Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1505-2007
(111)  Číslo ochrannej známky  221431 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2008 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.08.2017 
(210)  Číslo prihlášky  1505-2007 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2007 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.06.2008 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Analýzy nákladov; revízia účtov; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava a vyhotovenie daňových priznaní.
36 - Finančné analýzy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaníková Zlatica, Ing.; Smreková 22, 974 05 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2008 1/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.06.2008 6/2008 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2008 12/2008 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.11.2017 11/2017 ND3M
 
POZ 1505-2007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.08.2007 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.06.2008 800,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.08.2017 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1505-2007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 16.08.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 17.10.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 17.10.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.04.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 05.06.2008 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2008 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.07.2008 Typ Odoslané
Doklad o prevode 20.08.2008 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 13.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.08.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.08.2017 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2017 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 21.09.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2017 Typ Odoslané
POZ 1505-2007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.09.2008 Vaníková Zlatica, Ing. Bartko Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku