Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1510-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1510-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.10.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítače; nahraté počítačové programy; telefónne prístroje; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); notebooky (prenosné počítače); počítačové programy (sťahovateľné); prenosné telefóny; prenosné počítače; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); smartfóny; tablety (prenosné počítače).
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; inštalácia počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.09, 26.04.08, 26.04.24, 26.11.22, 25.05.01, 25.01.94, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RESCO spol. s r.o.; Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.10.2014 10/2014 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.04.2015 4/2015 XA3M
3 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.03.2016 3/2016 FB3M
 
POZ 1510-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.09.2014 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 05.09.2014 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.01.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1510-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 28.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.08.2014 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.08.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 28.08.2014 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.09.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.09.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 10.09.2014 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 10.09.2014 Typ Interné listy
Oznámenie 26.11.2014 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 11.12.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 12.12.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 12.12.2014 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.01.2015 Typ Doručené
List z OMPI 08.01.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.01.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.01.2015 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 19.01.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 05.02.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2015 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 27.02.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 25.05.2015 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 26.06.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 07.07.2015 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 08.07.2015 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 09.07.2015 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.08.2015 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 28.10.2015 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.12.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 16.12.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 16.12.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 28.12.2015 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 25.01.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 19.02.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 06.05.2016 Typ Doručené
POZ 1510-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku