Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1501-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1501-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papierové servítky; papierové podložky pod poháre; letáky; papierové pasparty; plagáty; veľké plošné plagáty; podložky pod pivové poháre; útržkové bloky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; papierové obaly na fľaše; papierové, lepenkové alebo kartónové etikety; pohľadnice; jedálne lístky z papiera; polepy a samolepky na automobily.
21 - Plastové poháre; papierové poháre; sklené poháre; poháre; keramické hrnčeky; keramické džbány; keramické holby; keramické stojany na jedálne lístky; plastové stojany na jedálne lístky; porcelánové podnosy; keramické podnosy; papierové podnosy; porcelánové džbány; fľaše.
32 - Pivo; ležiak; minerálne vody (nápoje); sýtené vody; nealkoholické nápoje; nápoje na báze piva; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
41 - Organizovanie zábavných podujatí; vzdelávanie; výchova; zábava; organizovanie športových a kultúrnych podujatí.
43 - Pohostinstvá (služby); reštauračné (stravovacie) služby; bary (služby); prenájom prechodného ubytovania; bufetové služby; hotelierske služby; závodné jedálne; kaviarne; prenájom kuchynských spotrebičov; prenájom stoličiek, stolov, obrusov, nápojového skla; samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; zásobovanie stravy na okamžitú konzumáciu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.05, 26.03.06, 26.03.24, 26.03.22, 27.05.24, 03.03.01, 03.03.17, 27.05.15, 24.01.15, 29.01.01, 29.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, zlatá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pardubický pivovar a.s.; Palackého třída 250, 530 33 Pardubice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária; Žižkova 7803/9, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1501-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1501-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.05.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 27.05.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 27.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 27.05.2021 Typ Doručené
1d Osvedčovacia doložka 27.05.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 27.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.05.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.06.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.08.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.08.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.08.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 21.08.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.11.2021 Typ Odoslané
POZ 1501-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku