Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1481-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1481-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.07.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); noviny; tlačoviny; brožúry; knihy; prospekty; príručky; plagáty; katalógy; ročenky; letáky; kalendáre; periodiká; papiernický tovar; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; atlasy; fotografie (tlačoviny); tlačivá (formuláre); grafické reprodukcie.
35 - Reklamné agentúry; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; marketing; vydávanie a aktualizovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny); podpora predaja (pre tretie osoby); služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; služby porovnávania cien; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prepisovanie správ (kancelárske práce); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; prieskum trhu; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 tohto zoznamu; obchodné alebo podnikateľské informácie.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií (okrem vydávania reklamných a náborových textov); online vydávanie časopisov, novín a kníh; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; praktický výcvik (ukážky); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fotografické reportáže; zábava; výchovno-zábavné klubové služby; tvorba videofilmov (nie reklamných). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.01, 03.06.03, 27.05.12, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sportmedia, s. r. o.; Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ingrid Maruniaková; Tatranská 93, 974 11 Banská Bystrica 11; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 1481-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1481-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.07.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 02.07.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.07.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.07.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.07.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.07.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.08.2020 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 12.10.2020 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 12.10.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 12.10.2020 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8c Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8d Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8e Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8f Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8g Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8h Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8i Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8j Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8k Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8l Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8m Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8n Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
8o Príloha inde neuvedená 12.10.2020 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2021 Typ Interné listy
POZ 1481-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku