Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1498-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207328 
(151)  Dátum zápisu  28.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2023 
(210)  Číslo prihlášky  1498-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 39, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry, katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky; ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; informačný servis; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí; poskytovanie interaktívneho elektronického, zvukového a obrazového spojenia; informačné služby zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií; usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry; usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; fotografovanie; fotografické reportáže; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských práv; polygrafické služby všetkých druhov, najmä tlačiarenské; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného a podnikateľského; sprostredkovanie v uvedených činnostiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.15, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  05.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FH3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.09.2012 9/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 3/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 8/2019 PC3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 8/2019 PD3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 29.09.2021 18/2021 PD3M
9 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Československá obchodná banka, a.s. 12.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 17.09.2021 platná
 
POZ 1498-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.06.2003 4 700,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2004 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2013 199,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2019 15,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.07.2019 20,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 13.09.2021 10,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 106,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1498-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.06.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.06.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.06.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 10.02.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.02.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.03.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2004 Typ Interné listy
Plná moc 20.08.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.08.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 20.08.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2004 Typ Platba
Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 28.09.2004 Typ Odoslané
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 28.09.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.05.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.12.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 12.12.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.12.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Doručené
všeobecný referátnik 22.05.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Typ Doručené
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 26.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Typ Odoslané
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 16.09.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.2022 Typ Odoslané
POZ 1498-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2004 EUROSKOP - RINGIER a. s. Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.07.2012 Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. EUROSKOP - RINGIER a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2013 Porubčan Róbert, Ing.
4 Prevod majiteľa 24.01.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
6 Prevod majiteľa 12.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku