Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1534-2016
(111)  Trademark Number  244816 
(151)  Registration Date  27.04.2017 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  1534-2016 
(220)  Application Date  14.07.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.01.2017 
(450)  Publication of Registration Date  02.06.2017 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 26, 28, 35, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Ceruzky; papierové baliace materiály; papierové darčekové balenia; papierové darčekové škatule; darčekové tašky; kartónové nádoby; kartónové nádoby na balenie; kartónové obaly; kartónové škatule; lepenkové alebo papierové škatule; papierové darčekové tašky na víno; papierové darčekové tašky; papierové nákupné tašky; papierové obálky pre balenie; plastové nákupné tašky; plastové darčekové obaly; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; blokové zápisníky (papiernický tovar); bloky (papiernický tovar); skicáre; diáre (papiernický tovar); držiaky na dokumenty (papiernický tovar); šanóny; kancelárske potreby; nálepky a samolepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nástenné kalendáre; obaly a puzdrá na dokumenty (papiernický tovar); papiernický tovar a písacie potreby; papierové etikety; písacie kancelárske potreby; poznámkové bloky; poznámkové kartičky; poznámkové zošity (papiernický tovar); puzdrá na dokumenty; samolepiace papierové štítky; samolepiace poznámkové papiere; puzdrá na perá; skicáre a náčrtníky; školské potreby (papiernický tovar); stojany na dokumenty (kancelárske potreby); stojany na papier (kancelárske potreby); stojany na poznámkové bloky; stojany na stolové kalendáre; stolové kalendáre; stolové podložky s kalendárom (papiernický tovar); stolové poznámkové podložky (papiernický tovar); vreckové diáre; vreckové; vreckové zápisníky; zaraďovače (kancelárske potreby); záznamníky (papiernický tovar); zošity; zvýrazňovače (kancelárske potreby); pastelky; perá (kancelárske potreby); písacie súpravy (papiernický tovar); súpravy ceruziek; súpravy pier; adresáre a zoznamy (tlačoviny); brožúry; buletiny s prehľadom správ (tlačoviny); bulletiny (tlačoviny); časopisy (periodiká); denníky (noviny); diáre s koženým obalom; tlačivá (formuláre); vizitky; kalendáre; letáky; lístky; motivačné karty (tlačoviny); nálepky na autá (papiernický tovar); noviny; novinové komiksy (tlačoviny); odborné časopisy s tematikou obchodu a priemyslu; oznámenia (papiernický tovar); tlačené periodické publikácie; periodiká; plagáty; plánovače (tlačené materiály); prospekty (tlačoviny); reklamné letáky; tlačené reklamné publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; tlačené pozvánky; tlačené príručky; tlačené programy podujatí; tlačené tlačové vyhlásenia; tlačené správy pre spotrebiteľov; tlačené školiace materiály; papierové alebo kartónové vývesné tabule;  papierové zástavy; maľovanky (knihy); mestské adresáre; zápisníky.
25 - Oblečenie; obuv; odevy; pokrývky hlavy; čelenky (oblečenie); čiapky; čiapky so šiltom; golfové čiapky; klobúky; pokrývky hlavy so šiltom; šilty (pokrývky hlavy); športové čiapky; bermudy (šortky); bežecké oblečenie; spodná bielizeň; body (oblečenie); body pre bábätká; bunda (blouson); teplé bundy s kapucňou; bundy, saká; dámske odevy; detské nohavice; detské oblečenie; detské overaly; dievčenské odevy; domáce oblečenie; pokrývky hlavy pre deti; bundy s kapucňou; krátke nohavice; mikiny; mikiny s kapucňou; nohavice; oblečenie na voľný čas; oblečenie pre bábätká; overaly, kombinézy (oblečenie); pánske odevy; pánske ponožky; pánske nohavice po kolená (pumpky); plavky; pracovné odevy; pulóvre (oblečenie); pyžamá; rukavice; šály; šaty; šortky; športové oblečenie; teplákové bundy (mikiny); tepláky; tielka; tričká; tričká s potlačou; tričká so šortkami (súpravy); župany; vetrovky.
26 - Nášivky, aplikácie (galantérny tovar); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria) ; odznaky na odevy   okrem odznakov z drahých kovov; spony a pracky (odevné doplnky); štartové čísla; textilné menovky na označovanie odevov (galantéria).
28 - Športové potreby; fitlopty; futbalové lopty; lopty (športové potreby); športové hry; detské hračky; detské lopty; hračky; hry; nafukovacie balóny; spoločenské hry; hračky, hry; stavebnice.
35 - Služby predplácania novín (pre tretie osoby); aktualizovanie reklamných materiálov; aktualizovanie reklamných informácií v počítačových databázach; exteriérová reklama; inzertné služby; lepenie plagátov; marketingové odhady (okrem finančných); organizovanie reklamných podujatí; organizovanie reklamných prezentácií tovarov a služieb; organizovanie reklamných súťaží; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; predvádzanie tovarov; prenájom reklamných materiálov; príprava audiovizuálnych prezentácií na reklamné použitie; reklama; marketing; reklama na transparentoch (baneroch); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozmiestňovanie reklamy (pre tretie osoby); uvádzanie výrobkov na trh; vydávanie reklamných textov; vyhľadávanie sponzorov; vzťahy s verejnosťou; zbieranie reklamných informácií (pre tretie osoby); poradenské služby v oblasti vzťahov s verejnosťou; predvádzanie tovaru; reklamné služby prostredníctvom reklamy na balónoch; organizovanie bochdných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; správa spotrebiteľských vernostných programov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom ( letáky, prospekty, tlačoviny,  vzorky); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; počítačové on-line objednávkové služby; poskytovanie spotrebiteľských informácií; obchodná administratíva; riadenie ľudských zdrojov; nábor zamestnancov; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; spracovanie údajov on-line; adresovanie obálok; hospodárske (ekonomické) predpovede; informačné služby v oblasti obchodu; obchodné informácie a prieskumy; obchodné informačné služby poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; obchodné štatistické analýzy; obchodné odhady; obchodný prieskum; poskytovanie obchodných informácií; prieskum trhu; obchodné analýzy; príprava obchodných prieskumov; vedenie obchodných prieskumov; vedenie prieskumov trhu; zbieranie a usporadúvanie podnikových alebo obchodných údajov; analýza reakcií spotrebiteľov; marketingový prieskum; interpretácia údajov z prieskumu trhu; prieskum verejnej mienky; realizovanie rozhovorov za účelom prieskumu trhu; reklamné analýzy; zhromažďovanie informácií týkajúcich sa štúdií o prieskume trhu; zhromažďovanie informácií v oblasti analýzy trhu; zhromažďovanie informácií v oblasti prieskumu trhu; zostavovanie štatistík; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databázach; zhromažďovanie obchodných štatistík; organizovanie a vedenie obchodných konferencií.
41 - Vzdelávanie, zábavná a športová činnosť; multimediálne vydávanie časopisov, denníkov a novín; multimediálne vydávanie tlačených materiálov; písanie blogov; písanie príhovorov na iné ako reklamné účely; písanie textov okrem reklamných; vydávanie textov  okrem reklamných; písanie textov; požičiavanie časopisov; požičiavanie novín; on line vydávanie elektronických časopisov; vydávanie vzdelávacích textov; vydávanie vzdelávacích tlačovín; vydávanie tlačovín (okrem reklamných); vydávanie dokumentov v oblasti výučby, vedy, verejného práva a spoločenských záležitostí; online vydávanie elektronických novín ; online vydávanie elektronických publikácií; vydávanie elektronických textov (okrem reklamných); vydávanie kalendárov; on line vydávanie elektronických kníh; vydávanie letákov (okerm reklamných); vydávanie novín; on-line vydávanie multimediálnych materiálov; vydávanie tlačených vzdelávacích materiálov; vydávanie tlačených publikácií (okrem reklamných); orgaizovnaie audiovizuálnych zábavných predstavení; detské škôlky (vzdelávanie); divadelná zábava; divadelné predstavenia; hudobné predstavenia; dobrodružný výcvik pre deti (zábava); premietanie videofilmov; filmová zábava; filmové predstavenia (zábava); fotografické reportáže; hudobné a spevácke predstavenia; orgaizovanie zábavných predstavení formou hudobných festivalov; hudobné koncerty; hudobné súťaže (okrem reklamných); informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie a oddychu; informácie v oblasti zábavy; informácie v oblasti zábavy poskytované on-line z počítačovej databázy alebo z internetu; poradenské služby v oblasti zábavy; informačné služby o premietaní filmov; informačné služby o vstupenkách na predstavenia; informačné služby o vstupenkách na zábavné podujatia; jarmoky (zábava); premietanie kinematografických filmov; výchovno-zábavné klubové služby; knižnice (požičovne kníh); orgaizovanie zábavných podujatí formou konských šou; konzultácie v oblasti plánovania večierkov; konzultačné a informačné služby v oblasti usporiadania, vedenia a organizovania koncertov; konzultačné služby v oblasti zábavy poskytované prostredníctvom internetu; konzultačné služby v oblasti zábavy; kultúrna činnosť; organizovanie zábavných kvízov (okrem reklamných); služby poskytované prázdinovými tábormi (zábava a vzdelávanie); multimediálna zábava poskytovaná prostredníctvom webových stránok; organizovanie zábavných podujatí formou ochutnávok vína; organizovanie zábavných podujatí formou ohňostrojových šou; výchovno-zábavné služby klubov športových fanúšikov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie zábavných podujatí formou festivalov; organizovanie hudobných predstavení; organizovanie komediálnych divadelných predstavení; organizovanie kultúrnych predstavení; organizovanie kultúrnych slávností; organizovanie zábavných podujatí formou leteckých prehliadok; organizovanie zábavných podujatí formou leteckých šou; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie spoločenských podujatí (gala slávností); organizovanie športových podujatí; organizovanie športových súťaží; organizovanie športových turnajov; organizovanie zábavných podujatí formou sprievodov (slávností); organizovanie zábavných alebo vzdelávacích tanečných podujatí; organizovanie výletov pre zábavu (okrem dopravy); organizovanie vzdelávacích slávností; organizovanie zábavných a kultúrnych podujatí; organizovanie živých hudobných predstavení; zábava formou vystúpení orchestrov; poradenské služby v oblasti zábavy; poskytovanie informácií, komentárov a článkov v oblasti hudby prostredníctvom počítačových sietí; poskytovanie informácií o zábave a zábavných podujatiach prostredníctvom on-line sietí a internetu; poskytovanie informácií týkajúcich sa zábavy; poskytovanie informácií v oblasti hudby; poskytovanie informácií v oblasti zábavy prostredníctvom internetu; poskytovanie informácií v oblasti zábavy elektronickými prostriedkami; poskytovanie priestorov na hranie pre deti; poskytovanie priestorov pre rekreačné činnosti v exteriéri; poskytovanie priestorov pre živé predstavenia hudobných skupín; poskytovanie priestorov pre zábavu; poskytovanie priestorov pre filmy, šou, hry, hudbu alebo vzdelávacie školenie; zábava formou predstavení zvierat; výcvik zvierat; zábava formou kúzelníckych predstavení; predvádzanie tanečných vystúpení; predvedenie živých vystúpení; prehliadky jazdy na koni; premietanie filmov; premietanie vopred nahraného zábavného programu; prenájom a požičiavanie filmov; prenájom audionahrávok; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom vybavenia na hry; zábavné parky; poskytovanie vodných šmykľaviek na zábavu; požičovne kníh (knižníce); služby múzeí (prehliadky výstavy); tvorba zábavných predstavení s vystúpením tanečníkov; tvorba zábavných predstavení s vystúpením spevákov; tvorba zábavných vystúpení s účasťou tanečníkov a spevákov; tvorba živých predstavení; recitálové vystúpenia (zábava); rezervácia vstupeniek do divadla; rezervácia miest na zábavných podujatiach; rezervácia vstupeniek na predstavenia a športové podujatia; rozhovory so známymi osobnosťami za účelom rozptýlenia, zábavy; služby pre oddych a voľný čas; organizovanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží (okrem reklamných); tanečné, hudobné a dramatické predstavenia (zábava); tvorba audionahrávok a videonahrávok, fotografovanie; tvorivé dielne na rekreačné účely; tvorivé dielne pre kultúrne účely; zábava; zábava poskytovaná prostredníctvom internetu; zábava poskytovaná v prestávkach počas športových podujatí; záhrady sprístupnené verejnosti na oddych alebo zábavu; živé komediálne vystúpenia; živé tanečné vystúpenia; živé predstavenia hudobných skupín; živé zábavné hudobné programy; konzultačné a informačné služby v oblasti usporiadania, vedenia a organizovania konferencií; organizovanie a vedenie konferencií (okrem obchodných alebo reklamných); organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie a vedenie slávností spojených s odovzdávaním cien (zábava); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie ceremónií s udeľovaním cien (zábava); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; plánovanie konferencií na vzdelávacie účely; plánovanie seminárov na vzdelávacie účely; plánovanie prednášok na vzdelávacie účely; usporadúvanie vzdelávacích prednášok; organizovanie konferencií so zameraním na vzdelávanie; praktický výcvik (ukážky); organizovanie výročných konferencií v oblasti verejného obstarávania; organizovanie výstav zvierat (okrem reklamných); usporiadanie vzdelávacích alebo zábavných súťaží (okrem reklamných) prostredníctvom internetu; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie športových podujatí; poskytovanie informácií týkajúcich sa športových podujatí; poskytovanie športových informácií; športové vzdelávanie;  služby trénerov; poskytovanie športovísk; vzdelávanie v oblasti športu; ďalšie vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; informovanie o online vzdelávaní; jazykové vzdelávanie; organizovanie vzdelávacích podujatí; organizovanie vzdelávacích konferencií; organizovanie vzdelávacích kongresov; poradenské služby pre školenia a ďalšie vzdelávanie; poradenské služby týkajúce sa vzdelávania; poradenské služby v oblasti školení; poradenstvo v oblasti voľby povolania; poskytovanie dennej starostlivosti o deti (vzdelávanie); poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania; poskytovanie vzdelávacích informácií; predškolská výchova; prenájom vzdelávacích zariadení (pomôcok); organizovanie vzdelávacích prezentácií; organizovanie tvorivých dielní ( výučba); usporadúvanie vzdelávacích zjazdov (okrem dopravy a ubytovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích kurzov; vyučovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.24, 26.04.09, 26.04.08, 29.01.05, 29.01.06, 07.01.08, 07.01.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  fialová, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Bučan Ján; Lachova 26 , 851 03 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.07.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 1/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 6/2017 FG3M
 
POZ 1534-2016
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.07.2016 217,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1534-2016
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.07.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.07.2016 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.07.2016 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 26.07.2016 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2016 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.10.2016 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.12.2016 Type Delivered
výsledok rešerše 08.12.2016 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 08.12.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Type Sent document
POZ 1534-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku