Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 1533-2011
(111)  Trademark Number  231849 
(151)  Registration Date  13.03.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  08.09.2021 
(210)  Application Number  1533-2011 
(220)  Application Date  08.09.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.12.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.05.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 36, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľností.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.09.15, 05.05.21, 05.05.19, 27.05.12, 27.05.10, 26.04.14, 26.04.15, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Liga proti rakovine SR, o.z.; Brestová 6, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Kvasňovský Miloš, JUDr.; Mestská 2/A, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  08.09.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 1533-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 1533-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.09.2011 Type Delivered
1a Plná moc 08.09.2011 Type Delivered
1b Doklad o podniku/podnikateľovi 08.09.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 03.11.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.11.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Type Sent document
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Type Delivered
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Type Delivered
7a Sprievodný list 27.04.2021 Type Delivered
7b Osvedčovacia doložka 27.04.2021 Type Delivered
7c Plná moc 27.04.2021 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.05.2021 Type Sent document
9 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 10.05.2021 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 13.05.2021 Type Sent document
POZ 1533-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku