Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1515-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256541 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1515-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové operačné programy (nahraté); nahraté počítačové programy; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); monitorovacie počítačové programy; sťahovateľné počítačové programy; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); zariadenia na spracovanie údajov; počítačové pamäte; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); počítačové rozhrania; mikroprocesory; procesory (centrálne procesorové jednotky); optické čítacie zariadenia; optické nosiče údajov; optické disky; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); elektronické informačné tabule; elektronické publikácie (sťahovateľné); bankomaty; bezpečnostné tokeny (šifrovacie zariadenia); elektronické interaktívne tabule; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); reklama; zbieranie údajov do počítačových databáz; marketing; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; rozširovanie reklamných oznamov; účtovníctvo; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; odborné posudky efektívnosti podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; služby porovnávania cien; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcii pre tretie osoby; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; prenájom bilbordov; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; písanie textov scenárov na reklamné účely; záznamy písomnej komunikácie a údajov; aktualizácia a údržba informácií v registroch; zostavovanie zoznamov informácii na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; podnikové komunikačné služby.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností; organizovanie dobročinných zbierok; finančné záručné služby; zmenárenské služby; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); organizovanie peňažných zbierok; financovanie (služby); služby sporiteľní; finančný lízing; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva a bankovníctva; investovanie do fondov; finančné záruky; kolektívne financovanie projektov (crowdfunding); elektronické peňaženky (platobné služby); zmenárenské služby pre elektronické meny; finančné sprostredkovanie; finančné, peňažné a bankové služby; poisťovacie služby; platenie splátok; úverové agentúry; sprostredkovanie poistenia; poisťovníctvo; bankovníctvo; zriaďovanie fondov; kapitálové investície; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (finančné úvery); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); faktoring; bankové hypotéky; finančné analýzy; finančné poradenstvo; spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; finančné informácie; informácie o poistení; vydávanie kreditných kariet; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; finančný výskum.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácii prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); telekonferenčné služby; poskytovanie prístupu do databáz; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenos videonahrávok na objednávku.
39 - Skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov.
41 - Akadémie (vzdelávanie); vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; kontroly kvality; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); údržba počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópii počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácii o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; kódovanie údajov; monitorovanie počítačových systémov na zistenie neoprávneného vstupu alebo zneužitia dát; elektronické monitorovanie osobných identifikačných údajov na zistenie krádeže identity prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.22, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatra banka, a.s.; Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 1515-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1515-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 28.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 28.05.2021 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 31.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.06.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.07.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 22.07.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 23.07.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1515-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku