Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1508-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251707 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.02.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1508-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.07.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.04.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 14, 16, 18, 24, 25, 26, 35, 36, 39, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - USB kľúče; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; nositeľné video obrazovky; zariadenia na strihanie kinematografických záznamov; kreslené filmy; exponované filmy; exponované kinematografické filmy; elektronické perá (vizuálne zobrazovacie zariadenia); ohňovzdorné obaly; obaly na notebooky; obaly na elektronické tablety; obaly na vreckové počítače (PDA); elektronické informačné tabule; dekoratívne magnety; magnetické identifikačné karty; magnety; kódované magnetické karty; kódované karty na odomykanie dverí; karty s integrovanými obvodmi (pamäťové alebo mikroprocesorové); pamäťové karty zariadení na videohry.
14 - Prívesky na kľúče; krúžky na kľúče z drahých kovov; krúžky na kľúče (s príveskom alebo ozdobou); samonavíjacie krúžky na kľúče; amulety (klenotnícke výrobky); brošne (klenotnícke výrobky); busty z drahých kovov; cestovné obaly a puzdrá na šperky; elektrické hodiny a hodinky; figuríny z drahých kovov; hodinky; hodinové skrinky; hodinové stroje; hodinové a hodinkové ciferníky; hodiny; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; klenotnícke výrobky na pokrývky hlavy; klenotnícke výrobky na obuv; klenotnícke výrobky; kazety na hodinky; komponenty šperkov; krabičky na šperky; krucifixy ako šperky; krucifixy z drahých kovov, okrem šperkov; manžetové gombíky; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); medailóny (klenotnícke výrobky); medaily; medené žetóny; mince; modlitebné korálky misbaha; náhrdelníky (klenotnícke výrobky); náramkové hodinky; náramky (klenotnícke výrobky); nástroje na meranie času, časomiery; náušnice; odznaky z drahých kovov; prívesky (klenotnícke výrobky); prstene (klenotnícke výrobky); remienky na náramkové hodinky; retiazky (klenotnícke výrobky); retiazky na hodinky; retiazky z drahých kovov (klenotnícke výrobky); ružence; umelecké diela z drahých kovov; textilné vyšívané náramky (bižutéria); striebro (surovina alebo polotovar); štras (brúsené olovnaté sklo); spony na kravaty; stopky; šperky zo slonoviny; šperkové spony na klobúky; sochy z drahých kovov; škatuľky, schránky z drahých kovov.
16 - Rysovacie perá; plniace perá; spony na perá; násadky na perá; perá (kancelárske potreby); puzdrá na perá, perečníky; značkovacie perá (papiernický tovar); stojany na perá a ceruzky; tlačoviny; tlače (rytiny); tlačové reglety; tlačivá (formuláre); tlačené poukážky; tlačené partitúry; tlačené publikácie; fotografie (tlačoviny); tlačiarenské sadzobnice; tlačiarenské štočky; typy, tlačové písmo; časové rozvrhy (tlačoviny); grafické vzory (tlačoviny); tlačiarenské ručné sádzadlá; číslice (tlačiarenské typy); strojčeky na tlačenie adresy; prenosné tlačiarničky (kancelárske potreby); podklady na tlačenie, nie textilné; tlačiarenské typy (písmená a číslice); prístroje na tlačenie na kreditné karty, nie elektrické; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); obálky (papiernický tovar); kancelárske obálkovacie stroje; spisové obaly (papiernický tovar); papierové obaly na mliečne výrobky; obaly na súpravy písacích potrieb; obálky na dokumenty (papiernický tovar); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; škrobové obalové materiály; adresné štítky do adresovacích strojov; albumy; aritmetické tabuľky; architektonické modely; atlasy; atramentové tyčinky; atramenty; baliaci papier; baliace plastové fólie; bankovky; blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; časopisy (periodiká); ceruzky; celuloidové animačné fólie; cievky s páskami do písacích strojov; chromolitografy (polygrafia); čistiace papierové utierky; dávkovače lepiacej pásky (kancelárske potreby); diagramy; dierovacie karty do žakárových strojov; dierovačky (kancelárske potreby); drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na menovky (kancelárske potreby); držiaky na písacie potreby; držiaky stránok otvorenej knihy; emblémy (papierové pečate); etiketovacie kliešte; farbiace pásky; farbiace plátna do kopírovacích strojov; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; figuríny z papierovej drviny; filtračné materiály (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; filtračný papier; formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); frankovacie stroje na kancelárske použitie; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické znaky; grafické zobrazenia; guľôčky do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); gumy na gumovanie; hárky papiera; hektografy; hroty pier; hroty písacích pier zo zlata; hudobné blahoželania (pohľadnice); japonský ozdobný papier (washi); kalamáre; kalendáre; kaligrafické štetce; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); kancelárske dierkovače; kancelárske pečatné stroje; kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske štipce; kartón, lepenka; kancelárske sponky; kartotékové lístky; katalógy; klávesy písacích strojov; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske potreby; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); knihárske textílie; knihy; knižné zarážky; komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); kopírovací uhľový papier; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); korekčné tuše (heliografia); kovové príchytky na kartotečné lístky; krajčírska krieda; krajčírske strihy; krieda na písanie; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); lepenkové škatule na klobúky; leptané štočky; letáky; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lístky; listový papier; litografie; maliarske plátna; mapy; materiály na pečatenie; mechanické ceruzky; menovky (kancelárske potreby); misky na vodové farby pre umelcov; nákresy; mramorovacie hrebene (pomôcky pre výtvarníkov); nákupné karty (nie na hranie); náprstky na ochranu pred zranením; napustené pečiatkovacie podušky; navíjacie rolosystémy pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); násady na ceruzky; navlhčovacie hubky (kancelárske potreby); noviny; navlhčovadlá (kancelárske potreby); nože na papier (otvárače listov); obežníky; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; ozdobné papierové mašle; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); papier; papiernický tovar; papierová drvina; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové alebo lepenkové etikety; papierové alebo lepenkové vypchávkové materiály; papierové alebo lepenkové baliace materiály (výplňové, tlmiace); papierové alebo lepenkové krabice; papierové alebo lepenkové pútače; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové filtre na kávu; papierové kornúty; papierové obrúsky (prestieranie); papierové obrusy; papierové obrusy (behúne); papierové ozdobné kvetináče; papierové pásky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; papierové pečate; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové servítky; papierové štítky na batožinu; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; papierové utierky na tvár; papierové utierky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky (prstence) na cigary; pásky do písacích strojov; pásy s čiarovým kódom; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; pečiatky; pečiatky na znehodnocovanie známok; pečiatky (s adresnými údajmi); periodiká; pijaky; pergamenový papier; pijavý papier; písacie nástroje; písacie potreby; písacie súpravy (papiernický tovar); plagáty; plastové bublinové fólie (na balenie); podložky na písanie; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; pomôcky na vymazávanie; portréty; poštové známky; poznámkové zošity; priesvitky (papiernický tovar); príručky; príložníky na rysovanie; priesvitný papier (pauzovací); prospekty; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na šablóny; puzdrá na šekové knižky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; rozmnožovacie blany; rysovacie potreby; šablóny (kancelárske potreby); šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; šablóny na zdobenie potravín a nápojov; samolepky (papiernický tovar); samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; škatule s farbami (školské pomôcky); skicáre; školské potreby (papiernický tovar); škrabky na kancelárske použitie; školské tabule; skrine na spisy (kancelárske potreby); spevníky; sponky na bankovky; spony pre držiaky na menovky (kancelárske potreby); stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; ťažidlo na papiere; toaletný papier; trblietky na kancelárske účely; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek (náplne); účtovné knihy; umelecké litografie; útržkové bloky; viskózové fólie na balenie; vrecká do mikrovlnných rúr; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky okrem prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; záložky do kníh; zariadenia na paspartovanie fotografií; zásuvky na rozdeľovanie a počítanie mincí; zásuvky na spisy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; značkovacia krieda; zoraďovače (kancelárske potreby); zoraďovače, šanóny (na voľné listy); zošity; zošívačky (kancelárske potreby); zotierače tabúľ; zoznamy; uhoľ na umelecké kreslenie.
18 - Aktovky (kožená galantéria); cestovné kolieskové kufre; cestovné kufre; cestovné obaly na odevy; cestovné tašky; chlebníky; dáždniky; diplomatické kufríky; kabelky; kabelkové rámy; kožené cestovné tašky (kožená galantéria); kožené alebo kožou potiahnuté puzdrá; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené krupóny; kožené lepenky; kožené obloženia nábytku; kožené ozdoby na nábytok; kožené štítky; kožené šnúrky; kožené vrecia a puzdrá na balenie; kufre; kufrík na toaletné potreby (prázdny); kufríky; lodné kufre; menovky na batožinu; motorizované kufre; nákupné tašky; náprsné tašky; obaly na dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na kreditné karty (náprsné tašky); palice na dáždniky; peňaženky; plážové tašky; plecniaky; puzdrá na kľúče; puzdrá na navštívenky; puzdrá na vizitky; rúčky na dáždniky; rebrá dáždnikov a slnečníkov; rúčky na kufre; rukoväte na nákupné tašky; rukoväte vychádzkových palíc; šatky na nosenie dojčiat; sieťové nákupné tašky; školské tašky (aktovky); slnečníky; spoločenské kabelky; športové tašky; tašky; tašky na kolieskach; tašky na náradie (prázdne); tašky na nosenie detí; tašky pod sedlá; tefiliny (židovské modlitebné remienky); turistické palice; torby; turistické plecniaky; vaky na nosenie dojčiat; vychádzkové palice; vychádzkové palice so sedadlom.
24 - Obloženia nábytku textilnými látkami; bytový textil; cestovné deky; konopné plátno; konopné tkaniny; krep (textílie); kúpeľňové textílie (okrem oblečenia); nažehľovacie textílie; netkané textílie; obliečky na matrace; obliečky na vankúše; obrusy (okrem papierových); ochranné poťahy na nábytok; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); ozdobné obliečky na vankúše; plachty; piknikové deky; papierové posteľné pokrývky; páperové prikrývky, periny; plastové materiály (náhradky textílií); plastové pokrývky na prikrytie nábytku; pleteniny (textílie); povlaky na matrace (posteľná bielizeň); ramia (textílie); stolová bielizeň (nie papierová); textílie; textilné alebo plastové banery; textílie pre odevný priemysel; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textílie na vyšívanie s predkresleným vzorom; textílie na obuv; textílie na bielizeň; textílie imitujúce kožušiny; textílie zo sklených vlákien pre textilný priemysel; textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné alebo plastové vlajočky; textilné alebo plastové závesy; textilné alebo plastové zástavy; textilné etikety; textilné filtračné materiály; textilné klobúkové podšívky; textilné materiály; textilné nástenné dekorácie; textilné obrúsky na stolovanie; textilné odličovacie obrúsky; textilné podložky na prebaľovanie; textilné podložky na stôl (anglické prestieranie); textilné podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie); textilné ozdobné lemy na boky postelí; textilné podšívky; textilné podšívky do topánok; textilné prestieranie na stolovanie; textilné stolové behúne; textilné slučky na vešanie záclon a závesov; textilné uteráky; textilné uteráky na tvár; textilné vreckovky; textilné vrecká na umývanie; tkaniny; tyl; umelý hodváb (textílie); utierky na riad; vlnené textílie; voskované plátno; záclonovina; zamat; závesy na dvere; zefír (textílie); zrebné rúcho (textília); ženilkové textílie.
25 - Alby (liturgické rúcha); baretky; bundy; čelenky (oblečenie); čiapky; chrániče uší proti chladu (pokrývky hlavy); členkové topánky; cyklistické oblečenie; cylindre (klobúky); dreváky; galoše; gamaše; goliere (časti odevov); hotové podšívky (časti odevov); kabáty; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; klobúky; kombinézy (oblečenie); konfekcia (odevy); košele; košele s krátkym rukávom; košeľové sedlá; kostýmy, obleky; kovové časti na obuv; kožené odevy; kožušinové štóly; kožušinové kabáty; kožušiny (oblečenie); krátke kabátiky; kravaty; manipuly (časti kňazského rúcha); mantily; manžety (časti odevov); maškarné kostýmy; masky na spanie; mitry (pokrývky hlavy); nízke čižmy; nohavice; nepremokavé odevy; obuv; odevy; odevy z imitácií kože; opasky (časti odevov); opasky na doklady a peniaze (časti odevov); palčiaky; papuče; plátenná obuv; pletené šály; pletené šatky; pleteniny; pleteniny (oblečenie); podbradníky, nie papierové; podbradníky, s rukávmi, nie z papiera; podošvy na obuv; pokrývky hlavy; pončá; ponožky; ponožky pohlcujúce pot; potné vložky; pracovné plášte; priliehavé čiapky; protišmykové pomôcky na obuv; pružné pásky na gamaše; pyžamá; rúcha, ornáty; rukavice; rukávniky; saká; šály uviazané pod krkom; sandále; sarongy (veľké šatky na odievanie); sáry čižiem; šatky na krk; šatky, šály; šatové sukne; šaty; šerpy; šilty; šilty (pokrývky hlavy); snímateľné goliere; šnurovacie topánky; šnurovačky; športové tričká, dresy; sukne; svetre; telocvičné úbory; tógy; topánky; tričká; trikoty (cvičebné úbory); topánky na šport; uniformy; vesty; vesty pre rybárov; vložky do topánok; vrchné ošatenie; vrecká na odevy; vreckovky do saka; vyšívané oblečenie; vysoká obuv; zástery; závoje; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); župany; zvrchníky; zvršky topánok.
26 - Prívesky okrem klenotníckych výrobkov a príveskov na kľúče; bordúry, lemy, obruby (na odevy); brošne (doplnky oblečenia); čipkársky tovar; galantérne stuhy; galantérny tovar okrem nití a priadzí; girlandy; gombíky; háčiky (galantéria); háčiky na koberce; háčiky na obuv; korálky, nie na výrobu šperkov; lemovacie pásky na záclony; lemovacie šnúry; lemovky; monogramy (značky na bielizeň); náramenné pásky; nášivky, aplikácie (galantéria); nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria); nažehľovacie záplaty na opravu textilných výrobkov; nepravý lem; odznaky na odevy, nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné flitre; ozdoby do vlasov; ozdoby na obuv (stužkársky tovar); papierové natáčky; pásky, stuhy na vyznamenania; pásky (stužkársky tovar); patentné gombíky; pracky na obuv; pracky na opasky; pracky (odevné doplnky); pštrosie perá (odevné doplnky); puzdrá na ihly; ramenné vypchávky na odevy; rozety (stužkársky tovar); šijacie náprstky; šnúrky do topánok; šnúry na odevy; sponky do vlasov; sponky na nohavice pre cyklistov; spony na traky; štipce do vlasov; strapce; strapce (stužkársky tovar); strieborné výšivky (galantéria); stuhy do vlasov; stuhy na klobúky; stužky do vlasov; suché zipsy (galantéria); umelé kvety; umelé rastliny; umelé vianočné girlandy; umelé vianočné girlandy so svetlami; umelé vianočné vence; umelé vianočné vence so svetlami; vankúšiky na špendlíky; výšivky (galantéria); výstuže golierov; ženilkové šnúry (stužkársky tovar); zipsy; zipsy na tašky; zlaté výšivky (galantéria); značky na bielizeň; značky na bielizeň (písmená); zúbkované lemovky.
35 - On-line maloobchodné služby v oblasti nahranej hudby a nahraných filmov s možnosťou prevzatia; prehľad tlače (výstrižkové služby); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizácia a údržba informácií v registroch; komerčné informačné kancelárie; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; administratívna pomoc pri reakcii na výzvy na predkladanie ponúk; administratívne spracovanie obchodných objednávok; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákladov; cielený marketing; dočasný obchodný manažment; dohodovanie obchodných zmlúv pre tretie osoby; dražby; externé administratívne riadenie podnikov; finančný audit; hospodárske (ekonomické) predpovede; indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné lobistické služby; maloobchodné služby v oblasti umeleckých diel poskytované umeleckými galériami; marketing; marketing v rámci vydávania softvéru; marketingový prieskum; nábor zamestnancov; navrhovanie reklamných materiálov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); obchodné odhady; obchodné sprostredkovateľské služby; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; on-line maloobchodné služby v oblasti vyzváňacích tónov s možnosťou prevzatia; on-line maloobchodné služby v oblasti digitálnej hudby s možnosťou prevzatia; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; personálne poradenstvo; písanie na stroji; písanie reklamných textov; písanie textov scenárov na reklamné účely; plánovanie stretnutí (kancelárske práce); platené reklamné služby typu „klikni sem“; podávanie správ o konkurencii; podnikové komunikačné služby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie služieb v oblasti poznatkov o trhu; predvádzanie tovaru; prenájom bilbordov; prenájom kancelárskeho vybavenia do zdieľaných kancelárskych priestorov; prenájom predajných stánkov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prepisovanie správ (kancelárske práce); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné agentúry; reklama; prieskum verejnej mienky; reklamné plagátovanie; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie vzoriek tovarov; služby darčekových zoznamov; služby porovnávania cien; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); služby v oblasti vzťahov s médiami; spracovanie textov; správa počítačových súborov; správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave; správa spotrebiteľských vernostných programov; sprostredkovateľne práce; stenografické služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); telemarketingové služby; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vydávanie reklamných textov; vonkajšia reklama; vyhľadávanie sponzorov; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; výroba telešopingových programov; vzťahy s verejnosťou (public relations); zásielkové reklamné služby; záznamy písomnej komunikácie a údajov; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie štatistík; zostavovanie výpisov z účtov; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov).
36 - Finančné informácie; Informácie o poistení; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; spracovanie platieb debetnými kartami; spracovanie platieb kreditnými kartami; poskytovanie zliav vo vybraných zariadeniach prostredníctvom členskej karty; elektronický prevod kapitálu; finančné analýzy; finančné záruky; finančné záručné služby; financovanie (služby); investovanie do fondov; kapitálové investície; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; oceňovanie známok; organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie peňažných zbierok; organizovanie financovania stavebných projektov; organizovanie zbierok; poisťovníctvo; pôžičky (finančné úvery); prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností; služby sporiteľní; správa nájomných domov; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; úschova cenností; úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úverové agentúry; vydávanie cenných papierov; vydávanie cestovných šekov; vydávanie kreditných kariet; finančné sponzorstvo.
39 - Informácie o dopravnej premávke; Informácie o možnostiach dopravy; informácie o skladovaní; poskytovanie informácií o cestovnej trase; automobilová doprava; balenie darčekov; balenie tovarov; distribúcia energie; distribúcia tovarov na dobierku; doprava cestujúcich; doprava nábytku; doprava, preprava; doručovacie služby; doručovacie služby (správy alebo tovar); doručovanie balíkov; doručovanie kvetov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovarov; dovoz, doprava; expedičné služby; frankovanie poštových zásielok; kamiónová nákladná doprava; nosenie batožín; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie turistických plavieb; prenájom garáží; skladovanie; skladovanie elektronicky uložených údajov a dokumentov; skladovanie tovarov (úschova); zabezpečovanie prepravy osôb pre iných prostredníctvom on-line aplikácie; záchranné služby; záchranné služby v doprave.
45 - Adopčné agentúry; advokátske služby; arbitrážne služby; astrologické poradenstvo; bezpečnostné prehliadky tovární; dohodovanie zmlúv pre tretie osoby (právne služby); detektívne kancelárie; genealogický výskum; mediačné služby; monitorovacie služby v oblasti práv na duševné vlastníctvo s cieľom poskytnúť právne poradenstvo; online služby sociálnych sietí; organizovanie náboženských obradov; organizovanie politických zhromaždení; pátranie po minulosti osôb; pátranie po nezvestných osobách; pátranie po ukradnutom majetku; pohrebné obrady; pohrebné služby; právne advokátske služby; právne poradenstvo týkajúce sa mapovania patentov; právne poradenstvo v rámci reakcie na výzvy na predkladanie ponúk; právne služby v oblasti sledovania; právny výskum; prenájom názvov internetových domén; registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; špiritistické poradenstvo; správa licencií (právne služby); spravovanie autorských práv; straty a nálezy; štylizovanie súkromných listov; udeľovanie licencií na počítačové programy (právne služby); udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; udeľovanie licencií [právne služby] v rámci vydávania softvéru; vedenie náboženských obradov; vedenie pohrebných obradov; vypracovávanie právnych dokumentov; právny dohľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.09.01, 24.09.05, 24.09.13, 24.13.01, 24.11.01, 24.09.23, 17.02.13, 25.01.97, 25.01.06, 02.03.01, 02.03.03, 02.01.03, 27.05.24, 27.05.13, 27.99.06, 27.99.01, 26.01.05, 26.01.14, 26.04.06, 26.07.05, 26.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nadácia Slovakia Christiana; Palackého 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2019 11/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.04.2020 04/2020 FG3M
 
POZ 1508-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1508-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.07.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.07.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.07.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.07.2019 Typ Platba
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.07.2019 Typ Platba
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 17.08.2019 Typ Doručené
5a Oznámenie k poplatkom 17.08.2019 Typ Doručené
5b Oznámenie k poplatkom 17.08.2019 Typ Doručené
6 vnútrospisový list 27.09.2019 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 01.10.2019 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 01.10.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.02.2020 Typ Odoslané
POZ 1508-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku