Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1523-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204301 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1523-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické akumulátory; akustické vedenie; antény; prístroje a zariadenia pre astronómiu; audiovizuálna technika na výučbu; elektrické automatické zatvárače dverí; elektrické batérie; ochranné bezpečnostné siete; bleskozvody; fotografické blesky; blikavé svetlá; svetelné majáky, bzučiaky; elektrické bzučiaky; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; chronografy, chronometre ako prístroje; čítače čiarového kódu; elektrické čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače; optické čítače; čítacie zariadenia (informatika); elektrické články; dávkovače; detektory; detektory dymu; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektronické diáre; diktovacie stroje; kompaktné disky; magnetické disky; optické disky; dochádzkové hodiny; svetelné alebo mechanické dopravné značky; elektrické drôty; telefónne drôty; elektrické dverové zvončeky; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektricky ohradené priestory; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); elektronický vreckový slovník - prekladový; faxy; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické); gramofóny; hasiace prístroje; elektrické hlásiče; elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu; hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; hydrometre, vodomery; magnetické identifikačné karty; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; indikátory; indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); informačné tabule elektronické; inklinometre, sklonomery; integrované obvody; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu; káble s optickými vláknami; elektrické káble; koaxiálne káble; kalibračné krúžky; kamery; kinematografické kamery; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kazetový prehrávač; kmitomery; magnetické kódovacie matice; kódované magnetické karty; elektrické kolektory; koncovky (elektrotechnika); kondenzátory; elektrické kondenzátory; optické kondenzory; konektory, spojky (elektrina); elektrické kontrolné a regulačné prístroje; nástroje na kontrolu teplárenských pecí a kotlov; elektrické zariadenia proti krádeži; kryty na zásuvky (chrániče pred deťmi); optické lampy; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; magnetické dekodéry; magnetické médiá; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; magnety; megafóny; meracie pomôcky; meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; mikroprocesory; modemy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; monitory (počítačový hardvér); návesti svetelné alebo mechanické; návestné lampáše (signálne); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; ochranné zariadenie proti prepätiu; elektrické odpory; nahrané operačné programy; optické čítače; optické kondenzátory; optické lampy; optické prístroje a nástroje; optické vlákna; optické výrobky; elektrické otvárače dverí; samoregulačné palivové čerpadlá; pamäte počítačov; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; pásky na zvukové nahrávanie; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; periférne zariadenia počítačov; počítač - zápisník (notebook); počítače; tlačiarne k počítačom; programy na počítačové hry; počítačové klávesnice; počítačové pamäte; nahrané počítačové programy; počítačový softvér; počítadlá; poplašné zariadenia; požiarne hlásiče; pozorovacie prístroje; prehrávač kompaktných diskov; prenosný prehrávač; prenosný telefón; audio- a videoprijímače; prípojky (elektrotechnika); elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; procesory (centrálne procesorové jednotky); programy na počítačové hry; pružné disky; pyrometre; radary; rádiá; radič článkov (elektrotechnika); rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; prístroje na rádiové výzvy; elektrické regulátory svetla; reproduktory, amplióny; riadiace panely (elektrina); prístroje na rozbor vzduchu; rozhrania (pre počítače); automatické rozvádzače ako stroje; rozvodné panely; rozvodné pulty (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrina); ručná krátkovlnná vysielačka; elektroinštalačné rúry; samoregulačné palivové čerpadlá; satelitné navigačné prístroje; sčítacie stroje; selenoidné ventily (elektromagnetické prepínače); bezpečnostné siete; ochranné siete proti nehodám; svetelné alebo mechanické signalizačné panely; požiarne signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné zvončeky; signalizačné (návestné) zvonce a zvony; hmlové signály s výnimkou výbušných; vysielače elektronických signálov; sirény; sklo pokryté elektrickými vodičmi; skriňové rozvádzače (elektrina); telefónne slúchadlá; snímače dymu (požiarne hlásiče); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; ultrazvukové lokátory; sondážne zariadenia a stroje; spínače; spojky elektrického vedenia; spojky na elektrické káble; elektrické spojky; spojovacie skrinky (elektrotechnika); telefónne drôty; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy (prístroje); telemetre, optické diaľkomery; teleskopy; teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne prijímače; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; tlačiarne k počítačom; tlačidlá zvončekov; zariadenia na meranie tlaku; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče svetla; transformátory (elektrotechnika); ukazovatele hladiny vody; ukazovatele tlaku (tlakomery); váhy; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; videotelefóny; indikátory vetra (na určenie smeru vetra); vlhkomery, hygromery; zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické vodiče; vypínače; vysielače elektronických signálov; vysielače (telekomunikácie); vysielacie zariadenia (telekomunikácie); výškomery; vysokofrekvenčné prístroje; zariadenia na ovládanie výťahov; výtokové rúrky (elektrotechnika); zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné siete; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; elektrické zámky; elektrické zariadenia na zapaľovanie; zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; elektrické zástrčky; kryty na zásuvky (chrániče pred deťmi); zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti; zosilňovače; elektrické signalizačné zvončeky; zvončeky (ako poplašné zariadenia); návestné zvony; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; disky zvukových nahrávok; nosiče zvukových nahrávok; pásky so zvukovými nahrávkami; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signalizačné zariadenia; zvukovody, akustické linky.
16 - Bytové akváriá; architektonické modely; poklopy na bytové akváriá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; predmety z kartónu; kartón, lepenka; knihy; časopisy (periodiká); kopírovacie zariadenia; neelektrická tlačiareň kreditných kariet; papiernický tovar; papier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); tlačoviny.
35 - Administratívna správa hotelov; reklamné agentúry; spravovanie hotelov; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; lepenie plagátov; marketingové štúdie; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; podpora predaja (pre tretie osoby); predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; obchodný prieskum; príprava inzertných stĺpcov; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek, sprostredkovateľne práce; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vylepovanie plagátov; distribúcia vzoriek; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančný lízing; vedenie nájomných domov; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom fariem; prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; montáž kuchynských zariadení; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; montáž, údržba a opravy počítačov; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia a opravy požiarnych hlásičov; opravy púmp a čerpadiel; montáž, údržba a opravy strojov; sadrovanie; montovanie a opravy trezorov; inštalácia a opravy výťahov; opravy zámok; montáž a opravy zavlažovacích zariadení.
38 - Elektronická pošta; komunikácia prostredníctvom optických káblov; telefónna komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom telefónov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií; prenos faxom; prenos signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; prenos signálu pomocou satelitu; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; telefonické služby; telekonferenčné služby.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; organizovanie a vedenie seminárov; školenie; vyučovanie, vzdelávanie; prenájom zvukových nahrávacích zariadení.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrhy počítačových systémov; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HOMENET 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AV Integra, s.r.o.; Tuhovská 33, 831 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 8/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 2/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2019 5/2019 PC3M
 
POZ 1523-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.06.2002 5 300,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.12.2002 200,00 SKK
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 23.08.2012 215,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2019 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1523-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 21.05.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.05.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2002 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 05.12.2002 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.12.2002 Typ Doručené
vyžiadanie zástupcu - zmena 11.12.2002 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 30.12.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 20.02.2003 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.03.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.05.2003 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.05.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.05.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 16.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpoveď plnej moci 16.05.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.08.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 09.08.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.08.2012 Typ Platba
44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 27.08.2012 Typ Platba
všeobecný referátnik 05.09.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 17.09.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 21.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 21.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.01.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 14.02.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 21.02.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 28.03.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Typ Doručené
POZ 1523-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.01.2003 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka Michálik Juraj, Mgr.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.09.2012 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.09.2012 KETOS, s. r. o. KETOS, s. r. o.
4 Prevod majiteľa 28.03.2019 AV Integra, s.r.o. KETOS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku