Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1531-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231847 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  1531-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.09.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské písmo; štočky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce.
36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; služby v oblasti nehnuteľnosti.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Deň narcisov 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liga proti rakovine SR, o.z.; Brestová 6, 821 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kvasňovský Miloš, JUDr.; Mestská 2/A, 831 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2011 12/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2012 05/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 09.06.2021 11/2021 ND3M
 
POZ 1531-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1531-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.09.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 08.09.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.11.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 03.11.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.03.2012 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
7b Osvedčovacia doložka 27.04.2021 Typ Doručené
7c Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.05.2021 Typ Odoslané
9 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 10.05.2021 Typ Platba
POZ 1531-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku