Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 1478-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  1478-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.05.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 03, 05, 30, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Potravinárske farbivá.
03 - Čistiace prípravky.
05 - Biocídy; dezinfekčné prípravky.
30 - Káva; čaj; horčica; ocot; kečup; chuťové prísady; aromatické prípravky do potravín.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje okrem piva a šumivých vín.
35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklama; obchodná administratíva; podpora predaja pre tretie osoby; účtovníctvo; obchodné sprostredkovateľské služby; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; prenájom predajných automatov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ST. NICOLAUS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS a.s.; 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 12.01.2022 1/2022 XA3M
 
POZ 1478-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.06.2021 136,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.10.2021 50,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 12.11.2021 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 1478-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.05.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 26.05.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.05.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 11.06.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2021 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2021 Typ Interné listy
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 03.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.09.2021 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 03.09.2021 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.10.2021 Typ Platba
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.10.2021 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 19.10.2021 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 10.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 10.11.2021 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 16.11.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 01.12.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o prerušení konania 01.12.2021 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 09.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 10.12.2021 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 10.12.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 07.01.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 13.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.07.2022 Typ Doručené
POZ 1478-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku