Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1498-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  246774 
(151)  Dátum zápisu  21.02.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1498-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.11.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.04.2018 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Nosiče batožiny na vozidlá; nosiče lyží na autá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.02.01, 26.05.10, 26.03.04, 25.03.07, 27.99.15, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Northline s.r.o.; Nádražná 1664/34, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2017 11/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.04.2018 04/2018 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 13.10.2021 19/2021 PC3M
 
POZ 1498-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1498-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.06.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 05.06.2017 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 05.06.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.06.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.06.2017 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.09.2017 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.03.2018 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 02.08.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 02.08.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 02.08.2021 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 23.09.2021 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2021 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 1498-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.09.2021 Northline s.r.o. SAMM Slovakia, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.09.2021 Navrat & Partners, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku