Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1481-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  203616 
(151)  Dátum zápisu  06.08.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  1481-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.05.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Potraviny pripravované z mäsa, bravčové, rybacie a hydinové výrobky, mäsové sendviče, bravčové sendviče, rybacie sendviče, kuracie sendviče, konzervované a varené ovocie a zelenina, vajcia, syry, mlieko, mliečne výrobky, zelenina nakladaná v octe, dezerty z triedy 29.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  McSALAD SHAKER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  McDonald's Corporation; 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.05.2003 5/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2003 11/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 5/2012 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.04.2019 4/2019 TC3M
 
POZ 1481-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.03.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1481-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.05.2002 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2002 Typ Platba
Oznámenie 08.07.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 18.02.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.02.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 19.08.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 04.01.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.01.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 23.02.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.01.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 23.01.2019 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 23.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 08.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 1481-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.03.2019 McDonald's Corporation McDonald's Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku