Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1483-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200536 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.05.2011 
(210)  Číslo prihlášky  1483-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.05.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Konzervovaná, sušená, tepelne spracovaná zelenina.
30 - Prísady na ochutenie potravín, príchuti do potravín patriace do tejto triedy, koreniny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kuchcik 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Farlo M. Grudzka Spółka Jawna; ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.05.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.08.2001 08/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2006 02/2006 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.02.2011 02/2011 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2018 02/2018 PC3M
 
POZ 1483-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1483-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.05.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 18.04.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 18.04.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
6 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2005 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 28.11.2005 Typ Doručené
6b Plná moc 28.11.2005 Typ Doručené
7 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2005 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 04.01.2006 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.10.2010 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.11.2010 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis prevodu 23.09.2017 Typ Doručené
12a Doklad o prevode 23.09.2017 Typ Doručené
12b Plná moc 23.09.2017 Typ Doručené
13 Doplnenie materiálov 26.09.2017 Typ Doručené
13a Doklad o prevode 26.09.2017 Typ Doručené
13b Plná moc 26.09.2017 Typ Doručené
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2017 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 28.12.2017 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.04.2021 Typ Doručené
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.04.2021 Typ Platba
POZ 1483-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.12.2005 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PRYMAT" - Ryszard Lechowski THYMOS, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.12.2005 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Prevod majiteľa 27.12.2017 Farlo M. Grudzka Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PRYMAT" - Ryszard Lechowski
4 Zápis alebo zmena zástupcu 27.12.2017 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku