Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1511-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234674 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1511-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.10.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Náradie poháňané motorom, stroje a obrábacie stroje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi v uvedenej triede.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.07.15, 26.01.04, 26.11.11, 27.03.15, 29.01.05, 26.02.01, 26.07.01, 27.05.21, 27.99.22, 27.99.10, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KAŠEKO, s.r.o.; Milochov 360, 017 06 Považská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2013 02/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2013 07/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 03/2020 PC3M
 
POZ 1511-2012
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1511-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.10.2012 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 17.10.2012 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.11.2012 Typ Doručené
3a Plná moc 07.11.2012 Typ Doručené
3b Vyjadrenie označenia 07.11.2012 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 21.11.2012 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.12.2012 Typ Platba
6 výsledok rešerše 11.12.2012 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 11.12.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.05.2013 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis prevodu 01.11.2019 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 01.11.2019 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 20.11.2019 Typ Odoslané
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.11.2019 Typ Platba
12 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.12.2019 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 11.12.2019 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 11.12.2019 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 03.02.2020 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis prevodu 07.04.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
16b Osvedčovacia doložka 07.04.2021 Typ Doručené
16c Doklad o prevode 07.04.2021 Typ Doručené
16d Osvedčovacia doložka 07.04.2021 Typ Doručené
16e Osvedčovacia doložka 07.04.2021 Typ Doručené
16f Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
16g Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.04.2021 Typ Platba
POZ 1511-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.01.2020 KAŠEKO, s.r.o. DI Consulting s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.01.2020 Ďurica Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku