové škatule; lepenkové alebo papierové škatule; papierové darčekové tašky na víno; papierové darčekové tašky; papierové nákupné tašky; papierové obálky pre balenie; plastové nákupné tašky; plastové darčekové obaly; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; blokové zápisníky (papiernický tovar); bloky (papiernický tovar); skicáre; diáre (papiernický tovar); držiaky na dokumenty (papiernický tovar); šanóny; kancelárske potreby; nálepky a samolepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nástenné kalendáre; obaly a puzdrá na dokumenty (papiernický tovar); papiernický tovar a písacie potreby; papierové etikety; písacie kancelárske potreby; poznámkové bloky; poznámkové kartičky; poznámkové zošity (papiernický tovar); puzdrá na dokumenty; samolepiace papierové štítky; samolepiace poznámkové papiere; puzdrá na perá; skicáre a náčrtníky; školské potreby (papiernický tovar); stojany na dokumenty (kancelárske potreby); stojany na papier (kancelárske potreby); stojany na poznámkové bloky; stojany na stolové kalendáre; stolové kalendáre; stolové podložky s kalendárom (papiernický tovar); stolové poznámkové podložky (papiernický tovar); vreckové diáre; vreckové; vreckové zápisníky; zaraďovače (kancelárske potreby); záznamníky (papiernický tovar); zošity; zvýrazňovače (kancelárske potreby); pastelky; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); súpravy ceruziek; súpravy pier; adresáre a zoznamy (tlačoviny); brožúry; buletiny s prehľadom správ (tlačoviny); bulletiny (tlačoviny); časopisy (periodiká); denníky (noviny); diáre s koženým obalom; tlačivá (formuláre); vizitky; kalendáre; letáky; lístky; motivačné karty (tlačoviny); nálepky na autá (papiernický tovar); noviny; novinové komiksy (tlačoviny); odborné časopisy s tematikou obchodu a priemyslu; oznámenia (papiernický tovar); tlačené periodické publikácie; periodiká; plagáty; plánovače (tlačené materiály); prospekty (tlačoviny); reklamné letáky; tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené pozvánky; tlačené príručky; tlačené programy podujatí; tlačené tlačové vyhlásenia; tlačené správy pre spotrebiteľov; tlačené školiace materiály; papierové alebo kartónové vývesné tabule;  papierové zástavy; maľovanky (knihy); mestské adresáre; zápisníky.
25 - Oblečenie; obuv; odevy; pokrývky hlavy; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky so šiltom; golfové čiapky; klobúky; pokrývky hlavy so šiltom; šilty (pokrývky hlavy); športové čiapky; bermudy (šortky); bežecké oblečenie; spodná bielizeň; body (oblečenie); body pre bábätká; bunda (blouson); teplé bundy s kapucňou; bundy, saká; dámske odevy; detské nohavice; detské oblečenie; detské overaly; dievčenské odevy; domáce oblečenie; pokrývky hlavy pre deti; bundy s kapucňou; krátke nohavice; mikiny; mikiny s kapucňou; nohavice; oblečenie na voľný čas; oblečenie pre bábätká; overaly, kombinézy (oblečenie); pánske odevy; pánske ponožky; pánske nohavice po kolená (pumpky); plavky; pracovné odevy; pulóvre (oblečenie); pyžamá; rukavice; šály; šaty; šortky; športové oblečenie; teplákové bundy (mikiny); tepláky; tielka; tričká; tričká s potlačou; tričká so šortkami (súpravy); župany; vetrovky.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria) ; odznaky na odevy   okrem odznakov z drahých kovov; spony a pracky (odevné doplnky); štartové čísla; textilné menovky na označovanie odevov (galantéria).
28 - Športové potreby; fitlopty; futbalové lopty; lopty (športové potreby); športové hry; detské hračky; detské lopty; hračky; hry; nafukovacie balóny; spoločenské hry; hračky, hry; stavebnice.
35 - Služby predplácania novín (pre tretie osoby); aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných informácií v počítačových databázach; exteriérová reklama; inzertné služby; lepenie plagátov; marketingové odhady (okrem finančných); organizovanie reklamných podujatí; organizovanie reklamných prezentácií tovarov a služieb; organizovanie reklamných súťaží; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predvádzanie tovarov; prenájom reklamných materiálov; príprava audiovizuálnych prezentácií na reklamné použitie; reklama; marketing; reklama na transparentoch (baneroch); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozmiestňovanie reklamy (pre tretie osoby); uvádzanie výrobkov na trh; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou; zbieranie reklamných informácií (pre tretie osoby); poradenské služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; predvádzanie tovaru; reklamné služby prostredníctvom reklamy na balónoch; organizovanie bochdných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; správa spotrebiteľských vernostných programov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom ( letáky, prospekty, tlačoviny,  vzorky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; počítačové on-line objednávkové služby; poskytovanie spotrebiteľských informácií; obchodná administratíva; riadenie ľudských zdrojov; nábor zamestnancov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; spracovanie údajov on-line; adresovanie obálok; hospodárske (ekonomické) predpovede; informačné služby v oblasti obchodu; obchodné informácie a prieskumy; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; obchodné štatistické analýzy; obchodné odhady; obchodný prieskum; poskytovanie obchodných informácií; prieskum trhu; obchodné analýzy; príprava obchodných prieskumov; vedenie obchodných prieskumov; vedenie prieskumov trhu; zbieranie a usporadúvanie podnikových alebo obchodných údajov; analýza reakcií spotrebiteľov; marketingový prieskum; interpretácia údajov z prieskumu trhu; prieskum verejnej mienky; realizovanie rozhovorov za účelom prieskumu trhu; reklamné analýzy; zhromažďovanie informácií týkajúcich sa štúdií o prieskume trhu; zhromažďovanie informácií v oblasti analýzy trhu; zhromažďovanie informácií v oblasti prieskumu trhu; zostavovanie štatistík; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databázach; zhromažďovanie obchodných štatistík; organizovanie a vedenie obchodných konferencií.
41 - Vzdelávanie, zábavná a športová činnosť; multimediálne vydávanie časopisov, denníkov a novín; multimediálne vydávanie tlačených materiálov; písanie blogov; písanie príhovorov na iné ako reklamné účely; písanie textov okrem reklamných; vydávanie textov  okrem reklamných; písanie textov; požičiavanie časopisov; požičiavanie novín; on line vydávanie elektronických časopisov; vydávanie vzdelávacích textov; vydávanie vzdelávacích tlačovín; vydávanie tlačovín (okrem reklamných); vydávanie dokumentov v oblasti výučby, vedy, verejného práva a spoločenských záležitostí; online vydávanie elektronických novín ; online vydávanie elektronických publikácií; vydávanie elektronických textov (okrem reklamných); vydávanie kalendárov; on line vydávanie elektronických kníh; vydávanie letákov (okerm reklamných); vydávanie novín; on-line vydávanie multimediálnych materiálov; vydávanie tlačených vzdelávacích materiálov; vydávanie tlačených publikácií (okrem reklamných); orgaizovnaie audiovizuálnych zábavných predstavení; detské škôlky (vzdelávanie); divadelná zábava; divadelné predstavenia; hudobné predstavenia; dobrodružný výcvik pre deti (zábava); premietanie videofilmov; filmová zábava; filmové predstavenia (zábava); fotografické reportáže; hudobné a spevácke predstavenia; orgaizovanie zábavných predstavení formou hudobných festivalov; hudobné koncerty; hudobné súťaže (okrem reklamných); informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie v oblasti zábavy; informácie v oblasti zábavy poskytované on-line z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenské služby v oblasti zábavy; informačné služby o premietaní filmov; informačné služby o vstupenkách na predstavenia; informačné služby o vstupenkách na zábavné podujatia; jarmoky (zábava); premietanie kinematografických filmov; výchovno-zábavné klubové služby; knižnice (požičovne kníh); orgaizovanie zábavných podujatí formou konských šou; konzultácie v oblasti plánovania večierkov; konzultačné a informačné služby v oblasti usporiadania, vedenia a organizovania koncertov; konzultačné služby v oblasti zábavy poskytované prostredníctvom internetu; konzultačné služby v oblasti zábavy; kultúrna činnosť; organizovanie zábavných kvízov (okrem reklamných); služby poskytované prázdinovými tábormi (zábava a vzdelávanie); multimediálna zábava poskytovaná prostredníctvom webových stránok; organizovanie zábavných podujatí formou ochutnávok vína; organizovanie zábavných podujatí formou ohňostrojových šou; výchovno-zábavné služby klubov športových fanúšikov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných podujatí formou festivalov; organizovanie hudobných predstavení; organizovanie komediálnych divadelných predstavení; organizovanie kultúrnych predstavení; organizovanie kultúrnych slávností; organizovanie zábavných podujatí formou leteckých prehliadok; organizovanie zábavných podujatí formou leteckých šou; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie športových turnajov; organizovanie zábavných podujatí formou sprievodov (slávností); organizovanie zábavných alebo vzdelávacích tanečných podujatí; organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); organizovanie vzdelávacích slávností; organizovanie zábavných a kultúrnych podujatí; organizovanie živých hudobných predstavení; zábava formou vystúpení orchestrov; poradenské služby v oblasti zábavy; poskytovanie informácií, komentárov a článkov v oblasti hudby prostredníctvom počítačových sietí; poskytovanie informácií o zábave a zábavných podujatiach prostredníctvom on-line sietí a internetu; poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavy; poskytovanie informácií v oblasti hudby; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií v oblasti zábavy elektronickými prostriedkami; poskytovanie priestorov na hranie pre deti; poskytovanie priestorov pre rekreačné činnosti v exteriéri; poskytovanie priestorov pre živé predstavenia hudobných skupín; poskytovanie priestorov pre zábavu; poskytovanie priestorov pre filmy, šou, hry, hudbu alebo vzdelávacie školenie; zábava formou predstavení zvierat; výcvik zvierat; zábava formou kúzelníckych predstavení; predvádzanie tanečných vystúpení; predvedenie živých vystúpení; prehliadky jazdy na koni; premietanie filmov; premietanie vopred nahraného zábavného programu; prenájom a požičiavanie filmov; prenájom audionahrávok; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom vybavenia na hry; zábavné parky; poskytovanie vodných šmykľaviek na zábavu; požičovne kníh (knižníce); služby múzeí (prehliadky výstavy); tvorba zábavných predstavení s vystúpením tanečníkov; tvorba zábavných predstavení s vystúpením spevákov; tvorba zábavných vystúpení s účasťou tanečníkov a spevákov; tvorba živých predstavení; recitálové vystúpenia (zábava); rezervácia vstupeniek do divadla; rezervácia miest na zábavných podujatiach; rezervácia vstupeniek na predstavenia a športové podujatia; rozhovory so známymi osobnosťami za účelom rozptýlenia, zábavy; služby pre oddych a voľný čas; organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží (okrem reklamných); tanečné, hudobné a dramatické predstavenia (zábava); tvorba audionahrávok a videonahrávok, fotografovanie; tvorivé dielne na rekreačné účely; tvorivé dielne pre kultúrne účely; zábava; zábava poskytovaná prostredníctvom internetu; zábava poskytovaná v prestávkach počas športových podujatí; záhrady sprístupnené verejnosti na oddych alebo zábavu; živé komediálne vystúpenia; živé tanečné vystúpenia; živé predstavenia hudobných skupín; živé zábavné hudobné programy; konzultačné a informačné služby v oblasti usporiadania, vedenia a organizovania konferencií; organizovanie a vedenie konferencií (okrem obchodných alebo reklamných); organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie slávností spojených s odovzdávaním cien (zábava); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie ceremónií s udeľovaním cien (zábava); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie konferencií na vzdelávacie účely; plánovanie seminárov na vzdelávacie účely; plánovanie prednášok na vzdelávacie účely; usporadúvanie vzdelávacích prednášok; organizovanie konferencií so zameraním na vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); organizovanie výročných konferencií v oblasti verejného obstarávania; organizovanie výstav zvierat (okrem reklamných); usporiadanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží (okrem reklamných) prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie športových podujatí; poskytovanie informácií týkajúcich sa športových podujatí; poskytovanie športových informácií; športové vzdelávanie;  služby trénerov; poskytovanie športovísk; vzdelávanie v oblasti športu; ďalšie vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; informovanie o online vzdelávaní; jazykové vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích podujatí; organizovanie vzdelávacích konferencií; organizovanie vzdelávacích kongresov; poradenské služby pre školenia a ďalšie vzdelávanie; poradenské služby týkajúce sa vzdelávania; poradenské služby v oblasti školení; poradenstvo v oblasti voľby povolania; poskytovanie dennej starostlivosti o deti (vzdelávanie); poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania; poskytovanie vzdelávacích informácií; predškolská výchova; prenájom vzdelávacích zariadení (pomôcok); organizovanie vzdelávacích prezentácií; organizovanie tvorivých dielní ( výučba); usporadúvanie vzdelávacích zjazdov (okrem dopravy a ubytovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; vyučovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.09, 26.04.08, 29.01.05, 29.01.06, 07.01.08, 07.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  fialová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bučan Ján; Lachova 26 , 851 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 1/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 6/2017 FG3M
 
POZ 1534-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2016 217,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1534-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.07.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.07.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.07.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.07.2016 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.10.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.12.2016 Typ Doručené
výsledok rešerše 08.12.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 08.12.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Typ Odoslané
POZ 1534-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku