Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1517-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203879 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  1517-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií všetkých druhov v rozsahu triedy 9; nahrané i nenahrané nosiče zvuku a/alebo obrazu; elektronické publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých druhov, knihy, časopisy, hudobniny, plagáty a fotografie.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, vydavateľstvo s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PANTON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bonton a.s., právní nástupce; Palackého 740/1, 110 00 Praha 1; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 06/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2012 12/2012 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.06.2020 06/2020 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 1517-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1517-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.05.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 21.05.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.06.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.02.2003 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.03.2003 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.09.2003 Typ Odoslané
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2012 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2012 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.04.2012 Typ Doručené
10 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 22.06.2012 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 16.08.2012 Typ Doručené
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené
12a Doklad o podniku/podnikateľovi 16.08.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.08.2012 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 16.08.2012 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2012 Typ Platba
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2012 Typ Platba
16 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.08.2012 Typ Odoslané
17 Plná moc 03.10.2012 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
19 rozhodnutie o vrátení preplatku 27.02.2013 Typ Odoslané
20 vnútrospisový list 15.03.2013 Typ Interné listy
21 Žiadosť o zápis prevodu 13.02.2020 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 13.02.2020 Typ Doručené
22 vyžiadanie poplatku 19.03.2020 Typ Odoslané
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2020 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 15.05.2020 Typ Odoslané
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.11.2021 Typ Odoslané
26a Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.11.2021 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1517-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.10.2012 Bonton a.s. BONTON, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.10.2012 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr. BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.10.2012 Bonton a.s. Bonton a.s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.10.2012 Bonton a.s. Bonton a.s.
5 Prevod majiteľa 11.05.2020 Bonton a.s., právní nástupce Bonton a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 11.05.2020 BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku