Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1511-98
(111)  Číslo ochrannej známky  190504 
(151)  Dátum zápisu  26.04.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.06.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1511-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  18.01.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické hracie prístroje, hracie videoprístroje, domáce hracie videoprístroje, všetko na použitie s televíznymi prijímačmi; periférne zariadenie na použitie s domácimi hracími prístrojmi; programy elektronických hier; zásobníky elektronických hier, pásky, disky a kazety; programy videohier; zásobníky domácich videohier, pásky, disky a kazety; počítače; periférne zariadenia počítačov; programové vybavenie počítačov; počítačové programy; programy počítačových hier; zásobníky počítačových hier, pásky, disky a kazety; zariadenia na počítačové hry s pamäťou; pamäťové vybavenie na zariadenie na počítačové hry; prístroje na spracovanie údajov a obrazu; pásky, disky a kazety, všetko na záznam dát a obrazu; zvukové záznamy a videozáznamy; komunikačné prístroje na použitie s celosvetovou počítačovou sieťou a satelitnými a telefónnymi spojmi; interakčné televízne terminálové súbory; vrchné bloky na príjem kódovaných alebo zhustených audio-, video- alebo údajových signálov; KARAOKE prehrávače; prehrávače CD-ROM; časti a súčasti uvedeného tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DREAMCAST 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SEGA CORPORATION; Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo; JP 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 18.01.2000 01/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.2000 07/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2008 09/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.09.2008 09/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.05.2016 05/2016 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.05.2018 05/2018 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.03.2019 03/2019 TC3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.10.2021 20/2021 TC3M
 
POZ 1511-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1511-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 11.06.1998 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.09.1999 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.1999 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.05.2000 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2008 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2008 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.05.2008 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2008 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.12.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 03.12.2015 Typ Doručené
11b Doklad vo veci zmeny majiteľa ochrannej známky 03.12.2015 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.12.2015 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 06.04.2016 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2018 Typ Doručené
14a Plná moc 26.03.2018 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.03.2018 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.11.2018 Typ Doručené
18 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 12.12.2018 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 20.12.2018 Typ Doručené
19a Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 20.12.2018 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2019 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.09.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1511-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.07.2008 Kabushiki Kaisha Sega SEGA ENTERPRISES, LTD.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.03.2016 SEGA Games Co., Ltd. Kabushiki Kaisha Sega
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2019 SEGA Games Co., Ltd. SEGA Games Co., Ltd.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2021 SEGA CORPORATION SEGA Games Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku