Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1511-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1511-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; prenájom webových severov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  resco 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RESCO spol. s r.o.; Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.06.2015 6/2015 XA3M
3 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 01.07.2016 7/2016 FC3M
 
POZ 1511-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.09.2014 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2014 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 06.07.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1511-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.09.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.09.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 10.09.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.09.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 26.11.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 23.12.2014 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.02.2015 Typ Odoslané
List z OMPI 20.02.2015 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2015 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku v CHF 20.02.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 23.04.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 30.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.07.2015 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 23.07.2015 Typ Odoslané
Plná moc 24.08.2015 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.08.2015 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.08.2015 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 29.10.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 30.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 04.05.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.05.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 13.07.2017 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.10.2017 Typ Doručené
POZ 1511-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku