Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1485-2008
(111)  Číslo ochrannej známky  224292 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.07.2018 
(210)  Číslo prihlášky  1485-2008 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.07.2008 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.12.2008 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.2009 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky, perá, písacie potreby patriace do triedy 16, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely na použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, tlačené reklamné materiály.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, počítačmi a ich príslušenstvom, počítačovým softvérom, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, prenájom reklamných materiálov, reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií na reklamné účely, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), spracovanie textov, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby) reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, služby riadenia ľudských zdrojov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 38, 41, 42, 45.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, sprostredkovanie uvedených služieb, telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom svetovej počítačovej siete (internet), elektronickej pošty a prenosu dát v reálnom čase (prenosu zvuku, obrazu, textu alebo iných dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, prevádzkovanie verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k online informačným službám dát.
41 - Činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, na účely kultúrne a zábavné, organizovanie športových podujatí a súťaží, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie predstavení (manažérske služby), hudobných a tanečných produkcií, činnosť umeleckej a športovej agentúry, informácie o možnostiach zábavy, filmová tvorba, fotografická reportáž, fotografovanie, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, činnosť umeleckej a športovej agentúry, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, usporadúvanie koncertov, organizovanie súťaží krásy, požičiavanie nahratých nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry, usporadúvanie predstavení divadelných, filmových, koncertných a iných, usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných, zverejňovanie a vydávanie kníh, revue a magazínov, výchovno-zábavné klubové služby, výroba (tvorba) videofilmov, organizovanie živých vystúpení, živé predstavenia, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim, poradenské a konzultačné služby v oblasti hardvéru a softvéru, priemyselný dizajn, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), spravovanie autorských práv, prenájom počítačov, servis počítačových programov, počítačové programovanie, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, poradenské služby v oblasti počítačového softvéru, prenájom počítačového softvéru, tvorba softvéru, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štruktúrovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websites) a internetových či intranetových aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) v rámci týchto stránok či násteniek, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové aplikácie, prevod (konverzia) počítačových programov, dát či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych formátov do iných formátov, prevod (konverzia) dokumentov, dát či iných údajov z fyzických médií na elektronické médiá, aktualizovanie počítačových programov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného vlastníctva, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, počítačové programy (zhotovovanie kópií), prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, prieskum v oblasti využitia počítačov, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov.
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov, sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie oblekov a večerných šiat, služby svadobných agentúr, organizovanie svadobných a pred svadobných zábav a podujatí; zabezpečovanie svadobných ceremónií, služby predmanželských a manželských poradní. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZOZNAMKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ringier Axel Springer SK, a.s.; Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.07.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.12.2008 12/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.2009 05/2009 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2014 03/2014 TC3M
4 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 03.10.2014 10/2014 MG3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 01.03.2019 03/2019 ND3M
 
POZ 1485-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1485-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.07.2008 Typ Doručené
1a Plná moc 29.07.2008 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.07.2008 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.08.2008 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2008 Typ Platba
4 výsledok rešerše 21.10.2008 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 22.10.2008 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.03.2009 Typ Odoslané
7 Návrh na zrušenie ochrannej známky 04.07.2012 Typ Doručené
8 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.07.2012 Typ Platba
9 41 Poplatok - kaucia 10.07.2012 Typ Platba
10 Plná moc 10.07.2012 Typ Doručené
11 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 14.08.2012 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.10.2012 Typ Doručené
13 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 17.12.2012 Typ Doručené
14 záznam z nahliadnutia do spisu 01.02.2013 Typ Interné listy
15 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 01.02.2013 Typ Doručené
16 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 23.04.2013 Typ Doručené
17 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 07.05.2013 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 14.05.2013 Typ Odoslané
19 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 12.07.2013 Typ Doručené
20 menovanie, zvolanie komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
21 protokol o rokovaní komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
22 protokol o hlasovaní komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
23 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 12.11.2013 Typ Odoslané
24 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2013 Typ Doručené
24a Plná moc 06.12.2013 Typ Doručené
24b Doklad o podniku/podnikateľovi 06.12.2013 Typ Doručené
25 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 16.12.2013 Typ Doručené
26 Podanie rozkladu 17.12.2013 Typ Doručené
27 vyžiadanie poplatku 10.01.2014 Typ Odoslané
28 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2014 Typ Platba
29 Odôvodnenie rozkladu 15.01.2014 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
31 Odôvodnenie rozkladu 16.01.2014 Typ Doručené
32 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 27.01.2014 Typ Odoslané
33 predkladacia správa k rozkladu 23.01.2014 Typ Interné listy
34 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 05.02.2014 Typ Odoslané
35 Urgencia 19.02.2014 Typ Doručené
36 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.06.2014 Typ Interné listy
37 protokol o rokovaní komisie 26.06.2014 Typ Interné listy
38 protokol o hlasovaní komisie 26.06.2014 Typ Interné listy
39 rozhodnutie o rozklade 01.07.2014 Typ Odoslané
40 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 29.07.2014 Typ Interné listy
41 vnútrospisový list 01.08.2014 Typ Interné listy
42 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2014 Typ Odoslané
43 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.12.2018 Typ Doručené
43a Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
44 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
44a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
44b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
44c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
44d Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
44e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
44f Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
44g Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
44h Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
45 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2018 Typ Doručené
45a Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
46 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
46a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
46b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
46c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
46d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
46e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
46f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
47 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
48 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.01.2019 Typ Odoslané
49 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.01.2019 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
POZ 1485-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2014 Azet.sk, a.s. Azet.sk, a. s.
2 Prevod majiteľa 07.02.2019 Ringier Axel Springer SK, a.s. Azet.sk, a.s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 07.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku