Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1499-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244434 
(151)  Dátum zápisu  28.02.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1499-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.07.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  O-528 131 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.01.2016 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.11.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Ochutené a šľahané mlieko; jogurtové nápoje; prírodné alebo ochutené nápoje zložené najmä z mlieka a/alebo mliečnych výrobkov; mliečne nápoje obsahujúce ovocie (s vysokým obsahom mlieka).
32 - minerálne vody; pramenité vody; stolové vody; limonády; pivá; nealkoholické šumivé nápoje; ovocné šťavy (nealkoholické nápoje); sirupy na výrobu nápojov; sirupy pre limonády; minerálne vody ochutené a iné nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu minerálnej vody; prírodné alebo perlivé vody (minerálne alebo neminerálne); zeleninové šťavy (nápoje); ovocné alebo zeleninové nápoje; sódovky; zázvorové limonády; šerbety; nápojové prípravky; nealkoholické ovocné alebo zeleninové výťažky v rámci tejto triedy; nealkoholické nápoje obsahujúce činidlá pre mliečne kvasenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Parádová limonáda od Poděbradka, a.s. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Poděbradka, a.s.; Nymburská 239/VII, 290 01 Poděbrady; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.07.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.11.2016 11/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2017 04/2017 FG3M
 
POZ 1499-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1499-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.07.2016 Typ Doručené
1a Doklad o práve prednosti 11.07.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 20.07.2016 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 15.07.2016 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.08.2016 Typ Platba
5 Doplnenie materiálov 08.08.2016 Typ Doručené
5a Plná moc 08.08.2016 Typ Doručené
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2016 Typ Platba
7 Žiadosť o vrátenie poplatku 16.09.2016 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 26.09.2016 Typ Interné listy
9 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2016 Typ Interné listy
10 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 08.12.2016 Typ Odoslané
11 vnútrospisový list 10.01.2017 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.03.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis prechodu 11.10.2021 Typ Doručené
13a Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
13b Výpis z obchodného registra 11.10.2021 Typ Doručené
14 vyžiadanie poplatku 14.10.2021 Typ Odoslané
POZ 1499-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku