Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1479-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1479-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.07.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Chlieb; pečivo; mrazené pečivo; mrazené cesto; pečivové zmesi; plnený chlieb; droždie a kypriace prípravky; spracované obilniny (potraviny); cukor; prírodné sladidlá; sladké polevy a plnky; včelia kašička; propolis; med; cukríky; tyčinky so sladkým drievkom (cukrovinky); žuvačky; káva; čaj; kakao; kávové náhradky; čajové náhradky; náhradky kakaa; ľad do nápojov; zmrzliny; mrazené jogurty (mrazené potraviny); a šerbety (zmrzlinové nápoje); soľ, koreniny; príchute do potravín (okrem éterických esencií a esenciálnych olejov); korenie; spracované semená (koreniny); škrob (potraviny); múka; múčne zmesi používané na pečenie; múčne zmesi; predpečený chlieb; cestá na chlieb; zmesi na cesto.
39 - Balenie a skladovanie tovarov; dopravné služby; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom skladísk; prenájom vozidiel; preprava a doručovanie tovaru; automobilová doprava; pozemná doprava; doprava dvojkolesovými motorovými vozidlami; prepravné služby; sprostredkovanie dopravy; sprostredkovanie prepravy; nakladanie a vykladanie vozidiel; balenie jedla; balenie tekutín podľa poradia a špecifikácie; balenie tovarov; balenie tovarov (porciovanie); balenie tovaru do prepraviek; balenie tovaru počas prepravy; konzultačné služby v oblasti skladovania; prenájom chladiarenských skladovacích zariadení; prenájom mraziarenských skladovacích zariadení; poskytovanie skladovacích služieb, zariadení a priestorov; prenájom skladovacích plôch; rozdeľovanie a prebaľovanie tovaru; skladovanie; skladovanie farmárskych produktov v skladoch; skladovanie farmárskych výrobkov; skladovanie mrazeného jedla v skladoch; skladovanie nákladu po preprave; skladovanie nákladu pred prepravou; skladovanie nápojov; skladovanie potravín; skladovanie poľnohospodárskych potravín; skladovanie tovarov v chlade; služby balenia do debien; služby balenia paliet; doprava, preprava tovarov na paletách; skladovanie mrazených potravín.
43 - Informácie a poradenstvo v oblasti podávania alebo dodávania (keteringu) hotových jedál a nápojov; rezervácie priestorov s podávaním jedál a nápojov; informácie a poradenstvo týkajúce sa prípravy jedál; konzultačné služby týkajúce sa pekárskych techník; konzultačné služby v oblasti kuchárskeho umenia; poradenstvo v oblasti kuchynských receptov; poskytovanie informácií týkajúcich sa prípravy nápojov; poskytovanie informácií vo forme návodov na prípravu nápojov; prechodné ubytovanie; prenájom prenosných modulárnych budov; prenájom prenosných stavieb; prenájom nábytku, posteľnej bielizne, stolového prestierania a vybavenia na poskytovanie jedla a nápojov; prenájom interiérových osvetľovacích zariadení; požičiavanie interiérových rohoží pre účely prechodného ubytovania alebo stravovacích prevádzok; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom barového vybavenia; prenájom elektrických stolných varičov; prenájom jedálenských stolov; prenájom keramického riadu; prenájom keteringových potrieb; prenájom kávovarov; prenájom kuchynského vybavenia na priemyselné účely; prenájom kuchynských dosiek na prípravu jedla a okamžitú konzumáciu; prenájom kuchynských drezov; prenájom kuchynských drezov na komerčné účely; prenájom kuchynských pracovných dosiek; prenájom ohrievačov jedla; prenájom osvetľovacích zariadení; prenájom príborov; prenájom prístrojov na výdaj teplých a studených nápojov okrem predajných automatov; prenájom riadu; prenájom stolných varičov; prenájom stolovej bielizne; prenájom tlakových nádob na varenie; prenájom zariadení na výdaj nápojov; prenájom zariadení na výdaj vody; stravovacie služby; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); služby organizovania banketov (stravovacie služby); barmanské služby; bistrá (služby); bufetové služby; poskytovanie jedál a nápojov na firemných akciách; reštaurácie s grilovanými jedlami; kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v rámci klubov; lahôdkarstvá (reštaurácie); poskytovanie jedál a nápojov v rámci nočných klubov; ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; pizzerie (služby); podávanie alkoholických nápojov; podávanie jedla a nápojov pre hostí; podávanie jedla a nápojov pre hostí v reštauráciách; podávanie jedla a nápojov v internetových kaviarňach; podávanie jedla a nápojov v predajniach šišiek (donutov); podávanie jedla a nápojov v reštauráciách a baroch; podávanie jedál a nápojov; podávanie nápojov v malých pivovaroch; čajovne; pohostinstvá (služby); poskytovanie jedál a nápojov v bistrách; poskytovanie potravín a nápojov prostredníctvom pojazdných výdajní; príprava a poskytovanie jedál a nápojov na okamžitú konzumáciu; príprava jedál; príprava jedál pre druhých na základe využitia outsourcingu; reštauračné (stravovacie) služby; reštauračné služby poskytované hotelmi; rýchle občerstvenie (snackbary); samoobslužné jedálne; samoobslužné reštaurácie; služby denných barov poskytujúcich šaláty; služby mobilných reštaurácií; služby reštaurácií "jedlo so sebou"; služby v oblasti prípravy jedál a nápojov; služby zmrzlinární; služby vinární; zabezpečovanie jedál a nápojov počas svadobných hostín; zabezpečovanie jedál v hoteloch; zdobenie koláčov; zdobenie potravín; závodné jedálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MINIT Slovenský chlieb 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.; Muzejná 208/1, Dunajská Streda 
(740)  Zástupca (-ovia)  Benkóczki, Baláž - advokáti, s.r.o.; 29. augusta 36A, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 1479-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky 21.07.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1479-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 20.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.07.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 13.09.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.09.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 28.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie ZTS 30.09.2022 Typ Doručené
POZ 1479-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku